Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-dag diabetes 151111-12 Diabetesfoten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-dag diabetes 151111-12 Diabetesfoten."— Presentationens avskrift:

1 AT-dag diabetes Diabetesfoten

2 Diabetesfoten Epidemiologi
5-9 % av diabetiker i västvärlden har fotsår 10-15 % har tidigare haft diabetesrelaterade sår, amputation eller fotdeformitet 35-50 % av diabetikerna bedöms ha ökad risk >85 % av diabetesrelaterade amputationer föregås av fotsår. 40-50 % av alla amputationer görs på diab.

3 Diabetesfoten Diabetesrelaterade fotproblem:
Neuropati – sensorisk, motorisk, autonom Angiopati – makroangiopati, mikroangiopati Sår – ischemiska (distalt på tår eller hälar), neuropatiska (belastningsytor) Osteoartropati Ödem Infektion – ytlig (S. aureus, beta- hemolyserande streptokocker), djup (S. aureus, betahemolyserande streptokocker, gramnegativer, anaerober)

4 Diabetesfoten Speciella faktorer vid diabetesrelaterade fotproblem:
Oftast varm fot trots nedsatt cirkulation pga. autonom neuropati. Osteoartropati – bild som vid infektion med rodnad, svullnad, värmeökning, ev. smärta, ev. feber, ev. CRP-stegring. Ofta falskt höga ankeltryck pga. mediaskleros.

5 Diabetesfoten Speciella faktorer vdi diabetesrelaterade fotproblem – forts: 4. Sällan claudicatio eller smärtsamma sår pga. neuropatin. 5. Sämre lokalt immunförsvar pga. angiopati, höga p-glukosvärden m.m. 6. Frånvaro av feber och CRP motsäger inte att en allvarlig infektion är under utveckling.

6 Diabetesfoten Screening och diagnostik av riskfot:
Personer med diabetes bör få sina fötter undersökta minst en gång per år. - Nervfunktion sensorisk stämgaffel (128 Hz) monofilament (5,07/10g) biotesiometer eller vibrameter motorisk muskelatrofi, felställningar, gångmönster autonom nedsatt svettning, saknad av behåring

7 Diabetesfoten Screening och diagnostik av riskfot – forts: Kärlstatus
Fotpulsar, ankeltryck, ev. tåtrycksmätning Hud Temperatur, ödem, nageldeformiteter, förhårdnader, sår, svampförändring, vårtor, tryckmärken Skelett Fotdeformiteter, begränsad ledrörlighet, tidigare amputation Övrigt fettkuddar

8 Diabetesfoten Utredning av fotsår: Skelettrtg med osteitfrågeställning
Sårodling samt ev. blododling inför antibiotikainsättning Perifer cirkulationsutredning

9 Diabetesfoten Sårindelning:
Utmattningssår – neuropatiska, oftast under framfoten Trycksår – ofta på hälar, tårnas ovansidor Arteriella/ischemiska sår – angiopatiska, oftast på tår, laterala fotranden, hälar Venösa – oftast på malleoler, underben (ej stort diabetesproblem)

10 Diabetesfoten Riskgruppsgradering:
Nivå 1. Inga tecken på distal neuropati, perifer kärlsjukdom eller andra fotproblem. Nivå 2. Det finns tecken på distal neuropati eller perifer kärlsjukdom. Nivå 3. Det finns tecken på distal neuropati eller perifer krälsjukdom, har tidigare förekommit fotsår, amputation, fotdeformitet eller annan hudpatologi som förhårdnader och hudsprickor. Nivå 4. Det föreligger pågående fotsår, oavsett neuropati eller kärlsjukdom; eller grav osteopati eller smärtsyndrom.

11 Riskgrupp Fotvård - vårdnivå Fotvårdande behandling Fotundersökning Ortopedteknik 1 Egenvård samt utbildning av fotterapeut Årligen 2 Medicinsk fotvård i primärvården Cirka 2 gånger per år Årligen eller oftare beroende på grad av fotproblem Eventuellt anpassade skor och/eller fotbäddar 3 Medicinsk fotvård i primärvården eller vid sjukhusmottagning Cirka 6 gånger per år Individuella fotbäddar och skor alternativ ortos 4 Medicinsk fotvård i primärvården eller vid sjukhusmottagning; kontakt med multidisciplinärt fotteam Cirka 12 gånger per år Vid varje besök; sårkontroller i samordning med multidisciplinärt fotteam Individuella fotbäddar och skor alternativt ortos eller gips Riskgrupp Fotvård - vårdnivå Fotvårdande behandling Fotundersökning Ortopedteknik

12 Diabetesfoten Förebyggande behandling: God metabol kontroll
Adekvat blodtrycksbehandling Adekvat blodfettsbehandling Ev. ASA Nikotinstopp Förebyggande fotvård/egenvård

13 Diabetesfoten Behandling av medicinska tillstånd:
Neuropati – symptomatisk behandling Angiopati – kärlkirurgi om möjligt, ASA/Plavix Osteoartropati – avlastning med gips/ortos Ödem – stöd- eller kompressionsstrumpor, optimal behandling av bakomliggande sjukdomar Infektion – Heracillin vid ytlig infektion, vid djup infektion: Piperacillin/Tazobactam alt. Meronem vid allvarlig infektion. Kirurgisk sårrevision (alt. debridering med fluglarver) PICO/VAC – undertrycksbehandling (vätskande sår) Tryckkammarbehandling – hyperbar syrgas

14 Diabetesfoten Behandling av fotsår:
Sjukhusvård skall övervägas vid tecken på djup infektion eller hotande gangrän. Bedöm och behandla: Risknivå Behov av avlastning Ödem Infektion Cirkulation Nutrition Metabol kontroll Smärta Omläggning Uppföljning

15 Diabetesfoten Amputation:
Observera att det endast finns två absoluta amputationsindikationer: Livshotande gangrän Behandlingsresistent smärta Svårläkta långdragna sår utgör ingen amputationsindikation. Amputation får aldrig göras (om ej på vitalindikation) utan föregående kärlkirurgisk bedömning.

16 Diabetesfoten Medicinsk fotvård
Remissen bör innehålla följande information: Diagnos År för diabetesdebut Metabol kontroll Behandling Fotstatus Frågeställning eller efterfrågad åtgärd Uppgift om patienten är ordinerad ortopedtekniska hjälpmedel/skor Uppgift om andra relevanta tillstånd och behandlingar (tex. Waran eller kortison) Förekomst av blodsmitta eller MRSA

17 Diabetesfoten Ortopedtekniska hjälpmedel
Remiss till OTA skall innehålla: Diagnos Risknivå Beskrivning av skada och funktionshinder Syfte Varaktigt behov eller tillfällig behandling

18 Diabetesfoten Ortopedtekniska begrepp Fotortos – Ortopediska skor –
Fotbäddar/inlägg Ankel/fotortos Ortopediska skor – Individuellt tillverkade för varaktigt bruk Avsedda för deformerade fötter Ortopediskt anpassade skor – Skor utformade efter särskild kravspecifikation Behandlingsskor – Specialsko för tillfälligt bruk Anpassningar på skor – Ortopedtekniska åtgärder som utförs på skor i syfte att förbättra komfort och funktion Protes – Ersätter förlorad kroppsdel

19 Diabetesfoten Ha stor respekt för fotproblem hos diabetiker då de är högriskpatienter och dessutom ofta uppvisar en atypisk bild!


Ladda ner ppt "AT-dag diabetes 151111-12 Diabetesfoten."

Liknande presentationer


Google-annonser