Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Publicerad i oktober 2015 151021

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hjärt-kärlsjukdom – största folksjukdomen i Sverige 1980-talet - stora genombrott i behandlingen av hjärt- kärlsjukdomar Sedan dess har skillnaderna i överlevnad och insjuknande i hjärtinfarkt mellan olika delar av landet minskat Trots förbättringar är hjärt-kärlsjukdom fortfarande den största folksjukdomen i Sverige 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hjärtriktlinjerna innehåller ca 170 rekommendationer Ersätter tidigare nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2008 och 2011 Omfattar diagnostik, behandling och rehabilitering inom kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt samt genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg?

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Varför nationella riktlinjer? God vård och omsorg på lika villkor Använda resurser effektivt Utveckling och uppföljning av kvalitet 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vad är nationella riktlinjer? Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rekommendationer på gruppnivå om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd Visar på nytta och risk utifrån bästa tillgängliga kunskap – en del av evidensbaserad praktik 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vad används nationella riktlinjer till? Exempel på användningsområden: beslut om resursfördelning inom och mellan olika grupper och verksamheter beslut om verksamhetsplanering beslut om verksamheternas organisation beslut om regionala och lokala vårdprogram. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vilka frågeställningar lyfts i nationella riktlinjer? Där det finns behov av vägledning praxisskillnader över landet kontroversiella frågor som rör många etiskt dilemma oenighet inom professionen åtgärd som har tveksam kostnadseffektivitet utmönstring av skadliga eller ineffektiva metoder 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” FÖRBEREDELSER & AVGRÄNSNING REVIDERING KUNSKAPSUNDERLAG - sökning, granskning & gradering PRIORITERINGSARBETE - rekommendationer REMISSVERSION - Regionala seminarier - Hämtar in synpunkter SLUTLIG VERSION MÄTA & FÖLJA UPP Riktlinjeprocessen 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Stöd för styrning och ledning (huvudrapport) – Centrala rekommendationer – Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Bilagor – Tillstånds- och åtgärdslista – Vetenskapligt underlag – Indikatorer för uppföljning – Mest sjuka äldre Sökdatabas – Vetenskapligt underlag Allt kan laddas ner på www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer Vad ingår i nationella riktlinjer 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hur nationella riktlinjer tas fram och används Riktlinjerna tas fram i en stegvis process i samarbete med experter inom aktuellt område. De ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd. Rekommendationerna utgår från skalan 1–10, där 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1-10 Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda Åtgärder med prioritering 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst Icke-göra Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör erbjuda alls FoU Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör erbjuda rutinmässigt och endast inom ramen för kliniska studier 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hur vet vi att nationella riktlinjer gör skillnad? I arbetet med de nationella riktlinjerna tar Socialstyrelsen fram indikatorer och målnivåer Indikatorerna används i Socialstyrelsen nationella utvärderingar av vården och omsorgen Utvärderingarnas syfte är att belysa kvalitet och effektivitet i vården och omsorgen samt utvärdera följsamheten till riktlinjerna. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Centrala rekommendationer

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälso- och sjukvården ur ett styr- och ledningsperspektiv. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård innehåller 25 centrala rekommendationer. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Stöd att sluta röka Hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd att sluta röka till personer med kranskärlssjukdom som röker ( prioritet 1). Avgörande för rekommen­dationen är att rökstopp minskar risken för dödlighet och återinsjuknande i hjärtinfarkt 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Reperfusion med primär PCI eller trombolys vid ST-höjningsinfarkt Hälso- och sjukvården bör erbjuda trombolys inom 30 minuter till personer med ST-höjningsinfarkt där primär PCI inte är tillgänglig inom 120 minuter efter EKG ( prioritet 2). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad samt att en snabbt insatt behandling med trombolys har bättre effekt på prognosen jämfört med fördröjd behandling med enbart PCI. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Revaskularisering med PCI eller CABG vid kranskärlssjukdom (1/2) Hälso- och sjukvården bör erbjuda bedömning vid multidisciplinär konferens för ställningstagande till revaskularisering till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med komplicerad proximal LAD-stenos, trekärlssjukdom, huvudstamsstenos eller andra komplicerade kliniska faktorer ( prioritet 3). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad och att valet av behandlingsmetod har stor effekt på överlevnad och risk för hjärtinfarkt. Multidisciplinär konferens ökar möjligheten till ett välunderbyggt ställningstagande till lämplig behandling. Fortsättning → 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Revaskularisering med PCI eller CABG vid kranskärlssjukdom (2/2) Hälso- och sjukvården bör erbjuda kranskärlskirurgi (CABG) till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST- höjning med trekärlssjukdom, och ett högre SYNTAX-värde än 22 eller diabetes ( prioritet 3). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad och att CABG har bättre effekt på risken för hjärtinfarkt och dödlighet, i jämförelse med PCI. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom Hälso- och sjukvården bör erbjuda fysisk träning inom hjärtrehabilitering till personer med kranskärlssjukdom ( prioritet 2 ). Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har god effekt på hjärtrelaterad dödlighet och sjukhusinläggning. Åtgärden har dessutom en låg till måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med standardbehandling. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Kateterburen aortaklaffsimplantation vid symtomgivande aortastenos Hälso- och sjukvården bör erbjuda kateterburen aortaklaffsimplantation till personer med ut­talad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms ha så hög risk att öppen klaffkirurgi inte är lämplig ( prioritet 3 ). Avgörande för rekommendationen är tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på dödlighet och livskvalitet samt att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är måttlig jämfört med ingen sådan behandling. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer (1/2) Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke (CHA 2 DS 2 VASc 2 eller större) behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin ( prioritet 2 ). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet svårighetsgrad är stor och att åtgärden effektivt förebygger ischemisk stroke. Hos patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHADSVASc 1) kan hälso- och sjukvården efter ytterligare individuell bedömning erbjuda behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin ( prioritet 5 ). Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en god strokepreventiv effekt. Tillståndet svårighetsgrad är dock lägre än vid CHA 2 DS 2 VASc 2 eller större, vilket har påverkat prioriteringen. Fortsättning → 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer (2/2) Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke (CHA 2 DS 2 VASc 1 eller större) behandling med acetylsalicylsyra ( icke-göra ). Avgörande för rekommendationen är att åtgärdens effekt är sämre jämfört med behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin. Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda personer med förmaksflimmer och utan riskfaktorer för stroke (CHA 2 DS 2 VASc 0) antikoagulationsbehandling ( icke-göra ). Avgörande för rekommendationen är att svårighetsgraden är låg och att risken för biverkningar överväger den eventuella nyttan med behandlingen. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Antikoagulationsbehandling inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin inför elkonvertering ( prioritet 2 ). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och att åtgärden minskar risken för stroke och systemisk embolism. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Behandling med mineralkortikoidreceptor- antagonister vid hjärtsvikt Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling spironolakton eller eplerenon som tillägg till basbehandling till personer med hjärtsvikt NYHA II-IV och en ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 procent ( prioritet 2 ). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden har effekt på dödlighet och antal sjukhusinläggningar. Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med eplerenon till personer med hjärtsvikt och som har haft hjärtinfarkt ( prioritet 2 ). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samt att åtgärden har effekt på dödlighet och sjuklighet. Kostnaden för eplerenon är låg till måttlig per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo eller spironolakton. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” CRT-behandling vid hjärtsvikt (1/2) Hälso- och sjukvården bör erbjuda CRT till personer med adekvat läkemedelsbehandlat hjärtsvikt (NYHA III-IV), nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm (prioritet 1). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har god effekt på sjuklighet, dödlighet och livskvalitet. Hälso- och sjukvården bör erbjuda CRT till personer med adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt (NYHA II), en ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 procent och vänstersidigt skänkelblock (prioritet 4). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har god effekt på dödlighet och livskvalitet. Åtgärden har i kombination med adekvat läkemedelsbehandling en måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår i jämförelse med enbart läkemedelsbehandling. Fortsättning → 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” CRT-behandling vid hjärtsvikt (2/2) Hälso- och sjukvården bör erbjuda CRT till personer med adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt (NYHA III–IV), en ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 procent, vänstersidigt skänkelblock och förmaksflimmer (prioritet 4). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på livskvalitet. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsvikt Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med kronisk hjärtsvikt fysisk träning inom hjärtrehabilitering ( prioritet 3 ). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på livskvalitet, muskelstyrka och arbetskapacitet samt minskar risken för sjukhusinläggningar. Åtgärden har dessutom en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med standardbehandling. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Läkemedelsbehandling vid vänsterkammarsvikt (1/2) Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för vetenskapliga studier erbjuda behandling med 5-fosfodiesterashämmare till personer med vänsterkammarsvikt, med eller utan verifierad pulmonell hypertension ( FoU ). Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men pågående studier kan komma att ge mer kunskap. Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med vänsterkammarsvikt, med eller utan verifierad pulmonell hypertension ( icke-göra ). Avgörande för rekommendationerna är att åtgärden inte har någon effekt på arbetsförmåga, slutsystolisk volym eller systoliskt lungartärtryck. Fortsättning → 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Läkemedelsbehandling vid sjukdom i lungvävnaden (2/2) Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda behandling med 5-fosfodiesterashämmare till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension ( icke-göra ). Avgörande för rekommendationerna är att åtgärden inte har någon effekt på arbetsförmåga jämfört med placebo. Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension ( icke- göra ). Avgörande för rekommendationerna är att åtgärden inte har någon positiv effekt på dödlighet, sjukdomsutveckling och arbetsförmåga, jämfört med placebo. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling i livets slutskede Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med ICD- behandling samtal om innebörden av och möjligheten till inaktivering av defibrillatorns chockfunktion under hela sjukdomsförloppet, men framför allt i livets slutskede ( prioritet 1 ). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden ökar patientens möjlighet att undvika risken för smärtsamma chocker i samband med döendet. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Diagnostik av familjär hyperkolesterolemi Hälso- och sjukvården bör erbjuda barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL- kolesterol diagnostik av familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test (prioritet 3). Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad, att tidig diagnos och behandling minskar risken för insjuknande och död i ischemisk hjärtsjukdom och att det råder en underdiagnostik i Sverige. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Kaskadtestning av genetisk hjärt-kärlsjukdom Hälso- och sjukvården bör erbjuda kaskadtestning med klinisk eller genetisk undersökning för att identifiera genetisk hjärt- kärlsjukdom hos förstagradssläktingar till personer med familjär hyperkolesterolemi, familjära kardiomyopatier och jonkanalsjukdomar samt familjär aortasjukdom (prioritet 3). Avgörande för rekommendationen är att tillstånden har en stor svårighetsgrad, att tidig upptäckt och behandling av sjukdomarna leder till minskad sjuklighet och dödlighet och att det råder en underdiagnostik i Sverige. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Uppföljning inom GUCH-verksamhet av vuxna med medfödda hjärtfel Hälso- och sjukvården bör erbjuda vuxna personer med medfödda hjärtfel uppföljning inom GUCH-verksamhet ( prioritet 2 ). Avgörande för rekommendationen är att sjukdomen har en måttlig till stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på dödligheten. 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av riktlinjernas rekommendationer

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Bedömning av riktlinjernas konsekvenser för hälso- och sjukvården 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Bedömning av hur några av de centrala rekommendationerna kommer att påverka organisation, personalresurser, annan resursåtgång och kostnader för hälso- och sjukvården Bedömningen utgår från en bild av hur hjärtsjukvården bedrivs generellt på nationell nivå i dag Syftet är att ge stöd och underlag till huvudmännen så att de kan erbjuda patienterna bästa möjliga vård Generellt innebär rekommendationerna inledningsvis ökade kostnader för hälso- och sjukvården, men flera åtgärder förväntas också frigöra resurser på längre sikt

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Åtgärd Central rekommendationKort siktLång sikt Kranskärlssjukdom Stöd att sluta rökaA03.03  Reperfusion med primär PCI eller trombolys vid ST-höjningsinfarktA30.01  Revaskularisering vid kranskärlssjukdom – multidisciplinär konferens A11.01  Revaskularisering vid kranskärlssjukdom – CABG eller PCI A12.01  Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom A03.02  Klaffsjukdom Kateterburen aortaklaffsimplantation vid symtomgivande aortastenos B07.01  Arytmi Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmerC14.01, C15.01– C15.03, C16.01, C16.02  Hjärtsvikt Behandling med MRA vid hjärtsviktD05.01, D10.01  CRT-behandling vid hjärtsviktD11.01, D12.01, D13.01  Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsvikt D06.01  Inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling i livets slutskedeD16.01  Genetisk hjärt-kärlsjukdom Diagnostik och kaskadtestning av familjär hyperkolesterolemiE03.01, E04.01  Kaskadtestning av genetiska hjärt-kärlsjukdomarE04.01  Medfödda hjärtfel Uppföljning inom GUCH-verksamhet för vuxna med medfödda hjärtfelE06.01  Kommentar: Oförändrade kostnader = è, ökade kostnader = ì och minskade kostnader = .

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Sammanfattning av organisatoriska konsekvenser 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård ÅtgärdCentral rekom­ mendation Organisatorisk konsekvens Kranskärlssjukdom Stöd att sluta rökaA03.03Ytterligare förstärkning med utbildad personal inom rökavvänjning. Reperfusion med primär PCI eller trombolys vid ST- höjningsinfarkt A30.01Tillgång till prehospital trombolys behövs. Revaskularisering vid kranskärls­sjukdom – multidisciplinär konferens A11.01Fungerande struktur behövs. Revaskularisering vid kranskärls­sjukdom – CABG eller PCIA12.01Möjligen ett begränsat behov av thoraxkirurgiska vårdplatser på vissa platser. Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom A03.02Ökat antal vårdkontakter. Klaffsjukdom Kateterburen aortaklaffsimplantation vid symtomgivande aortastenos B07.01Ökat behov av vårdplatser samt utbildade operatörer. Arytmi Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmerC14.01, C15.01–C15.03, C16.01, C16.02 Struktur för uppföljning behövs. Hjärtsvikt Behandling med MRA vid hjärtsviktD05.01, D10.01Ökat antal vårdkontakter. CRT-behandling vid hjärtsviktD11.01, D12.01, D13.01Oklart. Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsviktD06.01Ökat antal vårdkontakter. Inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling i livets slutskede D16.01Samordnad vårdplanering behövs. Genetisk hjärt-kärlsjukdom Diagnostik och kaskadtestning av familjär hyperkolesterolemi E03.01, E04.01Ökat antal vårdkontakter, behov av multidisciplinära team. Kaskadtestning av genetiska hjärt-kärlsjukdomarE04.01Ökat antal vårdkontakter, behov av multidisciplinära team. Medfödda hjärtfel Uppföljning inom GUCH-verksamhet för vuxna med medfödda hjärtfel E06.01Ökat behov av specialiserad vårdpersonal.

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Indikatorer och målnivåer för uppföljning

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer - mått som avser att spegla god vård och omsorg 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Socialstyrelsen följer upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar praxis Myndigheten utarbetar därför indikatorer inom ramen för arbetet med nationella riktlinjer Indikatorerna ska kunna användas som underlag för verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling samt för öppna redovisningar av hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Indikatorer för hjärtsjukvård För framtida utvärdering av följsamheten till riktlinjerna har Socialstyrelsen tagit fram följande indikatorer: – 8 övergripande indikatorer för hjärtsjukvård – 8 indikatorer för kranskärlssjukdom – 2 indikatorer för klaffsjukdom – 7 indikatorer för arytmi – 4 indikatorer för hjärtsvikt – 1 indikator för medfödda hjärtfel Socialstyrelsen har fokuserat på indikatorer som ska spegla de viktigaste aspekterna av en god vård samt av rekommendationerna i riktlinjerna 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Nationella målnivåer Anger den nivå som hälso- och sjukvården bör arbeta mot, och uppnå, inom den överrenskomna tiden Målnivåerna utgår alltid från en testad och mätbar indikator, som i sin tur baseras på en rekommendation i de nationella riktlinjerna Syftet är att ge ökad kvalitet, inte att ingå i ersättningsmodeller Målnivåer gäller övergripande för en hel patientgrupp och ska inte förväxlas med behandlingsmål för enskilda patienter 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Målnivåer för hjärtsjukvård 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Anger hur stor andel av en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss undersökning eller behandling. Det finns 12 nationella målnivåer för hjärtsjukvården. Målnivåerna har fastställts utifrån en beprövad modell där såväl statistiska underlag som konsensusförfarande ingår.

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Övergripande indikatorer för hjärtsjukvård 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård NrNamn O.1Dödlighet efter hjärtinfarkt O.2Dödlighet vid ST-höjningsinfarkt, 28 och 365 dagar O.330-dagars dödlighet vid kranskärlsoperation O.430-dagars dödlighet efter aortaklaffsimplantation O.5Överlevnad vid behandlat hjärtstopp som inträffat på sjukhus O.6Överlevnad vid behandlat hjärtstopp som inträffat utanför sjukhus O.7Dödlighet och återinskrivning efter vård för hjärtsvikt O.8Dödlighet i hjärtsjukdom hos barn och ungdomar yngre än 18 år

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer och målnivåer för kranskärlssjukdom 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård NrNamnMålnivåRekommendation A.1Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt ≥ 85 % för patienter yngre än 80 år, ≥ 70 % för patienter 80 år och äldre A30.01 A.2 Reperfusionsbehandling inom målsatt tid vid ST-höjningsinfarkt ≥ 90 %, mäts i patientgrupper: yngre än 80 år samt 80 år och äldre A30.01 A.3Kranskärlsröntgen vid icke-ST-höjningsinfarkt ≥ 55 % för patienter 80 år och äldre med riskfaktor - A.4Statinbehandling efter hjärtinfarkt ≥ 90 % för patienter yngre än 80 år A06.02 A.5 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärt­ infarkt ≥ 60 %- A.6Rökstopp efter hjärtinfarkt*≥ 75 %A03.03 A.7 Fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt ≥ 60 %A03.02 A.8 PCI, CABG hos patienter med flerkärlssjuka och diabetes -A12.01

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer för klaffsjukdom 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård NrNamnMålnivåRekommendation B.1Väntetid till klaffkirurgi-- B.2Antal aortaklaffsimplantation--

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer och målnivåer för arytmi 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård NrNamnMålnivåRekommendation C.1 Implantation av ICD (implanterbar defibrillator) som primärprofylax -C26.01 C.2 Tid till åtgärd vid hjärtstopp på sjukhus a)larm b)påbörjad hjärt-lungräddning c)första defibrillering a)- b)- c)≥ 80 % - C.3 Komplikation efter nyimplantation av pacemaker* - C25.01-C32.01, D11.01-D15.01 C.4Förnyat ablationsförsök inom 18 månader*- C09.01, C10.01, C11.01, C.5 Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor för stroke ≥ 80 %C16.01, C16.02 C.6 Tid inom terapeutisk intervall vid warfarin­ behandling* -C15.02, C16.02, C.7 Blödningskomplikation vid antikoagulantia­ behandling* -C16.01, C16.02

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer och målnivåer för hjärtsvikt 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård NrNamnMålnivåRekommendation D.1Basbehandling vid hjärtsvikt – landstingsnivå≥ 65 %A26.01, A26.02 D.2Basbehandling vid hjärtsvikt – sjukhusnivå-A26.01, A26.02 D.3 Mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA) vid hjärtsvikt -D05.01, D10.01 D.4CRT- behandling vid hjärtsvikt- D11.01, D12.01, D13.01, D14.01

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Indikatorer för medfödda hjärtfel 151021Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård NrNamnMålnivåRekommendation E.1Livshotande hjärtsjukdom som upptäckts på BB--

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser