Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015."— Presentationens avskrift:

1 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015

2 TRYGGHET OCH SKYDD Antalet asylsökande ökar Det kan komma upp till 50 000 asylsökande till Finland i år (enligt inrikesministeriet) Tidigare har antalet som kommer varit cirka 3000-4000 personer per år. De nyanlända placeras i förläggningar för att vänta på att deras fall behandlas. Det ökade antalet asylsökande innebär att nya förläggningar måste inrättas. Röda Korset grundar mottagningsenheter på anmodan av migrationsverket.

3 2015 TRYGGHET OCH SKYDD FRK:s förläggningar i Finland 7.10 I juni i år hade FRK sex förläggningar Situationen 7.10: 64 förläggningar Inkvarteringskapacitet 7.10: 11 900 Flyktingsluss i Torneå öppnades 22.9 (registrering av asylsökande) Det har kommit 20 451 asylsökande (från årets början). Ursprungsländer Irak, Somalia, Afhganistan, Syrien Över 7500 nya frivilliga har anmält sig

4 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Att söka asyl, normal process EN UTLÄNNING anländer till Finland och meddelar antingen redan vid gränsen eller så fort som möjligt efter det till polismyndigheterna att hen söker asyl i Finland MOTTAGANDE myndigheten utreder den sökandes identitet, inträde till landet och reserutten. Den sökande fotograferas och hens fingeravtryck tas. Om den sökande inte har privat inkvartering inhyses hen i en förläggning medan ansökan behandlas. MIGRI eller migrationsverket utreder om den sökande har ans ö kt om asyl i ett annat s.k. Dublin II-land (EU-länderna, Norge, Island och Schweiz), om hen har familjemedlemmar som är flyktingar i något av länderna ovan, om hen har ett visum eller uppehålls- tillstånd som har beviljats i något av de länderna, om hen har kommit olagligt till Finland via ett Dublinland. FINLAND dvs migrationsverket utreder alltid ansökningen om n å gon av begränsningarna enligt Dublin II-avtalet inte uppfylls. Vid intervjun med den sökande utreds grunderna f ö r hens behov av internationellt skydd. Samtidigt utreds om den sökande kan få uppehållstillstånd p å grund av hinder f ö r utvisning eller individuellt humanitärt skäl, eller för att hen är offer för människohandel. Om den sökande vädjar till andra grunder än de ovan bör hen lämna in en annan, avgiftsbelagd ansökan. Alla ansökningar p å olika grunder behandlas ändå i den ordning de bokförts och är likställda. ETT ANNAT LAND ä r i f ö rsta hand ansvarig f ö r hanteringen av asylans ö kan ifall Dublin II-villkoren uppfylls. Migrationsverket kan p å basis av det fatta beslut om att inte behandla asylans ö kan och avvisa den sökande till den stat som enligt Dublin II-avtalet är ansvarig f ö r behandlingen av hens fall. I den flyktingsituation som för närvarande råder i Europa har man delvis avstått från att tillämpa Dublin II-avtalet; t.ex. Tyskland har meddelat att landet inte avvisar någon.

5 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Att söka asyl, normal process FINLAND behandlar ans ö kan om asyl POSITIVT BESLUT FATTAS Migri beviljar den s ö kande antingen asyl eller uppehållstillst å nd enligt sekund ä rt skyddsbehov eller humanit ä rt skydd eller på basis av n å gon annan orsak till uppehållstillst å nd. Polisen meddelar den sökande om beslutet. Den som fått asyl får ett i Finland utfärdat resedokument för flyktingar och ett uppehållstillståndskort. Den som har fått uppehållstillstånd på basis av sekundärt skydd har rätt att få ett främlingspass, ett s.k. Nansenpass. FINLAND behandlar INTE ans ö kan om asyl NEGATIVT BESLUT FATTAS Migri beviljar inte s ö kanden asyl eller uppehållstillst å nd och fattar beslut om att avvisa den sökande. Polisen meddelar den sökande om beslutet. F ö r verkst ä llande av avvisningsbeslutet ansvarar polisen. DEN S Ö KANDE får bli i Finland. Om beslutet byggde p å sekund ä rt skydd eller humanit ä rt skydd har hen r ä tt till en kommunplats. När den mottagande kommunen står klar kan hen flytta från förläggningen eller mottagningsenheten till en hyresbostad som den nya hemkommunen erbjuder. DEN S Ö KANDE kan efter ett negativt överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolens beslut kan man överklaga i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), om HFD beviljar tillstånd till det. Man kan överklaga ä ven ett positivt beslut; t.ex. den som har fått uppehållstillst å nd på sekundära eller humanitära grunder kan överklaga beslutet att inte beviljas asyl.

6 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Hur fungerar systemet? Förläggningen erbjuder invånarna inkvartering och bastjänster (social- och hälsovård) Mottagningspenningen är 316,07 € (inga måltider) eller 92,64 € (förläggningen serverar mat) i månaden. Förläggningen erbjuder tolk- och översättnings- tjänster för asylsökande. Klienterna är skyldiga att delta i arbets- och studieverksamhet. Asylsökande får jobba när 3-6 månader har gått från deras ankomst.

