Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Relationen styrning och utvärdering Kettil Nordesjö, lektor Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Relationen styrning och utvärdering Kettil Nordesjö, lektor Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Relationen styrning och utvärdering Kettil Nordesjö, lektor Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

2 Problem, syfte, fråga Utvärdering utformas i förhållande till olika faktorer. En relation mellan (politisk) styrning och utvärdering. Utvärdering allt mer integrerad i styrningen. Förändrade styrformer med många aktörer bör ge förändrad utvärdering. Hur kan denna relation studeras? Genom ett fall där en utvärderingsansats utformad i en kontext förflyttas och översätts i en annan. SYFTE: Att analysera relationen mellan styrning och utvärdering. Det sker genom att beskriva och analysera EU:s utvärderings­idé ongoing evaluation och hur den översätts till en svensk myndighetskontext. FRÅGESTÄLLNING: Hur översätts ongoing evaluation när den förflyttas från en EU-kontext till en svensk myndighetskontext?

3 Ongoing evaluation utformades av Europeiska kommissionen för utvärdering av program inom EU:s samman­hållnings­politik 2007- 2013. …to follow on a continuous basis the implementation and delivery of an operational programme and changes in its external environment, in order to better understand and analyse outputs and results achieved and progress towards longer-term impacts…(Europeiska kommissionen, 2006, s. 6) Intressant fall för att: -En omfattande implementering av det som översattes till den svenska utvärderingsidén lärande utvärdering genom följeforskning med flera deltagande aktörer. Möjligt att studera hur både styrning och aktörer påverkar utvärderingens utformning Studerad som idé i text, ej praktik Fallet Ongoing evaluation (OGE)

4 Teori - översättning …the spread in time and space of anything – claims, orders, artifacts, goods – is in the hand of the people… (Latour, 1986 s. 267) Aktörer är delaktiga i översättningen av OGE till LUFF. Genom att studera hur dessa aktörer ser på... problemet som utvärderingsidén ska lösa, hur de formulerar lösningen (utvärderingsidén) hur de motiverar denna lösning,...kan man studera en förändring av idén i en översättningskedja av aktörer.

5 Dokument Metod Intervjupersoner EU- nivå Svensk nivå Andra strukturfonds- aktörer: 10 intervju- personer Utvärderings- kunniga: 6 intervju- personer Departement: 4 intervjupersoner Myndigheter: 9 intervjupersoner Externa aktörer: 4 intervjupersoner Europeiska kommissionen: 9 intervjupersoner Förordning, vägledning (WP no 5) Antologi i lärande utvärdering genom följeforskning Nationell strategi, program Vägledningar, handledningar

6 Resultat – från EU till Sverige EUSverige Problem återkoppling för styrning återkoppling för styrning frånvaro av lärande effektutvärdering problematisk Lösning följa program mot mål följa program och projekt mot mål interaktiv forskning, gemensam kunskapsbildning intressentinvolvering Motivering ett förbättrat program-ett förbättrat program- genomförandegenomförande (genom lärande) RamOGE-ramläranderam hos dep. (problem och mot.) LUFF-ram hos mynd. & ext. (lösning)

7 Min slutsats är att det är Tillväxtverket, ESF-rådet och externa aktörer, som utifrån departementnivåns inramning utformar en utvärderingsidé med grund i egna forsknings- och utvärderingsnormer. Följeforskningsparadoxen – en motsättning som öppnar för möjligheter Styrningslogiker används för att kontrastera den nya lösningen (nätverksstyrning) mot den gamla (regelstyrning och mål- och resultatstyrning).  Blandar logiker – fortfarande deskriptivt målinriktad värdeteori Strategier för att mobilisera stöd. Myndigheter och externa aktörer… 1.Riktar sig till ”allierade” med liknande kunskapssyn 2.Riktar sig till bredare utvärderingsfält (kooptering) genom ”lärande” 3.Övertalar med antologi, tex EU:s auktoritet, femte generationens utvärdering mm. Ett institutionellt entreprenörskap

8 Avslutning Översättningens bidrag i fallet OGE. Tex: 1.Utvärderingsfältets gränser är oklara och svaga? (nya begrepp utan utvärderingsforskning och med kopplingar till processtöd) 2.Utvärderingsterminologi som retorisk strategi (följeforskning och lärande som strategi och belastning) 3.Mobilisering med utvärderingsteoretiska konsekvenser (temporär och instabil) 2014 – 2020 Evidenssäkrad utvärdering för regional tillväxt och effek­ tivare arbetsmarknader (ESF och Tillväxtverket, 2014). Ryms LUFF inom evidenssäkrad utvärdering? Jmf. Teoribaserad utvärdering. Mobiliseringsstrategier ej nödvändiga då evidens är en mer dominerande utvärderingsidé?

9 Finns tillgänglig elektroniskt kettil.nordesjo@lnu.se

10 Referenser ESF, & Tillväxtverket. (2014). Evidenssäkrad utvärdering för regional tillväxt och effektivare arbetsmarknader Version 5, 3 februari 2014. Europeiska kommissionen. (2006). Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Program Period. Working Document No.5 October 2006. Hämtad 2010-11-03, från ec.europa.eu/regional_policy Latour, B. (1986). The Powers of Association. In J. Law (Red.), Power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge? London: Routledege.

11 Integrerad utvärdering under tiden Separerad utvärdering i efterhand Styrning Formulering  Implementering  Resultat


Ladda ner ppt "Relationen styrning och utvärdering Kettil Nordesjö, lektor Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser