Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation Bågskytteförbundet distrikts och föreningsutvecklingskonferens September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation Bågskytteförbundet distrikts och föreningsutvecklingskonferens September 2015."— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation Bågskytteförbundet distrikts och föreningsutvecklingskonferens September 2015

2 Om vi tänker oss en omvärld i ständig rörelse…
…måste vi röra oss i samma fart för att gå i takt med vår samtid. Om vi gör som vi alltid har gjort… …kommer vi sakta men säkert halka efter. Om vi tänker oss en omvärld i ständig rörelse… …måste vi röra oss i samma fart för att gå i takt med vår samtid. Om vi gör som vi alltid har gjort… …kommer vi sakta men säkert att halka efter. Om vi vill något mer… …behöver vi röra oss snabbare än omvärlden. Om vi vill något mer… …behöver vi röra oss snabbare än omvärlden.

3 Elitförberedande idrott Innanför idrottsrörelsen
Ny modell för svensk idrott Äldre Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Elit-idrott Vuxna Elitförberedande idrott Unga Ungdomsidrott Barn Idag pratar vi om en förflyttning inom svensk idrott – triangel till rektangel. Vi vill förflytta pilen så att fler idrottar inom idrottsrörelsen hela livet. Detta är svensk idrotts sätt att försöka röra sig snabbare än omvärlden, ett försök att förändra till det bättre. Att vilja något mer. Traditionellt triangel, stor rekrytering i unga åldrar, de duktiga eller ambitiösa fortsätter. Andra slutar helt eller går vidare till andra alternativ som passar dem bättre. Kommersiella aktörer har sett vilken potential det finns bland motionärer i alla åldrar – hur möter svensk idrott upp det? Vilka krav ställer detta på Svensk Bågskytte? Hur skulle ni inom bågskyttet kunna möta denna bredare målgrupp? Uppenbara fördelar att man kan hålla på hela livet, utöva både inomhus och utomhus. Styrkor vi har/utmaningar vi ser på det här? Barnidrott Innanför idrottsrörelsen

4 Svenska Bågskytteförbundet
Vision: Bågskytte för alla, överallt, alltid Värdegrunden: Fokuserad kraft med glädje och gemenskap Såhär ser er vision och värdegrund ut. Den lirar ju väldigt bra ihop med den tidigare bilden men hur ser det ut i er rörelse? Lever ni som ni lär? Lever ni upp till bågskytte för alla, överallt, alltid? Eller är ni i alla fall på väg åt det hållet i det ni gör, i de beslut ni fattar? Tar ni steg i rätt riktning? Om inte, vad behöver ni då göra? Det är ju mycket detta som ni har samlats här för att diskutera, för att sortera ut vad ni behöver göra för att nå era mål och visioner. Men också vem som ska göra vad. Eller kanske vem som ansvarar för vad. Hjälpa att prioritera, våga välja och välja bort. Fokuserad kraft är den glöd och energi som varje ledare, inom så väl förening, distrikt eller förbund, väljer att lägga på att skapa förutsättningar så att bågskyttesporten skall utvecklas och existera på varje ort, region eller i hela landet. Fokuserad kraft är den energi och vilja varje skytt använder sig av när denne skjuter en pil. Vid varje tillfälle vi eller någon lyckas så väl inom förening, distrikt eller förbund så uppstår en glädje och gemenskap. Det kan handla om framgångar som rör enskilda skyttar eller när vi träffas för att utveckla och skapat nya förutsättningar på alla nivåer inom bågskyttesporten. Detta är för oss fokuserad kraft med glädje och gemenskap. Värdegrunden skall vara ett stöd i vårt gemensamma arbete där beslut och handling skall kopplas och vägas mot dess nytta för fokusering, kraften, glädjen och gemenskapen

5 Kommersialisering Individualisering Kommunikation och ledarskap Svensk bågskytte Rätt och bra verksamhet Levande värderingar Attraktiv idé Inspirerande vision Makt Relation Påverkan Kontrakt Inflytande Engagemang Deltagande Behov Värderingar Vi ska göra en snabb återblick på det som ni pratade om senast ni sågs, dels för att fånga in dem som inte var med då och dels för att fräscha upp minnet på er som var med. Tillsammans med universitet och framtidsforskare har identifierat fyra huvudtrenders som vi har att förhålla oss till. Ökad kommersialisering – allt fler företag erbjuder aktiviteter, tjänster och produkter som tidigare till stor del erbjöds av den ideella idrottsrörelsen. Även språkbruket mer kommersiellt. Ökad individualisering – Jaget tar allt större plats. Möjligheterna att individanpassa ökar. Elavtal, TV-avtal, skol- och vårdval, varorna i mataffären. Paradoxen kan bli att när alla försöker vara unika blir det nästan svårare att skilja oss åt. Digitalisering - Ökat behov att se och synas – Ökar trycket att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Fler kanaler som det krävs att vara tillgänglig i eller på för att nå ut. Mycket interaktion, like, kommentarer, delningar. Sociala medier en stark faktor såklart, hur många på fb, insta och twitter? När såldes den första Iphonen i Sverige? Juli 2008! Globalisering - Befolkningssammansättning i förändring – Friskare längre upp i åldrarna, medellivslängden ökar. Sammansättningen mer mångfacetterad, enklare att röra sig och bege sig dit man vill men också för att människor tvingas fly. Titta på flyktingströmmarna i världen just nu. Önskemål Intressen Uttryck Livsstil Globalisering Digitalisering

6 Diskutera Ta några minuter och diskutera hur de fyra övergripande trenderna, kommersialisering, individualisering, globalisering och digitalisering påverkar den verksamhet som du är involverad i.

7 Strategiska områden Livslångt idrottande
Svensk Idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt Inled med personlig reflektion – jag har ingen koppling till bågskytte men ser många möjligheter, hela livet, inomhus och utomhus, få fysiska hinder…min mamma och mina barn, alla skulle kunna vara med. Som en avslutning innan vi ska sätta er i arbete tänkte jag gå igenom de områden som svensk idrott beslutat om att fokusera på de kommande 10 åren. Bågskytte är ju en del av svensk idrott och med andra ord är det saker som ni gör, tillsammans med övriga förbund/idrotter, som avgör hur bra svensk idrott når de tänkta målen inom de strategiska områdena. Den första har vi ju varit inne på tidigare – att utveckla verksamheten för att få alla att idrotta i förening hela livet. Ledorden är: Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Men inom detta område ingår även att svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt: Stärka sin internationella konkurrenskraft – medaljer i mästerskap Stärka sin internationella representation – internationella poster för att påverka hur idrotten utvecklas Stärka sin renommé som evenemangsarrangör

8 Strategiska områden Idrottens värdegrund är vår styrka
Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrotten är en ännu starkare samhällsaktör Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel – detta ska genomsyra svensk idrott. Att man ska känna en stolthet och en vilja att vara en del av svensk idrott. Kan ni som idrott dra nytta av detta? Vill fortsätta i förening – en styrka men man måste också utveckla möjligheten att engagera sig inom föreningsidrotten i flexiblare former. Demokrati finns idag men hur många kommer på årsmöten? Går det att förändra? Hur? En stor ekonomisk och social roll – påpeka detta för beslutsfattare och politiker. Kan spela avgörande roll – tänk integration och hur det ser ut i världen nu.

9 Fokus på föreningen Syftet Vad behöver vi göra i föreningarna för att möta omvärlden och gemensamt arbeta dels för att gå i takt med idrottens strategiarbete men också för att utveckla er verksamhet i bågskytteklubbarna Målet Är att vaska fram viktiga områden för föreningarna att ta tag i så att vi kan rekrytera nya medlemmar och behålla de som redan finns i vår verksamhet Metoden vi valt är att jobba med en hög delaktighet och försöka fånga in både utmaningar, verksamhetsutveckling, ledarförsörjning och behålla-perspektivet

10 Rakt på sak Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp
6 diskussionsomgångar á 7 minuter Sammanställning Summering och redovisning

11 Frågeställningar A Vilka är de främsta utmaningar som föreningen står inför? Hur möter vi dom utmaningarna? B Vad behöver våra föreningar vidareutveckla i sin verksamhet för att barn, unga, vuxna och äldre ska vara involverade inom bågskytte hela livet? C Vad krävs av våra föreningar för att behålla de medlemmar som finns i verksamheten? D Hur får vi nya ledare engagerade och hur behåller vi de ledare som redan finns i vår verksamhet?

12 Metod Rakt på sak Omgång 1 Omgång 3 Omgång 5 A intervjuar B
Deltagarna delas upp i grupper om fyra. Grupperna numreras 1, 2, 3 osv och i varje grupp benämns deltagarna ”A”, ”B”, ”C” och ”D”. Om några blir övertaliga får det i någon/några grupper bli två som är ”A”, ”B” ”C” eller ”D”. Processledaren har i förväg formulerat fyra frågor utifrån ämnet/temat för mötet. De fyra frågorna fördelas bland deltagarna i respektive grupp.  Intervjufas; varje deltagare i respektive grupp ska intervjua/fråga de tre andra utifrån den frågeställning man fått. Svaren noteras. Sammantaget blir det sex intervjuomgångar. Man blir intervjuad tre gånger och man intervjuar någon annan tre gånger. Omgång 1 Omgång 3 Omgång 5 A intervjuar B B intervjuar D D intervjuar B C intervjuar D C intervjuar A A intervjuar C Omgång 2 Omgång 4 Omgång 6 B intervjuar C C intervjuar B B intervjuar A D intervjuar A A intervjuar D D intervjuar C

13 A Vilka är de främsta utmaningar som föreningen står inför? Hur möter vi dom utmaningarna?

14

15

16

17 B Vad behöver våra föreningar vidareutveckla i sin verksamhet för att barn, unga, vuxna och äldre ska vara involverade inom bågskytte hela livet?

18

19

20 C Vad krävs av våra föreningar för att behålla de medlemmar som finns i verksamheten?

21

22

23 D Hur får vi nya ledare engagerade och hur behåller vi de ledare som redan finns i vår verksamhet?

24

25

26 Söndag Fokus på att bli mer konkreta och ge tydligare medskick.
Att utifrån samtalen under lördagen sortera vad behöver vi göra och hur gör vi det? Målet var att sortera var uppgiften/aktiviteten/handlingen ligger – Förbund, Distrikt, Förening

27 Svaga föreningar Förbundet
Vad gör vi för att stötta de svaga föreningarna? Hur ska det gå till? Förbundet Delegera mer operativt ansvar till distrikten. Bistå distrikten med information vilka föreningar som behöver stöd, t ex resultatet av kvalitetsmätningsinstru mentet (enkäten) Distriktet Identifiera svaga föreningar och i samråd med föreningen/grannföreningen sätta in stödåtgärder. Distriktet har en samman- hållande roll för tex fadderskap Föreningen Starka föreningar tar på sig ett fadderskap för svaga föreningar

28 Inte tävla Förbundet Distriktet
Vad ska vi i bågskytte erbjuda de som inte vill tävla? Hur utvecklar vi det? Förbundet Tillhandahålla riktlinjer om hur vi kan anpassa föreningarna för att alla ska kunna vara med och låta dessa ta plats i förbundet Distriktet Erbjuda kurser (domare, steg 1 m.m) Erbjuda anpassade (arctrap, stubbar, lekar) läger och 2 sammankomster. Låta dessa skyttar ta plats Föreningen Våga fråga och respektera svaret Erbjuda anpassade aktiviteter regelbundet Engagera dem vi tävlingar som ex coacher Ge dem sitt eget ansvarsområde (ledare,domare etc) Erbjuda andra skjutmål Skicka intresserade på kurser ex 3D/jaktmål eller likande nybörjarträning Låta dessa skyttar ta plats

29 Individualisera Individanpassat bemötande
Hur möter vi varje enskild individ utifrån mål och behov? Vad krävs då? Förbundet Ledarutbildning (finns) Stadgeändring rörande utbildning Utbildarutbildning Distriktet Anpassat nybörjar – ledautbildning Manual med max 24 sidor Ledarutbildning Föreningen Skapa relation Fråga/prata/bjud in Personlig introduktion Behovsanpassa antalet utbildade ledare Verksamhetsplan/verkställa

30 Föreningsutveckling Vad behöver vi göra för att få starka föreningar?
Hur gör vi det? Förbundet Titta över och ta fram utbildningsmaterial mm som är användbart Skapa ett ramverk för vad som skall finnas vid större arrangemang ex SM och rekommendationer för hur man genomför arrangemanget Föreningsmanual – aktuell Ta upp alla funktioner ex servering, materialbärare mm Grund och vad som krävs för att få igång och fortsätta utvecklas som förening Distriktet Erbjuda verktyg för utbildning - kompetens - pengar - material Använd kompetens i granndistrikten för att få till utbildning/utveckling Kommunicera med närliggande distrikt Använd och förfina föreningsmanualen Stötta och aktivera föreningar, besök Föreningen Måste efterfråga utbildning som kanske inte finns men behövs. Skicka, få iväg, folk/medlemmar på aktuella utbildningar Engagera medlemmar/föräldrar i föreningen till funktionärer Kommunicera med/ utnyttja kompetens i närliggande föreningar Skapa tillåtande/trygg atmosfär Aktivera föreningar, framtidsvisande

31 Engagemang Vad behöver vi göra annorlunda mot idag om vi ska öka engagemanget och delaktigheten? Hur når vi då dit? Vad krävs då? Förbundet Medlemsmöte – konferenser, kursutbud, föreläsningar Info och tydlighet – autoprenumeration på t ex lagändringar, kommande händelser Info och tydlighet – Bågskytten – trycka upp en upplaga och sända till klubbarna för att dela ut till nya medlemmar. Genererar nya prenumeranter. God stämning – sociala aktiviteter tex jubileumsfest, SM ”fest” Distriktet Medlemsmöte – idé och debattmöte, 3-4 ggr per år, distriktet kallar. Info och tydlighet – bistå föreningarna, info-utbyte, binda ihop klubbar, nätverka God stämning – sociala aktiviteter med alla klubbar, Award night – Oscarsgala, synas för klubbarna, synliggöra verksamheten för klubbarna Föreningen Medlemsmöte – chockmöte, korta oftare, styrelsen kallar. Info och tydlighet – synliggöra verksamheten, medlemsmöten, sociala medier, informationsbrev, anslagstavla Lagom krav/ansvar – lyhördhet, inofficiella och officiella uppdrag, ta tillvara på personens kompetens och erfarenheter God stämning – berömma, sociala aktiviteter, visa uppskattning t ex go´fika- kommitté

32 Nya föreningar Vill vi växa i föreningsantal? Vad krävs då?
Hur gör vi det? Förbundet Kompetens – utbildning av tränare Uppstart Föreningsmanualer Checklista – ny förening (med tidslinje, vilken sak skall göras i vilken ordning) Policymallar Startkit med det man behöver ihopsamlat Lättare att hitta på hemsidan t ex ”allt du behöver för att starta en bågskytteförening” med ”best practise” – exempel Vart söker man bidrag? Distriktet Kompetens - utbildning av tränare SISU Idrottsutbildarna Styrelseinstruktion, kassörsutbildning mm Kommunen - bidrag att söka mm Eldsjäl - Stötta aktivitet Föreningen Mentor Låna ut material Hjälper till med träningen till en början Svara på frågor Eldsjäl -Fånga upp eventuella eldsjälar som reser långt för att träna hos oss Stöd -Skänka överblivet material

33 Media (medieträning) Vad behöver vi göra för att öka intresset hos media? Hur gör vi? Förbundet Hemsida – ”Media-flik” även uppdatera info som riktar sig till media Medieansvarig på förbundet som kan stötta föreningarna. Stödpaket till föreningarna – ta fram material som ger stöd för föreningars medie-kontakter och gör mer reklam för det material som faktiskt finns. Förbundet skall stötta mediabevakning för att styra in mot intressanta deltagare. Tidningar & TV – skriva material till tidningar, utöver de chanser till TV-sändningar som finns idag. De större tidningar (såväl som nättidningar) Förbundet bör trycka på vid större tävling eftersom ordet väger i så fall tyngre än föreningar Prestationer utöver tävlingsresultat – ta fram andra värden som jämställdhet, internationella domare, ungdomsverksamhet Finaler, stora tävlingar bör förläggas till synliga platser i stället för ”ute i skogen” Distriktet Uppdatera hemsidan regelbundet Lyft fram goda lokala exempel. Uppmärksamma utbildningar, domare, etc. Peppa föreningarna till kontakt med media. Hjälpa till att bearbeta lokala tidningar för att få in artiklar. Föreningen Aktiv hemsida/FB etc Skapa kontakt på lokaltidning/nättidning/Reklamtidning Bjud in till Prova på Förmå kommunen (bjud in även dessa till prova på) att uppmärksamma framgångar hos lokala klubbar samt mediabevakning Anknytning till filmer, TV inspelningar etc. Exempelvis sista delen av Hunger games kommer snart, Atleterna på Svt. Skriv text, ta bilder och bidra med resultat Tänk på att mediabevakning är intressant ur andra områdesperspektiv som jämställdhet, duktiga ledare, nyutbildade internationella domare, ungdomsverksamhet etc Sportsligt uppträdande på sociala medier Följa andra klubbar på FB/hemsida etc för inspiration samt informationsspridning.

34 Utbildning Har vi rätt struktur för vår utbildning?
Vad skulle vi behöva utveckla, göra annorlunda? Hur gör vi eventuella förändringar? Förbundet Kontinuerlig uppdatering av upplägg och innehåll. Se till att IdrottOnline fungerar. ”Bank” för utbildningsmaterial Distriktet Hålla i utbildningar (domarutbildning/tränarutbildning/ banläggning) Samordna klubbarna Se till att det finns (rekrytera) utbildare Marknadsföra sina utbildningar Nybildade föreningar kan delta i utbildningar gratis. Föreningen Förkorta utbildningarna/komprimera. Detta för att få fler deltagare. Ge förslag på utbildningar Hålla i egna utbildningar (t ex licensutbildningar) Använd SISUs resurser för utbildningar

35 Digitalisering Vad saknas och hur ska vi utveckla det? Förbundet
Levande hemsida/facebooksida Ansvarig Förenkling av de system som finns t ex IdrottOnline (RF), Ianseo Distriktet Levande hemsida/facebooksida Ansvarig Föreningen APP för kommunikation, smsgrupp.se exempelvis träningstillfällen, påminnelse inför tävling Levande hemsida/facebooksida Ansvarig Digital träningshjälp t ex slowmotion kamera. Mobilanpassad hemsida

36 Kommunikation Vad är viktigt att ta fasta på för att synas med bågskytte? Hur gör vi det? Förbundet Mall för referat till tidningar Riktlinje för media/kommunikation Domarklädsel (så här ser en domare ut) Sprida vidare kunskaper från denna konferens Sändlista för SM – arrangemang. (förbundet får ut info till rätt ställe) Distriktet Medieworkshops ”kurs, träffar” Samordnare med kontaktnät Föreningen Lokala kontaktpersoner inom media. Kontinuerlig uppdatering på en egna sociala media sidor. Delta i kommunala evenemang. Visa upp sig. Lära sig att inte säga dumma kommentarer efter tävlingar och under tävlingar.

37 Kommersialisering På vilket sätt ska vi i bågskytte mötta trenden?
Vad krävs och hur? Förbundet Resurser - Låna ut material vid större event ex ARC Trap Marknadsföring - Kontakt med TV, få TV tid Distriktet Resurser - Hjälp med samordning mellan föreningar vid större event Marknadsföring - Idébank mellan föreningarna ”Bollplank” Föreningen Resurser – personer, instruktörer - Utrustning Lokaler Marknadsföring -Bjuda in tidningar -Publikvänliga tävlingar, annonser -Web-kamera vid tävlingar - Delta vid stora evenemang på orten, gemensamt med övriga föreningar Event

38 Elit Vad krävs för att vi ska fortsätta ta medaljer? Förbundet
Mer individuellt ekonomiskt stöd (PRO/SemiPRO) Träningsmöjligheter – skapa möjlighet Kontaktnät Målsättning Ekonomi Bredd (fler skyttar föra tt få elit) Kompetenta ledare Tid/tålamod Stödjande Mentorskap - nya landslagsskyttar Distriktet Mer/tidigare mental träning Kontaktnät Målsättning Ekonomi Kompetenta ledare/Tränare (saluföres) Stödjande samarbete klubbar Mer träningsläger Föreningen Mer/tidigare mental träning Individuell målsättning (träningsdagbok) Träningsmöjligheter – skapa möjligheter Kontaktnät Träning Målsättning Ekonomi Bredd (fler skyttar för att få elit) Kompetenta ledare/Tränare Tid/Tålamod Stödjande

39 Social gemenskap Vad behöver vi utveckla för att behålla och stimulera den sociala gemenskapen? Hur gör vi det? Förbundet Landslagsgrupperna – starta upp/omstarta grupper sp, ligger nere Bidrag – var man kan söka bidrag mm Distriktet Klubbmöten inom distrikten Distriktsläger Ungdomsläger Tränarträffar Kvällstävlingar Juniorallsvenskan Föreningen Medlemsmöten, riktade möten ex ungdom Andra aktiviteter än bågskytte ex grillkvällar Kvällstävlingar. Bjud in grannklubben Försök till egen lokal

40 Unga ledare Vad behöver vi utveckla för att få fler unga ledare engagerade som ledare/förtroendevald? Hur gör vi det? Förbundet Ungdomskonferens Uppföljning mot distrikten Tydliga riktlinjer till distrikten Distriktet Studiecirklar för skapande av ungdomssektion. Riktad mot ungdomarna! (SISU) ”Krav för stöd?” Ungdomskonferens Ungdomsrepresentanter i distriktsstyrelse Föreningen Få med dom på möten. Fråga, ligg på och uppmuntra Skapa ungdomssektion Skapa förtroende och tillåtande miljö Agera inte ”nej-sägare”, stötta för genomförande

41 Andra ledare Vad behöver vi göra för att starta rekrytering av andra typer av ledare? Hur gör vi det? Förbundet Utveckla kvalitetsformuläret – ansvarsområden Mall för klubbmanual Marknadsför verktygslådan på Distriktet Utbildningsmaterial Samarbeta med SISU Förteckning av olika uppgifter Ex domare, tävlingsledare, IANSEO ansvarig, ordförande, kassör, tränare Föreningen Inventera behov Ha en uppdaterad klubbmanual ”Infotavla” Inventera befintliga resurser Prata med föräldrar/medlemmar Dokumentera Rekrytera resurser Annonsera lokalt ”ICA” Ta hjälp av andra klubbar/idrotter Våga fråga Ge ungdomarna ansvar delegera


Ladda ner ppt "Dokumentation Bågskytteförbundet distrikts och föreningsutvecklingskonferens September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser