Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diabetesfoten.  Epidemiologi 5-9 % av diabetiker i västvärlden har fotsår 10-15 % har tidigare haft diabetesrelaterade sår, amputation eller fotdeformitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diabetesfoten.  Epidemiologi 5-9 % av diabetiker i västvärlden har fotsår 10-15 % har tidigare haft diabetesrelaterade sår, amputation eller fotdeformitet."— Presentationens avskrift:

1 Diabetesfoten

2  Epidemiologi 5-9 % av diabetiker i västvärlden har fotsår 10-15 % har tidigare haft diabetesrelaterade sår, amputation eller fotdeformitet 35-50 % av diabetikerna bedöms ha ökad risk >85 % av diabetesrelaterade amputationer föregås av fotsår. 40-50 % av alla amputationer görs på diab.

3  Diabetesrelaterade fotproblem: Neuropati – sensorisk, motorisk, autonom Angiopati – makroangiopati, mikroangiopati Sår – ischemiska (distalt på tår eller hälar), neuropatiska (belastningsytor) Osteoartropati Ödem Infektion – ytlig (S. aureus, beta- hemolyserande streptokocker), djup (S. aureus, betahemolyserande streptokocker, gramnegativer, anaerober)

4  Speciella faktorer vid diabetesrelaterade fotproblem: 1. Oftast varm fot trots nedsatt cirkulation pga. autonom neuropati. 2. Osteoartropati – bild som vid infektion med rodnad, svullnad, värmeökning, ev. smärta, ev. feber, ev. CRP-stegring. 3. Ofta falskt höga ankeltryck pga. mediaskleros.

5  Speciella faktorer vdi diabetesrelaterade fotproblem – forts: 4. Sällan claudicatio eller smärtsamma sår pga. neuropatin. 5. Sämre lokalt immunförsvar pga. angiopati, höga p-glukosvärden m.m. 6. Frånvaro av feber och CRP motsäger inte att en allvarlig infektion är under utveckling.

6  Screening och diagnostik av riskfot: Personer med diabetes bör få sina fötter undersökta minst en gång per år. - Nervfunktion sensorisk stämgaffel (128 Hz) monofilament (5,07/10g) biotesiometer eller vibrameter motorisk muskelatrofi, felställningar, gångmönster autonom nedsatt svettning, saknad av behåring

7  Screening och diagnostik av riskfot – forts: ◦ Kärlstatus  Fotpulsar, ankeltryck, ev. tåtrycksmätning ◦ Hud  Temperatur, ödem, nageldeformiteter, förhårdnader, sår, svampförändring, vårtor, tryckmärken ◦ Skelett  Fotdeformiteter, begränsad ledrörlighet, tidigare amputation ◦ Övrigt  fettkuddar

8  Utredning av fotsår: Skelettrtg med osteitfrågeställning Sårodling samt ev. blododling inför antibiotikainsättning Perifer cirkulationsutredning

9  Sårindelning: ◦ Utmattningssår – neuropatiska, oftast under framfoten ◦ Trycksår – ofta på hälar, tårnas ovansidor ◦ Arteriella/ischemiska sår – angiopatiska, oftast på tår, laterala fotranden, hälar ◦ Venösa – oftast på malleoler, underben (ej stort diabetesproblem)

10  Riskgruppsgradering: ◦ Nivå 1. Inga tecken på distal neuropati, perifer kärlsjukdom eller andra fotproblem. ◦ Nivå 2. Det finns tecken på distal neuropati eller perifer kärlsjukdom. ◦ Nivå 3. Det finns tecken på distal neuropati eller perifer krälsjukdom, har tidigare förekommit fotsår, amputation, fotdeformitet eller annan hudpatologi som förhårdnader och hudsprickor. ◦ Nivå 4. Det föreligger pågående fotsår, oavsett neuropati eller kärlsjukdom; eller grav osteopati eller smärtsyndrom.

11 RiskgruppFotvård - vårdnivåFotvårdande behandling FotundersökningOrtopedteknik RiskgruppFotvård - vårdnivåFotvårdande behandling FotundersökningOrtopedteknik 1Egenvård samt utbildning av fotterapeut Årligen 2Medicinsk fotvård i primärvården Cirka 2 gånger per år Årligen eller oftare beroende på grad av fotproblem Eventuellt anpassade skor och/eller fotbäddar 3Medicinsk fotvård i primärvården eller vid sjukhusmottagning Cirka 6 gånger per år Årligen eller oftare beroende på grad av fotproblem Individuella fotbäddar och skor alternativ ortos 4Medicinsk fotvård i primärvården eller vid sjukhusmottagning; kontakt med multidisciplinärt fotteam Cirka 12 gånger per år Vid varje besök; sårkontroller i samordning med multidisciplinärt fotteam Individuella fotbäddar och skor alternativt ortos eller gips

12  Förebyggande behandling: ◦ God metabol kontroll ◦ Adekvat blodtrycksbehandling ◦ Adekvat blodfettsbehandling ◦ Ev. ASA ◦ Nikotinstopp ◦ Förebyggande fotvård/egenvård

13  Behandling av medicinska tillstånd: ◦ Neuropati – symptomatisk behandling ◦ Angiopati – kärlkirurgi om möjligt, ASA/Plavix ◦ Osteoartropati – avlastning med gips/ortos ◦ Ödem – stöd- eller kompressionsstrumpor, optimal behandling av bakomliggande sjukdomar ◦ Infektion – Heracillin vid ytlig infektion, vid djup infektion: Piperacillin/Tazobactam alt. Meronem vid allvarlig infektion. Kirurgisk sårrevision (alt. debridering med fluglarver) ◦ PICO/VAC – undertrycksbehandling (vätskande sår) ◦ Tryckkammarbehandling – hyperbar syrgas

14  Behandling av fotsår: ◦ Sjukhusvård skall övervägas vid tecken på djup infektion eller hotande gangrän. ◦ Bedöm och behandla:  Risknivå  Behov av avlastning  Ödem  Infektion  Cirkulation  Nutrition  Metabol kontroll  Smärta  Omläggning  Uppföljning

15  Amputation: ◦ Observera att det endast finns två absoluta amputationsindikationer:  Livshotande gangrän  Behandlingsresistent smärta Svårläkta långdragna sår utgör ingen amputationsindikation. Amputation får aldrig göras (om ej på vitalindikation) utan föregående kärlkirurgisk bedömning.

16  Medicinsk fotvård ◦ Remissen bör innehålla följande information:  Diagnos  År för diabetesdebut  Metabol kontroll  Behandling  Fotstatus  Frågeställning eller efterfrågad åtgärd  Uppgift om patienten är ordinerad ortopedtekniska hjälpmedel/skor  Uppgift om andra relevanta tillstånd och behandlingar (tex. Waran eller kortison)  Förekomst av blodsmitta eller MRSA

17  Ortopedtekniska hjälpmedel ◦ Remiss till OTA skall innehålla:  Diagnos  Risknivå  Beskrivning av skada och funktionshinder  Syfte  Varaktigt behov eller tillfällig behandling

18  Ortopedtekniska begrepp ◦ Fotortos –  Fotbäddar/inlägg  Ankel/fotortos ◦ Ortopediska skor –  Individuellt tillverkade för varaktigt bruk  Avsedda för deformerade fötter ◦ Ortopediskt anpassade skor –  Skor utformade efter särskild kravspecifikation ◦ Behandlingsskor –  Specialsko för tillfälligt bruk ◦ Anpassningar på skor –  Ortopedtekniska åtgärder som utförs på skor i syfte att förbättra komfort och funktion ◦ Protes –  Ersätter förlorad kroppsdel

19  Ha stor respekt för fotproblem hos diabetiker då de är högriskpatienter och dessutom ofta uppvisar en atypisk bild!


Ladda ner ppt "Diabetesfoten.  Epidemiologi 5-9 % av diabetiker i västvärlden har fotsår 10-15 % har tidigare haft diabetesrelaterade sår, amputation eller fotdeformitet."

Liknande presentationer


Google-annonser