Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll i föreläsningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll i föreläsningen"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll i föreläsningen
Offentlighetsprincipen Kort om allmänna handlingars offentlighet Vad är sekretess? Olika grader av sekretess Vilka uppgifter är sekretessbelagda? Vilka är bundna av sekretessen? Mot vem gäller sekretessen? Undantag från sekretessen Situationen vid fristående skolor

2 Offentlighetsprincipen
Tjänstemännens yttrandefrihet angående förhållanden i tjänsten Medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar (= del av informationsfriheten)

3 Yttrandefriheten Är fastslagen i grundlag, se 2 kap 1 § Regeringsformen, RF Får dock begränsas genom lag, se 2 kap 12 § RF. Men bara utifrån ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle Yttrandefriheten får inte användas för att legitimera brottslig handling, t ex hets mot folkgrupp (se 16 kap 8 § Brottsbalken)

4 Problem när det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar
Vad är en handling? När är en handling allmän? - Förvarad hos myndigheten och - inkommen till eller upprättad hos myndigheten

5 Tillgängligheten Allmänna handlingar skall normalt registreras (diarieföras) Om de inte är sekretessbelagda räcker det dock att de hålls ordnade så att det framgår att de inkommit eller upprättats Även muntliga uppgifter måste i erforderlig utsträckning dokumenteras

6 Arkivering Sedan ett ärende hos en myndighet slutbehandlats skall de allmänna handlingarna i ärendet arkiveras

7 Utlämnande av allmän handling
Prövningen ankommer på den myndighet som förvarar handlingen Avslag på en begäran om utlämnande kan överklagas till kammarrätten

8 Sekretessens innebörd
Sekretess = förbud att röja uppgift a) antingen muntligen (tystnadsplikt) eller b) genom att lämna ut handling (handlingssekretess)

9 Sekretessen varierar:
”Svag” sekretess (offentlighet är huvudregeln) Ex. Elevvården i skolan (t ex rektor och lärare) ”Stark” sekretess (sekretess är huvudregel) Ex. skolhälsovården, skolpsykolog och skolkurator, socialtjänsten ”Absolut” sekretess (ingen skadebedömning ö h t) Ex. kriminal- och polisregister

10 Offentlighets- och sekretesslag
Ny sådan fr o m den 30 juni 2009 (SFS 2009:400)

11 Sekretess inom skolhälsovården
Reglerna finns i 25 kapitlet av 2009 års offentlighets- och sekretesslag ”Stark” sekretess Sekretessen gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden

12 Sekretessen i den ”särskilda elevvården” i skolan:
dvs, hos skolpsykolog och skolkurator Reglerna finns i 23 kap 2 § första stycket av den nya OSL ”Stark” sekretess Sekretessen gäller för uppgift om psykologisk undersökning o behandling och uppgift om enskilds personliga förhållanden

13 Sekretessen i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt (forts)
dvs hos rektor, lärare och övrig personal Reglerna finns i 23 kap 2 § andra stycket av den nya OSL Svag sekretess Sekretessen gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden samt uppgift i ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende.

14 Sekretessen inom förskolan
Reglerna finns i 23 kapitlet 1 § av den nya OSL Stark sekretess Sekretessen gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden

15 Vilka är bundna av sekretessen?
Myndigheten som sådan Personer verksamma vid myndigheten - anställda - uppdragstagare - praktikanter Däremot inte personer som bara gör studiebesök (i stället: tystnadsplikts-förbindelse)

16 Mot vem gäller sekretessen?
Mot enskilda Mot andra myndigheter Viktigt: Även mot självständig verksamhetsgren vid samma myndighet

17 Vad är ”myndigheter” inom den kommunala sektorn?
Inom den kommunala sektorn utgör varje nämnd en självständig myndighet Obs! Skolhälsovården utgör sedan en själv-ständig verksamhetsgren inom skol-nämnden/stadsdelsnämnden

18 Ny skollag När den nya Skollagen (SFS 2010:800) börjar tillämpas den 1 juli 2011 blir det - trots att skolhälsovården är en själv-ständig verksamhetsgren - tillåtet för skolhälsovården att lämna uppgift till t. ex. skolkurator, rektor och lärare

19 Undantag från sekretessen i skolan:
För att den egna myndigheten (dvs skolan) skall kunna fullgöra sina uppgifter Om skyldighet att lämna uppgift till annan myndighet föreskrivs i lag eller författning Ex. Anmälan till socialtjänsten om barn far illa I vissa situationer finns möjlighet att lämna uppgift till annan myndighet. Ex. till polisen i vissa fall 4) Efter en intresseavvägning med stöd av ”generalklausulen”. Ex från förskolan till skolan 5) Om den enskilda samtycker till att uppgiften röjs 6) Part i ärende har rätt till insyn 7) Utlämnande med förbehåll 8) Nödsituation

20 Privata friskolor Omfattas inte av offentlighetsprincipen
Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte Konsekvens: Friskolorna skulle i princip själva kunna välja vilka dokument som skall utlämnas Men: Friskolorna skall dock följa de allmänna mål och den värdegrund som finns för det offentliga skolväsendet

21 Tystnadsplikt vid friskolorna
För skolhälsovårdspersonalen Se 2 kap 8 och 9 §§ i lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården (LYHS) För övrig skolpersonal Se 9 kap 16 a § Skollagen (Förbud att ”obehörigen röja” uppgifter om någons personliga förhållanden)


Ladda ner ppt "Innehåll i föreläsningen"

Liknande presentationer


Google-annonser