Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning

2 2 Social resursförvaltning Förvaltningsdirektör Michael Ivarson Ekonomi Jonas Lundqvist HR Nicoline Blidberg Verksamhetsstöd Ulla-Carin Moberg Tillståndsenheten Annelie Silvander Boende och socialjour Malin Östling Stöd till familjer och individer Marie Larsson Funktionsstöd Ingela Johansson Social utveckling Margareta Forsberg Integration Veronica Morales

3 Margareta Forsberg Verksamhetschef S2020 - Socialt hållbar utveckling Margareta Forsberg Sven-Johan Dahlstrand Enhetschef Maj Bjurving Enhetschef Ritva Gonzalez Enhetschef Social utveckling Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning Ung & Trygg BBIC - Barns behov i centrum Arbete mot våldsbejakande extremism Sexuell hälsa/ Hivprevention Kunskapskällar’n - Kompetenscentrum om alkohol, narkotika, dopning och tobak Kompetenscentrum för brottsutsatthet Dialoga – Kompetenscentrum om våld i nära relationer Stöd till social ekonomi Klippankooperativen Lotta Lidén Lundgren Enhetschef

4 Om Dialoga 4 HÅLLB AR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLD EN Startade 2008 efter ett beslut i kommunstyrelsen. Kommuner inom Göteborgsregionen kan skriva avtal Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale, Partille, Härryda, Öckerö Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter för att förbättra och kvalitetsutveckla stödet till barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Målgrupper: Kommunanställda – socialtjänsten, förskola/skola m.fl. Samverkanspartners t.ex. hälso- och sjukvården, polisen, ideella föreningar

5 Våldsdefinitioner ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.” Per Isdal, Alternativ til vold ”Mäns våld mot kvinnor är varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, art 1

6 Våldsformer 6 HÅLLB AR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLD EN Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuellt våld Ekonomiskt våld Försummelse Digitalt våld Funktionshinder specifikt våld

7 utanför rela Mäns Våld Mäns våld mot kvinnor Våld i nära relationer Hedersrelaterat våld och förtryck SOU 2015:55

8 Ekologisk förklaringsmodell Exempel på faktorer som ökar risken för våldsutövande 8 Strukturer som styrs av könstillhörighet och makt Över- och underordning Maskulinitet associeras till dominans, heder och aggression Påfrestande sociala förhållanden - utanförskap, arbetslöshet mm. Umgänge med andra vars normer legitimerar våldet Otrygga anknytningsmönster Bristande förmåga att hantera relationer Konflikter i förhållandet Individualpsykologiska faktorer Bevittnat eller varit utsatt för våld under uppväxten Bristande omvårdnad under uppväxten Medicinsk/biologisk problematik Missbruksproblematik Delvis bearbetad efter originalet i Ending Violence Against Woman, Popular Reports, 1999 Samhälle/strukturGrupp/lokal- samhälle RelationIndivid

9 Intersektionellt perspektiv 9 Över- och underordning utifrån: Kön Klass Etnicitet Hudfärg Funktionalitet Ålder Sexualitet Könsidentitet eller könsuttryck

10 Brott i nära relationer – en nationell kartläggning (Brå rapport 2014:8) Nytt frågeavsnitt i NTU Slumpmässigt urval 20.000 personer 16-79 år Telefonintervjuer Svarsfrekvens 62,7 % Våldsutsatthet under år 2012 samt livstiden Fysiskt (inkl. sexuellt) och psykiskt våld Upprepad utsatthet

11 Utsatthet under 2012 KvinnorMänTotalt Utsatta för någon av brottstyperna nedan 7,06,76,8 Utsatta för psykiskt våld6,86,26,5 Kränkningar5,44,75,0 Försök att inskränka friheten2,4 Hot1,80,71,3 Trakasserier1,51,01,2 Utsatta för fysiskt våld2,22,02,1 Misshandel1,91,81,9 Grov misshandel0,5 Sexualbrott0,60,20,4 Grovt sexualbrott0,30,10,2

12 Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018

13 Allmänt 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kommunövergripande Alla typer av våld i nära relationer. Belyser särskilt gruppen asylsökande och papperslösa. Arbetats fram i en bred samverkan. SRF varit processägare Tilläggsuppdrag 2014-04-24 Slutgiltigt antagen 2015-09-10

14 Övergripande mål 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Våld i nära relationer har upphört.

15 Utvecklingsområden 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Likabehandling Samordning och samverkan Kompetensutveckling Bemötande Stöd och skydd Information Permanent boende Temporärt boende Kontroll och uppföljning Uppföljning

16 Likabehandling 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål Alla personer får lika skydd, hjälp och stöd i staden utifrån sina individuella behov. Aktiviteter Utarbeta lokala planer Ta fram gemensamma riktlinjer

17 Kompetensutveckling 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål Upptäckt i ett tidigt skede Trygghet och säkerhet i yrkesrollen Aktiviteter Grundläggande utbildningar Fördjupningsutbildningar Kompetenshöjande aktiviteter papperslösa, asylsökande samt personer med t.ut. anknytningsrelation Riktad utbildning om barn och unga

18 Organisation Ledningsgrupp Samordningsgrupp HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 18

19 Nationella dokument 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 KONTAKT: Dialoga Social resursförvaltning, Göteborgs Stad Katarina Idegård katarina.idegard@socialresurs.goteborg.se katarina.idegard@socialresurs.goteborg.se www.våldinärarelationer.se www.socialutveckling.goteborg.se


Ladda ner ppt "Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser