Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOSTPOLICY VUXENNÄMNDEN I ESKILSTUNA KOMMUN ANTAGEN AV VUXENNÄMNDEN 2011-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOSTPOLICY VUXENNÄMNDEN I ESKILSTUNA KOMMUN ANTAGEN AV VUXENNÄMNDEN 2011-02-18."— Presentationens avskrift:

1 KOSTPOLICY VUXENNÄMNDEN I ESKILSTUNA KOMMUN ANTAGEN AV VUXENNÄMNDEN 2011-02-18

2 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER01 VISION02 MÅLGRUPP03 MÅLTIDSINNEHÅLL 04 MÖJLIGHETER TILL INDIVIDUELL ANPASSNING05 KOMPETENS OCH KOMMUNIKATION06 KVALITET RIKTLINJER RUTINER OCH UPPDRAG 07 UPPFÖLJNING08 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING09

3 UTGÅNGSPUNKTER Grundläggande för verksamheten inom vuxennämndens ansvarsområden är en helhetssyn på människan och dennes livssituation. Vägledande är även principen om alla människors lika värde och rättigheter oavsett ålder och funktionshinder. Personer som är beroende av stöd och hjälp ska även ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag. I så stor utsträckning som möjligt ska detta stöd vara anpassat efter individens enskilda behov och önskemål Den här kostpolicyn anger den politiska viljan med verksamheten inom vuxennämndens ansvarsområden. Dokumentet utgör ett ramverk för att säkerställa resultat och kvalitet i verksamheten samt definiera ramarna för den individuella anpassningen av måltider. Som utgångspunkt gäller nylagad mat från lokala tillagningskök och att en hög grad av egen tillverkning ska eftersträvas För att policyn ska bli verksam och bli det verktyg som den syftar till att vara lämnas utrymme för varje enhet och verksamhet att arbeta med konsekvenser och praktisk tillämpning.

4 VISION ”MED TANKE OCH KÄNSLA VÄLKOMNAR VI OLIKHETER OCH MÖTER FRAMTIDENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÅLLBARHET, UPPLEVELSER OCH VÄLBEFINNANDE”

5 MÅLGRUPP Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande syfte och målgruppen utgörs främst av personer med måltider i sitt biståndsbeslut, vilket innebär Personer i särskilt boende och Personer i ordinärt boende som är beviljade insatser i form av t.ex. matlag, matleveranser och daglig verksamhet Utöver detta ska det finnas mötesplatser och restauranger med god tillgänglighet

6 MÅLTIDSINNEHÅLL Alla måltider som produceras inom ramen för vuxennämndens verksamhet, oavsett utförare, ska vara av god kvalitet, näringsriktiga och väl sammansatta i enlighet med de nationella riktlinjerna (Svenska Näringsrekommendationerna, SNR) Måltiderna ses som en del av individens livssituation, en positiv upplevelse och främjar en god hälsa och välbefinnande Respekt för individens integritet präglar verksamheten Pedagogiska måltider sker enligt rutin Nutritionsrutinerna är kända och förankrade inom verksamheten

7 MÖJLIGHETER TILL INDIVIDUELL ANPASSNING Alla personer ska i största möjliga mån kunna påverka sina måltider och sin måltidsmiljö. Anpassningen får inte äventyra individens hälsa eller säkerhet och innebär bland annat att: Individuella behov, etiska, kulturella eller religiösa skäl, tillgodoses så långt det är möjligt Högtider och traditioner bör uppmärksammas. Rutinerna för specialkost och konsistensanpassad kost är kända och förankrade inom verksamheten

8 KOMPETENS OCH KOMMUNIKATION Samtlig personal ska ha uppdaterad kompetens för att kunna åstadkomma det hälsofrämjande arbete som måltiderna ska bidra till. Kompetensutveckling sker utifrån regelbundna kompetenskartläggningar. Kommunikationskanalerna är tydliga och rutiner för kommunikation och informationsspridning finns. Varje enhet ska ha minst ett kostombud med en tydlig roll i verksamheten Utförarna ska ansvara för att kompetensutveckling sker utifrån regelbundna kompetensenkartläggningar

9 KVALITET, RIKTLINJER, RUTINER OCH UPPDRAG Måltiderna och måltidsverksamheten skall vara av god kvalitet. Uppdragsbeskrivning ligger till grund för verksamheterna. Verksamheterna har gemensamma rutiner som uppdateras vid behov och är samordnade med andra riktlinjer inom verksamheten. Måltidsplaneringen för de lokala tillagningsköken utförs i enlighet med gällande nationella nutritionsriktlinjer Individens näringsintag följs upp enligt nutritionsrutinen som följer den länsgemensamma rekommendationen Rutinen för egenkontroll av livsmedelshygien är känd och samtliga utförare har en tydlig ansvarsfördelning kopplad till denna

10 UPPFÖLJNING De olika områdena i kostpolicyn ska följas upp med regelbundenhet och resultatet ger information om huruvida organisationen eller verksamheten behöver justeras. Även kostpolicyn ska uppdateras regelbundet för att vara relevant och fungera som ramverk för verksamheten. Uppföljning sker regelbundet utifrån uppdragsbeskrivningen mellan uppdragsgivare och utförare Kvalitetsuppföljning inom utförarverksamheterna sker utifrån uppdragsbeskrivning och vid behov Uppföljning sker i enlighet med åtaganden i kostpolicyn Resultatet av dessa uppföljningar analyseras och ger effekt på organisationen

11 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Måltidsverksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunens riktlinjer om hållbar utveckling. Livsmedelsval görs utifrån parametrarna ekologiskt och närodlat i så stor uträckning som möjligt, dock inte på bekostnad av individens valfrihet och förutsatt att råvarornas kvalitet är likvärdig. Verksamheten fokuserar på att uppfylla kommunens uppställda mål om ekologiska livsmedel och sträva efter lokalt producerade livsmedel. I möjligaste mån samordnas transporter för att optimera minskade koldioxidutsläpp.

12


Ladda ner ppt "KOSTPOLICY VUXENNÄMNDEN I ESKILSTUNA KOMMUN ANTAGEN AV VUXENNÄMNDEN 2011-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser