Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetproposition 2016. Inkomstökningar för staten  Avtrappning av jobbskatteavdraget  Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt  Sänkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetproposition 2016. Inkomstökningar för staten  Avtrappning av jobbskatteavdraget  Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt  Sänkt."— Presentationens avskrift:

1 Budgetproposition 2016

2 Inkomstökningar för staten  Avtrappning av jobbskatteavdraget  Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt  Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdragen  Sänkt subventionsgrad i ROT-avdragen  Särskild löneskatt för äldre  Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring  Höjda energiskatter

3 Statens utgiftsminskningar  Avskaffad samordnings- och tillgänglighetsmiljard (f.d. kömiljard)  Avskaffande av systemet med etableringslotsar  Ändrad uppräkning av assistansersättningen

4 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  Engångsförstärkning till landstingen 2016 fördelad utifrån befolkningsmängd, 1 miljard  Generella statsbidraget till landsting tillförs 500 miljoner kronor per år från 2017

5 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  Kronikersatsning, 450 miljoner under 2014-2017, 2016 och 2017 tilldelas landstingen 150 miljoner kronor per år, därefter 50 miljoner kronor per år  Översyn av framtida arbetet inom e-hälsoområdet  Professionsmiljard – ersätter tidigare tillgänglighetsmiljard  SoS tillförs 65 miljoner 2016 och 42 miljoner kronor 2017 för att snabba på valideringsprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk utbildning  Läkemedel – Förhandlingar pågår om bidrag för läkemedelsförmånen - Kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år från 1 januari 2016 (343 miljoner kr 2016, 407 miljoner kr/år från 2017) - Översyn av apoteksmarknaden ska göras

6 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  Tandvård – kostnadsfri tandvård för unga upp till 21 år från 2017. Från 2018 höjs åldersgränsen till 23 år. Landstingen kompenseras via generellt bidrag.  Förlossningsvård/kvinnors hälsa – 200 miljoner avsatt 2015. 2016-2019 avsätts 400 miljoner kr.  Kostnadsfri mammografi 40-74 år från 1 juli 2016. Landstingen kompenseras via generellt statsbidrag  Psykisk ohälsa – satsningen förstärks med 280 miljoner kronor per 2016-2019.  Medel avsätts för att förstärka elevhälsan

7 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  Tillgänglig cancervård – satsningen fortsätter med 500 miljoner kronor per år 2015-2018  Kvalitet och likvärdighet – förstärkning inom primärvården med fokus på kvinnors hälsa 130 miljoner kronor per år 2016-2019  Patientlagen – 2014 ökades anslaget med 8 miljoner kronor för att stödja införande av patientlagen. Stödet ligger kvar 2016  Kvalitetsregistersatsningen ligger kvar 2016  Rett center – ökning med 2 miljoner kronor  Bidrag för mänskliga vävnader och celler 119 miljoner kronor per år ligger kvar tom 2017

8 Sjukskrivningsmiljarden  Förslag att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen  Insatser för att stärka handläggningen av sjukförsäkringen  Förstärkt samarbete Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan  Finansiell samordning Försäkringskassan och hälso- och sjukvården  Ny överenskommelse 2016

9 Rehabiliteringsgarantin  Minskning med 250 miljoner till 500 miljoner kronor 2016  Försäkringskassan har fått förstärkning med 250 miljoner för handläggning av rehabiliteringsärenden  Försäkringsmedicinska utredningar 250 miljoner kronor

10 Äldreområdet  2 ooo miljoner kronor per år 2016-2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen  200 miljoner kronor 2016 för utbildning av personal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet  Höjt utgiftstak med 211 kr per månad från 1 juli 2016. Minskning av utjämningsbidrag till kommuner med motsvarande belopp  150 miljoner kr 2016 i investeringsstöd om-/nybyggnation av särskilda boenden samt bostäder till äldre

11 Funktionshinderspolitik  Bidrag till glasögon för barn och unga 0-19 år md 120 miljoner kronor per år. Innebär åldershöjning av subvention från nuvarande 7 år till 19 år.  Bidrag till funktionshinderorganisationer höjs med 6 miljoner kronor per år till 188 miljoner.  En LSS-utredning ska tillsättas  En systematisk utvärdering och utveckling av befintliga samordningsmetoder i kommuner och landsting ska initieras

12 Social barn- och ungdomsvård  250 miljoner kronor per år 2016-2019 till kommunerna för att anställa personal, samt satsningar på kompetens och kvalitet  Införande av ny boendeform, stödboende för barn och unga utan behov av vård och behandling. Minskad ersättning till kommuner med 13 miljoner 2016, och 27 miljoner 2017  Regionala stödstrukturer viktiga

13 Ensamkommande barn och unga  Höjning av schablonersättning för nyanlända och ensamkommande  Ny placeringsform och differentierade schabloner för boendekostnader för ensamkommande barn

14 Folkhälsopolitik  Folkhälsopolitiken är sektorsövergripande och omfattar flera utgiftsområden - ANDT - Folkhälsomyndigheten - Kommissionen för jämlik hälsa - Goda matvanor och fysisk aktivitet - Smittsamma sjukdomar - Förbättra strukturer för hälsoundersökningar för asylsökande

15 Folkhälsopolitik  Nationell cykelstrategi  Konsumentpolitik  Lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer  Samordningsfunktion för ANDT-frågor  Ett högt och jämlikt valdeltagande  Ny strategi för arbete med mänskliga rättigheter  Introduktion av nyanlända  Idrott

16 Politik för sociala tjänster  Sommarlovsstöd, 200 miljoner kronor per år för bra aktiviteter för barn under sommarlovet  Myndighet för familjerätt och föräldraskapsstöd  Avskaffande av fritidspeng

17 Jämställdhetspolitiken  Jämställdhetspolitiken är bred och omfattar flera utgiftsområden  Sänkning av jämställdhetsanslagen från 2017  Jämställdhetsutredning  Utvärdering av jämställdhetsintegrering  Jämn fördelning av makt och inflytande  Heltid som norm  Utveckling av skolans värdegrund  Föräldrapenning utökas med en tredje månad  Vårdnadsbidraget avskaffas  Slopad jämställdhetsbonus

18 Jämställdhetspolitiken  Förstärkt stöd till tjej- och kvinnojourer  Fortsatt uppdrag till länsstyrelserna att stödja och utveckla regional samordning mot mäns våld mot kvinnor  Fortsatt stöd för förebyggande insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck  Förstärkning av diskrimineringslagstiftningen  Stöd till brottsutsatta respektive kvinnors hälsa 109 miljoner kronor per år

19 Barnrättspolitiken  Ett strategiskt och systematiskt arbete inom EU- och på övrig internationell nivå  Ett strategiskt och systematiskt arbete på nationell, regional och lokal nivå för att tillförsäkra barn deras rättigheter  Skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp  Skydd av barn mot våld  Förebygga ekonomisk utsatthet bland barn


Ladda ner ppt "Budgetproposition 2016. Inkomstökningar för staten  Avtrappning av jobbskatteavdraget  Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt  Sänkt."

Liknande presentationer


Google-annonser