Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översättning och språkbruk – en varumärkesfråga ÖVERSÄTTNING OCH SPRÅKFRÅGOR, SEKTIONEN KOMMUNIKATION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översättning och språkbruk – en varumärkesfråga ÖVERSÄTTNING OCH SPRÅKFRÅGOR, SEKTIONEN KOMMUNIKATION."— Presentationens avskrift:

1 Översättning och språkbruk – en varumärkesfråga ÖVERSÄTTNING OCH SPRÅKFRÅGOR, SEKTIONEN KOMMUNIKATION

2 Bakgrund Brand: a set of consistent, enduring and shared perceptions in the mind of consumers Varumärke: en uppsättning konsekventa, bestående och gemensamma föreställningar hos konsumenter

3 Bakgrund LU är en myndighet och lyder därmed under relevant myndighetslagstiftning: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (Språklagen, § 11). LU har åtagit sig att erbjuda information på både engelska och svenska: ”Parallellspråkighet innebär att svenska och engelska används sida vid sida. Parallellspråkighet ska göra det möjligt för studenter och anställda att fungera väl vid universitetet och i samhället oavsett om de behärskar svenska eller inte.” (Lunds universitets språkpolicy)

4 Vad vill vi åstadkomma? Liksom den grafiska profilen är översättning och språkbruk en integrerad del av LU:s varumärke ”Bilden av Lunds universitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld.” (Medarbetarwebben) ”Lunds universitet har ett högt anseende både i Sverige och internationellt. För att värna om och förstärka denna position krävs högsta kvalitet – det handlar inte bara om vad vi gör utan också om hur alla medarbetare kommunicerar det vi gör.” (Medarbetarwebben)

5 Hur ska vi bära oss åt? Inventera vad som behöver översättas Kvalitetssäkra de texter som ska översättas Identifiera och anpassa efter målgrupp och medium Vara medvetna om skillnaderna mellan engelskt och svenskt språkbruk

6 Inventera vad som behöver översättas ”Språkpolicyn formulerar sig så att ’relevant information ska finnas inte bara på svenska utan även på engelska’. Ett sätt att hantera dessa prioriteringar är att utgå ifrån att allt material ska finnas både på svenska och engelska och sedan tänka igenom vad som kan undantas från denna huvudregel. Det ger också anledning att reflektera över vilka kategorier av texter som det finns ett behov av att översätta, av typen nyhetsbrev. Här kommer resultatet sannolikt att skilja sig åt mellan och inom fakulteterna.” (Handlingsplan för implementering av Lunds universitets språkpolicy)

7 Identifiera och anpassa efter målgrupp och medium Är texten avsedd för presumtiva/aktuella studenter eller anställda, svensk eller internationell allmänhet, det svenska eller internationella vetenskapssamhället, svenska eller internationella media eller nyhetskanaler? Är texten avsedd för webben eller trycksaker, som information eller bestämmelser? Ska texten sälja, locka, övertyga, informera?

8 Skillnaderna mellan engelskt och svenskt språkbruk Användningen av formellt/informellt skriftspråk överensstämmer inte helt mellan språken. Perspektiven för termbruket överensstämmer inte helt Breddad rekrytering Broadened recruitment/ Widening participation Likabehandling Equal treatment/Equal opportunities Funktionshinder Barriers to participation

9 Vilka brister finns det i dag? Inkonsekvent språkbruk Dålig språklig kvalitet (svenska och engelska) Swenglish Föråldrat/olämpligt språkbruk Brist på samordning Dålig anpassning till målgrupp och medium Informationsluckor Svammel

10 Inkonsekvent språkbruk Blandning av olika typer av engelska Centre/center, programme/program, organisation/organization, autumn/fall Olika benämningar för samma funktion, verksamhet etc. Studenthälsan Student Health Service, Student Health Services, Student Health, Student Health Centre (http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/health- care/student-health-counselling)http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/health- care/student-health-counselling Utbildningsnämnd Committee on Undergraduate and Advanced Education, Educational Committee of the Faculty Board, Educational Programmes Board

11 Dålig språklig kvalitet Felaktigt ordval The aim is also to give a qualified base for a future carrier within the academic world and/or in the world outside the university. Stavfel The doctoral programme entails normaly fours years of full time studies and is concluded with a doctoral degree. The XXX Center at Lund University in Sweden was inaugerated by the Vice Chancellor in 2005 and has since acted as a center for the study of xxx from interdisciplinary perspectives. Grammatiska fel

12 Swenglish Stor eller liten bokstav LU/*Lu, American/*Amerikansk, *american/amerikansk, Monday/*monday Direktöversättning When you book an appointment with us, you get automatically with your dates of submission and delivery (spike date). False friends

13 Föråldrat/olämpligt språkbruk Handikapp (funktionshinder/funktionsnedsättning)/Disability, barriers to participation Ras (etnicitet)/Ethnicity Tredje världen (utvecklingsländer)/Developing countries Zigenare (romer)/Roma Färgad (etnisk minoritet, svart)/Ethnic minorities, black

14 Brist på samordning Engelska översättningar av webbsidor uppdateras inte tillsammans med de svenska Den svenska källtexten är inaktuell Hänvisningar i källtexten är föråldrade (t ex HF) Samma eller likartade texter skickas in för översättning från olika beställare (t ex doktorandinformation, blanketter) Redan översatta texter skickas in för översättning Översatta texter görs inte allmänt tillgängliga på LU (t ex läggs inte ut på webben)

15 Dålig anpassning till målgrupp och medium Information som bara riktar sig till/är relevant för svenska läsare ligger kvar i dokument som skickas för översättning. Hänvisningar går bara till svenska länkar och källor Förtydliganden som behövs/är viktiga för internationella läsare saknas Formella dokument använder informell stil och tvärtom Textinnehållet är inte anpassat efter mediet ( t ex överlånga webbtexter)

16 Informationsluckor Viktiga dokument saknas i översättning (regelverksdokument, blanketter) Information till internationella anställda och studenter varierar p g a fakultet (t ex nyhetsbrev, protokoll)

17 Svammel Dåligt skrivna och oredigerade källtexter utan hänsyn tagen till klarspråk, målgruppsanpassning, medium, syfte… Publicering av oredigerad maskingenererad text (Google Translate, Convertus) Projektarbetet bedrivs i lag om tre till fem studenter. The project work is carried out in act on three to five students.

18 Svammel Ho?gsta betyg betecknas med A och la?gsta betyg fo?r godka?nt resultat med E, Ho?gsta grades be denoted with A and la?gsta grades fo?r godka?nt results with E.

19 Hur kan det åtgärdas? Se oss som en språkstrategisk resurs, inte som en servicefunktion Se språkarbete som en värdefull investering av både tid och pengar, inte ett nödvändigt ont Det kostar mindre i det långa loppet att investera i bra texter från början Ta del av och börja använda de språkstrategiska resurser som finns (UHR:s ordbok, AWELU, ÖS listor över tjänstetitlar och administrativa enheter)

20 Se oss som en språkstrategisk resurs, inte som en servicefunktion Beställning av fullständiga listor över tjänstetitlar och verksamhetsroller Beställningar av lämpliga och underbyggda benämningar på verksamheter Beställningar handlar inte bara om översättning och grammatisk språkgranskning utan om stilistisk bearbetning och situationsanpassning (”det är viktigt att det blir bra”)

21 Se språkarbete som en värdefull investering av både tid och pengar, inte ett nödvändigt ont Beställningar görs med god framförhållning och med genomarbetade källtexter God framförhållning ger utrymme för dialog samt gradvisa kvalitetsförbättringar och precis terminologi

22 Det kostar mindre i det långa loppet att investera i bra texter från början Centrala dokument med lång livslängd (policyer, handlingsplaner, handböcker) innebär en hög initial översättningskostnad men ger stora informationsvinster i det långa loppet Återkommande eller årligen uppdaterade dokument kräver oftast försumbar tid och kostnad vid uppdateringar Bra textkvalitet, i synnerhet i webbtexter, innebär ofta att ägna tid åt att stryka snarare än att lägga till

23 Vad erbjuder vi? Översättning från svenska till engelska och omvänt Språkgranskning och korrekturläsning av engelska texter Förmedling av översättningstjänster Rådgivning om terminologi och språkbruk

24 Vad kostar det? Centrala universitetsövergripande dokument samt utbildnings- och kursplaner översätts kostnadsfritt Övriga uppdrag: 1,50kr/ord för översättning 250kr/timme för språkgranskning

25 Vad gör vi inte? Vi översätter och språkgranskar inte enskilda forskares arbeten (avhandlingar, abstracts o d) men vi hänvisar gärna till upphandlade översättningsbyråer som kan erbjuda lämpliga översättare och språkgranskare.

26 Kontakta oss Hjälp oss att hjälpa er att presentera Lunds universitet och dess verksamheter på vårdad, enkel och begriplig engelska och svenska. oversattning@kommunikation.lu.se

27


Ladda ner ppt "Översättning och språkbruk – en varumärkesfråga ÖVERSÄTTNING OCH SPRÅKFRÅGOR, SEKTIONEN KOMMUNIKATION."

Liknande presentationer


Google-annonser