Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning

2 Social resursförvaltning
Förvaltningsdirektör Michael Ivarson Ekonomi Jonas Lundqvist Tillståndsenheten Annelie Silvander HR Nicoline Blidberg Verksamhetsstöd Ulla-Carin Moberg Boende och socialjour Malin Östling Stöd till familjer och individer Marie Larsson Funktionsstöd Ingela Johansson Integration Veronica Morales Social utveckling Margareta Forsberg

3 Social utveckling Margareta Forsberg Margareta Forsberg
S Socialt hållbar utveckling Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning Ung & Trygg BBIC - Barns behov i centrum Arbete mot våldsbejakande extremism Sexuell hälsa/ Hivprevention Sven-Johan Dahlstrand Enhetschef Ritva Gonzalez Enhetschef Margareta Forsberg Margareta Forsberg Verksamhetschef Kunskapskällar’n - Kompetenscentrum om alkohol, narkotika, dopning och tobak Kompetenscentrum för brottsutsatthet Dialoga – Kompetenscentrum om våld i nära relationer Lotta Lidén Lundgren Enhetschef Maj Bjurving Enhetschef Stöd till social ekonomi Klippankooperativen

4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Om Dialoga Startade 2008 efter ett beslut i kommunstyrelsen. Kommuner inom Göteborgsregionen kan skriva avtal Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale, Partille, Härryda, Öckerö Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter för att förbättra och kvalitetsutveckla stödet till barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Målgrupper: Kommunanställda – socialtjänsten, förskola/skola m.fl. Samverkanspartners t.ex. hälso- och sjukvården, polisen, ideella föreningar HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Våldsdefinitioner ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.” Per Isdal, Alternativ til vold ”Mäns våld mot kvinnor är varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, art 1

6 Våldsformer Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuellt våld Ekonomiskt våld
Digitalt våld Funktionshinderspecifikt våld Försummelse HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Hedersrelaterat våld och förtryck
utanför relationer utanför rela Mäns Våld Mäns våld mot kvinnor Hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer SOU 2015:55

8 Ekologisk förklaringsmodell Exempel på faktorer som ökar risken för våldsutövande
Samhälle/struktur Grupp/lokal- samhälle Relation Individ Strukturer som styrs av könstillhörighet och makt Över- och underordning Maskulinitet associeras till dominans, heder och aggression Påfrestande sociala förhållanden - utanförskap, arbetslöshet mm. Umgänge med andra vars normer legitimerar våldet Otrygga anknytningsmönster Bristande förmåga att hantera relationer Konflikter i förhållandet Individualpsykologiska faktorer Bevittnat eller varit utsatt för våld under uppväxten Bristande omvårdnad under uppväxten Medicinsk/biologisk problematik Missbruksproblematik Delvis bearbetad efter originalet i Ending Violence Against Woman, Popular Reports, 1999

9 Intersektionellt perspektiv
Över- och underordning utifrån: Kön Klass Etnicitet Hudfärg Funktionalitet Ålder Sexualitet Könsidentitet eller könsuttryck

10 Brott i nära relationer – en nationell kartläggning (Brå rapport 2014:8)
Nytt frågeavsnitt i NTU Slumpmässigt urval personer år Telefonintervjuer Svarsfrekvens 62,7 % Våldsutsatthet under år 2012 samt livstiden Fysiskt (inkl. sexuellt) och psykiskt våld Upprepad utsatthet

11 Utsatthet under 2012 Kvinnor Män Totalt
Utsatta för någon av brottstyperna nedan 7,0 6,7 6,8 Utsatta för psykiskt våld 6,2 6,5 Kränkningar 5,4 4,7 5,0 Försök att inskränka friheten 2,4 Hot 1,8 0,7 1,3 Trakasserier 1,5 1,0 1,2 Utsatta för fysiskt våld 2,2 2,0 2,1 Misshandel 1,9 Grov misshandel 0,5 Sexualbrott 0,6 0,2 0,4 Grovt sexualbrott 0,3 0,1 Även om den rapporterade utsattheten under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, ser man att det är vanligare att kvinnor blir utsatta för grövre våld och har betydligt större behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Av de personer som uppgivit att de blev utsatta för grov misshandel under 2012, uppgav 29,1 procent av kvinnorna att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Motsvarande siffra bland de män som uppgav att de blev utsatta för grov misshandel är 2,4 procent. Den grupp som uppger utsatthet i störst utsträckning är personer i åldern 20–24 år (närmare 12 procent) följt av personer i åldern 25–34 år (nästan 10 procent). Denna skillnad kvarstår bland kvinnor när man studerar dem separat, vilket indikerar att kvinnor i åldern 20–24 år är en tydlig riskgrupp. Bland män är utsattheten jämnt fördelad i åldrarna 20–44 år (9,0–9,6 procent). Bland kvinnor som blivit utsatta för något brott under 2012 ser man att ensamstående kvinnor med barn är den grupp som är mest utsatt, följt av ensamstående kvinnor utan barn. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda.

12 Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018

13 Allmänt Kommunövergripande Alla typer av våld i nära relationer.
Belyser särskilt gruppen asylsökande och papperslösa. Arbetats fram i en bred samverkan. SRF varit processägare Tilläggsuppdrag Slutgiltigt antagen HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Övergripande mål Våld i nära relationer har upphört. Stoppbild
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Utvecklingsområden Likabehandling Samordning och samverkan
Kompetensutveckling Bemötande Stöd och skydd Information Permanent boende Temporärt boende Kontroll och uppföljning Uppföljning HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Likabehandling Mål Alla personer får lika skydd, hjälp och stöd i staden utifrån sina individuella behov. Aktiviteter Utarbeta lokala planer Ta fram gemensamma riktlinjer Bild som visar på lika? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Kompetensutveckling Mål Upptäckt i ett tidigt skede
Trygghet och säkerhet i yrkesrollen Aktiviteter Grundläggande utbildningar Fördjupningsutbildningar Kompetenshöjande aktiviteter papperslösa, asylsökande samt personer med t.ut. anknytningsrelation Riktad utbildning om barn och unga Bild hög med böcker HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Organisation Ledningsgrupp Samordningsgrupp
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Nationella dokument HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 KONTAKT: Dialoga Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Katarina Idegård


Ladda ner ppt "Våld i nära relationer Dialoga, Social resursförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser