Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anstånd och studieuppehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anstånd och studieuppehåll"— Presentationens avskrift:

1 Anstånd och studieuppehåll
Rättssäkerhetskonferens 2015 Caroline Cruz / Jörgen Yng

2 Hållpunkter Inledning, regler (ca 10 min)
Sett i tillsynen / ÖNH:s praxis (ca 20 min) Gruppdiskussioner – anteckna gärna! (ca 20 min) Redovisning (ca min) Lunch 11:35 – hämta mat och ät den här

3 7 kap. 33 § högskoleförordningen
Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan 1. får anstånd med att påbörja studierna, eller 2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i 6 kap. 11 c §, om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på grundnivå eller avancerad nivå. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.

4 UHRFS 2013:3 Anstånd med studier för antagna
Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska påbörjas.

5 UHRFS 2013:3 Studieuppehåll
Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Särskilda skäl = samma som vid anstånd, dvs. kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter eller tidsbegränsad provanställning inom Försvarsmakten. Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

6 Erfarenheter från UKÄ:s tillsyn

7 Lokala regler Högskolorna hade egna likartade regler
Men inget bemyndigande att meddela föreskrifter Reglerna stred mot bestämmelserna Kom att prövas av ÖNH

8 Anstånd – problem Medges inte för studenter som antagits som reserver ÖNH beslut 2006 Endast för programstudenter ÖNH beslut 2012 Skälet måste ha uppkommit efter ansökningstiden ÖNH beslut 2012 Tidsgränser ÖNH beslut 2009

9 Studieuppehåll – problem
Begreppsförvirring: studieuppehåll = platsgaranti – går att överklaga Om inte får studieuppehåll? – i mån av plats Tala studenten till rätta Många olika blanketter

10 Positivt Handläggningstider – korta

11 Överklagande

12 12 kap. 2 § högskoleförordningen
Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas /…/ 7. beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Överklagbara beslut sedan år 2005 Drygt 150 beslutade ärenden hittills under åren

13 Anstånd med studiestarten
Inte prövat anstånd för reservantagna (reg.nr ) Avslag med hänvisning till att den sökande känt till omständigheten när han eller hon sökte (reg.nr ) Inte prövat för kurs (reg.nr ) Satt upp tidsgräns för ansökan (reg.nr ) Grundläggande militär utbildning (reg.nr )

14 Studieuppehåll Studieuppehåll i författningens mening ger alltid platsgaranti (reg.nr ) Uppehåll på eget bevåg (reg.nr )

15 Anstånd och studieuppehåll
7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3) Överklagandenämndens praxis – Anstånd och studieuppehåll (UKÄ rapport 2014:13 ) Högskolans regler i praktiken – erfarenheter från Högskoleverkets tillsynsbesök 1998–2012 (UKÄ rapport 2014:16) ÖNH publicerade avgöranden finns på

16 Diskussionsfrågor Ser ni några problem att tillämpa bestämmelserna om anstånd och studieuppehåll? Har ni några förslag på hur eventuella problem kan lösas? Både på högskolan och på ett nationellt plan. Vilka förväntningar har ni på UKÄ:s tillsyn inom dessa områden?


Ladda ner ppt "Anstånd och studieuppehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser