Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT LÄRA SIG SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MÖJLIGGÖRA LÄRANDE Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson 2010-09-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT LÄRA SIG SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MÖJLIGGÖRA LÄRANDE Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson 2010-09-21."— Presentationens avskrift:

1 ATT LÄRA SIG SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MÖJLIGGÖRA LÄRANDE Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson 2010-09-21

2 Central utgångspunkter i Variationsteorin På vilket sätt det som lärs, förstås, uppfattas, ses eller erfars av den lärande. Det som lärs uppfattas på ett särskilt sätt av den lärande. När vi uppfattar, erfar eller förstår något – uppfattar vi det som något. Det har en mening för oss.

3 Variationsteorin Lämpar sig väl att använda för att ta den lärandes perspektiv. Därför att den beskriver hur någon erfar något. Är ett exempel på en teori som används i klassrumsforskning. Är en medvetandeteori som beskriver vad som händer i vårt medvetande när vi lär något.

4 Syn på lärande enligt Säljö: Att öka sin kunskap. Att memorera. Att tillägna sig fakta, principer som man minns och kan tillämpa. Att förstå innebörden i något. En tolkningsprocess som syftar till att förstå omvärlden på ett annat sätt. Att förändras som människa.

5 Syn på lärande enligt Marton Se något på ett nytt sätt, att urskilja aspekter, kvalitéer eller drag hos detta som man inte urskiljt tidigare.

6 Några begrepp: - Lärandeobjekt - Lärande och undervisning -Lärandeperspektiv -Innehållets behandling -Urskiljning – Variation – Samtidighet -Kritiska aspekter -Variant och invariant - Kontrastera/jämföra

7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT KRAFTFULLT LÄRANDE Vad är det som barn och ungdomar skall lära sig? Lärandeobjektet Vad innebär det för dessa barn och ungdomar att förstå detta? Vilka är de kritiska aspekterna i lärandeobjektet?

8 Lärandeobjekt För att skapa goda förutsättningar för att någon skall lära sig om något i en specifik riktning måste jag som lärare ha ett avgränsat lärandeobjekt. Lärandeobjektet måste bli tydligt både för mig som lärare men också för de som skall lära.

9 Lärandeobjektet i dagens föreläsning! Att utveckla en förståelse för hur du som blivande lärare kan agera för att det skall ske ett kraftfullt lärande hos barn och unga.

10 Lärande och undervisning Jag kan inte lära andra men jag kan skapa olika förutsättningar i min undervisning för att ett lärande skall ske. Det är hur vi utformar vår undervisning som är avgörande för vad andra kommer att lära sig.

11 Lärandeperspektivet är grunden för allt lärande…. …..men det hur vi använder barns/ungdomars och vuxnas föreställningar, sätt att resonera och erfara innehållet lärandeobjektet som är avgörande vad som kommer att läras.

12

13 Tre principer för lärande enligt Pramling Samuelsson Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn/ungdomar/vuxna kan tänka och reflektera. Att stötta och främja barns/ungdomars/vuxnas tänkande, reflekterande och sätt att uttrycka sig. Att använda mångfalden av barns/ungdomars/vuxnas idéer som ett innehåll.

14 Ett exempel

15 INNEHÅLLETS BEHANDLING Det är inte vilka aktiviteter vi genomför i undervisningen! Inte heller mängden aktiviteter är avgörande för barn och elevers lärande! Det som har avgörande betydelse för barn och elevers lärande är hur vi behandlar innehållet i undervisningen!

16 Att visa på likheter och olikheter samtidigt Som lärare måste jag skapa förutsättningar för att kunna urskilja likheter och olikheter samtidigt. Det innebär att för att lära sig något måste jag kunna visa på vad det inte är.

17 Urskiljning, Variation och Samtidighet SOM LÄRARE MÅSTE JAG SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BARN OCH ELEVER ATT URSKILJA LIKHETER OCH OLIKHETER SAMTIDIGT

18 Kritiska aspekter …..vad av innehållet är svårt att förstå för den som skall lära sig ? ……vad är det ni måste förstå av lärandes perspektivet för att kunna skapa skapa goda förutsättningar för elevers och barns lärande i undervisningen?

19 I varje lärandeobjekt finns kritiska drag eller aspekter Som är avgörande för hur innehållet kan förstås. Innehållet i de kritiska aspekterna kan inte beskrivas generellt. De varierar beroende vilka färdigheter eller färdigheter som den lärande skall tillägna sig i den aktuella situationen.

20

21 KRITISKA ASPEKTER

22 SAMMANFATTNING AV FÖRELÄSNINGEN: FÖRELÄSNINGEN HAR ILLUSTRERAT HUR DU KAN BEHANDLA INNEHÅLLET I LÄRANDEOBJEKTET GENOM ATT TA DEN LÄRANDES PERSPEKTIV OCH ANVÄNDA DE KRITISKA ASPEKTERNA I UNDERVISNINGEN.

23

24 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! AnnCharlotte.Mardsjo.Olsson@ped.gu.se


Ladda ner ppt "ATT LÄRA SIG SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MÖJLIGGÖRA LÄRANDE Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson 2010-09-21."

Liknande presentationer


Google-annonser