Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015 Svar till arbetsmiljöverket Åsa Hallén Olofsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015 Svar till arbetsmiljöverket Åsa Hallén Olofsson."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015 Svar till arbetsmiljöverket Åsa Hallén Olofsson

2 Åtgärder på huvudmannanivå  Rutiner för undersökning, riskbedömning och handlingsplaner  Rutiner vid praktik  Arbetsbelastning rektorer  Våld och hot  Hörselundersökning och hörselskydd  Städning

3 Rutiner för undersökning, riskbedömning och handlingsplaner  Komplettera rutiner kring undersökning av arbetsförhållanden  Se till att samtliga skolor känner till kommunens rutiner för SAM

4  Ny sammanfattande blankett som omfattar riskbedömning av områdena fysisk miljö, belastning, arbetstid, inflytande, arbetsuppgifter, ergonomi, socialt, hot och våld  Mall för årshjul – tydliggöra vad som ska göras i SAM Metodboken metodboken/medarbetare/arbetsmiljo_likb ehandling_halsa/systematiskt_arbetsmiljoar bete/

5 Rutiner vid praktik  Upprätta skriftliga rutiner vid val av praktikplats, riskbedömning, skriftlig dokumentation  Eleven inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbetet

6  Rutin för PRAO  Information till praktikplatser  Riskbedömning av arbetsplatser före PRAO  Information till vårdnadshavare  Blankett praktikplats under PRAO-period Metodboken/barn och elever/APL, praktik, PRAO Metodboken

7 Arbetsbelastning rektorer  Följa upp vidtagna åtgärder mot ohälsosam arbetsbelastning  Om åtgärder inte fått avsedd effekt ska orsaker utredas och nya åtgärder vidtas

8  Medarbetarenkät- handlingsplaner  Mötestäthet  Reducerat antalet anställda/rektor  Bemanningsenheten  AME  Utvecklingsavdelningen  HR-avdelningen, kravprofiler  Uppdragshandling, samtliga chefer

9 Våld och hot  Riskbedömning av våld- och hotsituationer ska göras, dokumenteras skriftligen  Handlingsplan ska ange åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall

10  Riskbedömning för att våld- och hotsituationer kan inträffa – sammanfattande blankett  Säkerhetsrutiner/instruktioner då våld och hot förekommer/risk för våld eller hot Metodboken todboken/medarbetare/arbetsmiljo_likbehand ling_halsa/systematiskt_arbetsmiljoarbete/

11 Hörselundersökning och hörselskydd  Upprätta skriftliga rutiner för de yrkeskategorier som utsätts för skadliga ljudnivåer  De arbetstagare som utsätts för buller ska ha tillgång till hörselskydd

12  Rutiner finns för BUF– upprättade  Råd om lämpliga hörselskydd: följer Kristianstads kommuns riktlinjer Metodboken - intranätet F_Riktlinjer_buller.pdf styrning/Rutiner/Handbocker/Personalhandbok/Systematiskt- arbetsmiljoarbete/Rutiner/

13 Städning  Upprätta rutiner för städning och rengöring av arbetsplatser, lokaler och personalutrymmen  Städkvalitén ska kontrolleras

14  Övergripande ansvarsfördelning enligt egenkontrollsförordningen  Kvalitetssäkring/arbetsbeskrivning för lokalvård  Städinstruktioner för skola/förskola  Mall för städschema/städrutin skola/förskola  Anvisningar för kvalitetskontroller Metodboken todboken/styrning/Lokalvard/

15 15 oktober 2015  Redovisa hur innehållet i inspektionsmeddelandet har informerats till berörda medarbetare  Hur kraven uppfyllts  Hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga i genomförandet av åtgärderna

16 Uppgiftsfördelning HKK TXTM IDH NO er/metodboken/medarbetare/arbetsmiljo _likbehandling_halsa/systematiskt_arbet smiljoarbete/


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015 Svar till arbetsmiljöverket Åsa Hallén Olofsson."

Liknande presentationer


Google-annonser