Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från Finland Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets möte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från Finland Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets möte."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från Finland Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets möte Roskilde 19 augusti 2015

2 Teckenspråksnämnden – Medlemmar finskt teckenspråk Jarkko Keränen Tuija Mustonen (taktil teckenspråk) Juhana Salonen, viceordförande Thomas Sandholm Elina Tapio finlandssvenskt teckenspråk Robin Hänninen Janne Kankkonen, ordförande Taina Petäjäinen Sekreterare Leena Savolainen (finska) Satu Siltaloppi (svenska) Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 2

3 Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 3

4 Mitt eget språk – vår kultur En kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland Språkanvändare 90 döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland i dag närmare 70 procent är födda på talet eller tidigare Tolksituation enligt Folkpensionsanstalten (FPA) 21– 24 tolkar enligt språkanvändare omkring 10 tolkar Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 4

5 Finlandssvensk teckenspråksinstruktörsutbildning Finlands regering har beviljat € för planering av en finlandssvensk teckenspråksinstruktörsutbildning. Pengarna gick till yrkeshögsskolan Humak. Projektet kommer i gång under hösten Projektet anses vara en början till statsfinansierad revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk. Pengarana för själva utbildningen fattas ännu och måste lobbas Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 5

6 Teckenspråkiga biblioteket öppnades den 30 oktober 2014 finska sidor: svenska sidor (delvis ännu under arbete): Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 6

7 Working Together – handboken om teckenspråksarbete inom utvecklingssamarbete Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 7

8 Korpusarbetet fortsätter i Finland  Signbank, lexikal databas för korpusarbete för finskt teckenspråk byggs upp Samarbete mellan Jyväskylä universitet, Finlands Dövas Förbund och FIN-CLARIN första versionen ska publiceras under hösten  Jyväskylä universitets korpusarbete Finskt teckenspråk: 48 personer inspelat (mål 80) Finlandssvenskt teckenspråk: 6 personer inspelat (3 par, mål 20) projektforskare och forskningsassistenter har påbörjat annotering med ELAN Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 8

9 Korpusarbete på Finlands Dövas Förbund Kipo korpus kommer att publiceras under hösten i Finlands Språkbank i samarbete med FIN- CLARIN 2,5 timmar annoterad video (glosser & översättning på finska) Kommer att vara den första fritt tillgängliga korpusen över finskt teckenspråk Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 9

10 Teckenspråkslag (359/2015) Bakgrund: Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland 2010– Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 10

11 Lagen trädde i kraft den 1. maj 2015 Främjar förverkligandet av de teckenspråkigas språkliga rättigheter. – Det är myndigheternas skyldighet att främja I denna lag avses med teckenspråk det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Med den som använder teckenspråk avses en person vars eget språk är ett teckenspråk Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 11

12 Syftet med denna lag är att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk. Myndigheterna ska i sin verksamhet främja möjligheterna för dem som använder teckenspråk att använda och få information på sitt eget språk. Med myndigheter avses i denna lag domstolar och andra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, självständiga offentligrättsliga inrättningar och riksdagens ämbetsverk. Vad som föreskrivs om myndigheter ska också tillämpas på andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 12

13 Bestämmelser om rätten för dem som använder teckenspråk Att använda teckenspråk eller om tolkning och översättning som ordnas av myndigheterna finns i förvaltningslagen (434/2003), örvaltningsprocesslagen (586/1996) förundersökningslagen (805/2011) lagen om rättegång i brottmål (689/1997) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 13

14 utsökningsbalken (705/2007) fängelselagen (767/2005) häktningslagen (768/2005) lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) och i annan lagstiftning som gäller olika förvaltningsområden Vid ordnandet av tolkning för den som använder teckenspråk iakttas lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010), om den som använder teckenspråk inte får tillräcklig och lämplig tolkning med stöd av någon annan lag Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 14


Ladda ner ppt "Nyheter från Finland Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets möte."

Liknande presentationer


Google-annonser