7 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Ersättningar som utbetalas till kommuner Staten ersätter kommunerna för utgifter som orsakas av åtgärder för att hjälpa invandrare bli hemmastadda i enlighet med lagen om främjande av integration (kapitel 6).

8 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Förläggning på orten

9 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Förläggning på orten Förläggningen eller mottagningsenheten anställer personal att driva verksamheten Man kan ta kontakt med de anställda om verksamheten orsakar störning på orten Frivilligverksamhet som engagerar dem som bor på förläggnignen är ytterst välkommet Frivilliga kan t.ex. ordna språkklubbar, barnverksamhet, vänverksamhet, idrotts- och spelmöjligheter samt matlagningsklubbar.

10 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Förläggning på orten Röda Korset ordnar även framöver informationsmöten om förläggningen Volontärerna får utbildning och handledning i sina uppgifter

11 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Lokala uppgifter Antal platser på förläggningen Antal anställda Hur hälsovård, socialfrågor och skola ordnas

12 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Volontärer leker med barn på en förläggning.

13 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Terminologi Migrant En person som flyttar till ett annat land i hopp om ett bättre liv, på grund av jobb, studier eller en relation Asylsökande En person som ansöker om asyl i ett land hen har anlänt till och som anser sig uppfylla kraven för att definieras som flykting: risk att mista liv eller frihet, förföljelse. Flykting En person som uppfyller förutsättningarna för flyktingstatus enligt Genèvekonventionen och som beviljas asyl av mottagarlandet.

14 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Varifrån kommer de asylsökande?

15 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Varifrån kommer de asylsökande? Flest asylsökande har kommit till Finland från Irak, Somalia, Albanien och Afghanistan. Dessutom bl.a. Syrien och Nigeria. Irak: Våldet är som värst sedan året 2006/2007 1/2014 – 4/2015 utsattes mer än 44 000 civila för våldsdåd I slutet av juli 2015 var mer än 8,6 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd I Irak finns 3,2 miljoner interna flyktingar och mer än 250 000 flyktingar från Syrien Röda Korset bistod under år 2014 mer än två miljoner människor Syrien Under fyra år av konflikt har mer än 240 000 människor dödats och över en miljon sårats I Syrien finns 7,6 miljoner interna flyktingar och av dem är hälften barn I grannländerna finns över 4 000 000 flyktingar Den humanitära situationen är dyster: mer än 12,2 miljoner människor bedöms vara i behov av hjälp; av dem är 5,6 miljoner barn Det ytterst dåliga säkerhetsläget gör det svårt eller omöjligt för hjälpen att nå fram

16 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Varifrån kommer de asylsökande? Medelhavsområdet Antalet människor som anländer till Europa ökar kraftigt Fram till i juli i år har 87 000 människor anlänt till Italien, framför allt från Eritrea och Syrien Fram till augusti hade 200 000 människor anlänt till Grekland, de flesta till små turistöar Röda Korset erbjuder de nyanlända mat, dryck, hygienartiklar, hälsovårdstjänster och psykiskt stöd samt hjälp med registrering och att hitta borttappade familjemedlemmar Somalia: En utdragen konflikt som pågått i över 20 år Hälften av befolkningen, cirka 3,2 miljoner människor, är utan bastjänster, mer än en miljon är i behov av livsmedelsbistånd 1,1 miljoner interna flyktingar Svårt att få hjälpen att nå fram på grund av den osäkra situationen Röda Korset hjälper i landet bl.a. i fråga om livsmedelstrygghet, rent vatten och hygien. Röda Korset gav också 421 500 människor medicinsk vård under år 2014.

17 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Grekland Mer än 200 000 människor har anlänt till Grekland, framför allt till öarna.

18 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Makedonien Makedoniska Röda Korset tar hand om människor som vandrar från Grekland mot Serbien.

19 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Serbien Som värst har nästan 10.000 människor per dag anlänt till Serbien för att fortsätta sin färd mot Ungern.

20 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Ungern 140 000 har registrerat sig. Hur många som har passerat genom Ungern är okänt.

21 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Österrike Österrikiska Röda Korset har dagligen tagit hand om tusentals människor vid gränsen mot Ungern.

22 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Italien Mellan Italien och Nordafrika har cirka 2 000 människor drunknat i år. Antalet som har överlevt är cirka 87 000.

23 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Hur uppstår flyktingskap? Exempelland: Syrien År 2006-2011: en osedvanlig torka driver 1,5 miljoner människor i Syrien från landsbygden till städerna. Sociala spänningar i städerna samt regeringens oförmåga att åtgärda situationen leder till protester. Det auktoritära styret i landet slår ner protesterna med maktmedel. Opposition uppstår och utsätts för repressalier från myndigheterna. Oppositionen tar till väpnat motstånd. En del av armén sluter sig till oppositionen. Inbördeskrig. Inbördeskriget blir splittrat, utdraget och allt råare. Interna flyktingar börjar fly till grannländerna. Den hopplösa situationen i Syrien, den förödelse som kriget har orsakat och bristen på utsikter som flykting får en del av flyktingarna att fly mot Europa.

24 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Röda Korsets uppgift är att hjälpa de människor som är mest sårbara Flyktingar behöver internationellt skydd och hjälp Vi tar ställning för humanitet

25 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Tack för att du bryr dig!


Ladda ner ppt "2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser