Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongavleborg.se Hälsovalskontorets Dialogmöte Bollnäs 2015-10-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongavleborg.se Hälsovalskontorets Dialogmöte Bollnäs 2015-10-08."— Presentationens avskrift:

1 regiongavleborg.se Hälsovalskontorets Dialogmöte Bollnäs 2015-10-08

2 regiongavleborg.se Aktuellt i Hälsoval

3 regiongavleborg.se Hälsovalskontorets uppdrag Hälsovalskontoret företräder regionen som uppdragsgivare och finansiär samt ansvarar för drift, skötsel och uppföljning av Hälsoval Gävleborg

4 regiongavleborg.se Hembesök Hälsocentralerna svarar för planerade och oplanerade hembesök mellan 07-17 alla dagar. Ambulanssjukvården ansvarar för de oplanerade hembesöken under tiden 17-07 alla dagar. För ev. planerade hembesök mellan 17-07 ansvarar respektive hälsocentral.

5 regiongavleborg.se Läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård Om antalet kommunala boenden inom en hälsocentrals närområde blir stort och andra hälsocentralers närområde inom samverkansområdet har få eller inga kommunal boende skall fördelning av ansvar för läkarinsatser i boenden göras i samverkansområdet. Om hälsocentralerna inte kommer överens om gemensam lösning åligger det Hälsovalskontoret besluta fördelning.

6 regiongavleborg.se Asylboende Hälsocentralen har ansvar för akut vård och vård som inte kan anstå för de asylboende i sitt närområde. Om antal asylboende inom en hälsocentrals närområde blir stort och andra hälsocentralers närområde inom ett samverkansområde har få eller inga asylboende skall fördelning av ansvar för vård göras inom samverkansområdet. Om hälsocentralerna inte kommer överens om gemensam lösning åligger det Hälsovalskontoret besluta fördelning.

7 regiongavleborg.se Flerfunktionsnedsatta personer -Inom varje samverkansområde finns behov av en hälsocentral med ett utökat uppdrag för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning --Målgruppen innefattar även personer som i perioder har kontakt med habiliteringen, med fler än en diagnos och är i behov av samverkan mellan olika verksamheter inom regionen. Hälsocentral med det utökade uppdraget kommer ersättas för detta uppdrag.

8 regiongavleborg.se Övergripande krav Hälsocentralen skall använda det journalsystem som regionen beslutar, för närvarande PMO. Vårdinformation ska vara kvalitetssäkrad och lättillgänglig av patientsäkerhetsskäl samt för att underlätta införandet av nationella IT-lösningar.

9 regiongavleborg.se Målrelaterad ersättning Följande områden har fastställts för 2016: -Hälsosamtal 40-åringar -Fördjupad läkemedelsgenomgång. -Antibiotikaförskrivning -Kvalitets/utvecklingsarbete på hälsocentralen -Nationellt eller regionalt utvecklingsarbete

10 regiongavleborg.se Syfte målrelaterad ersättning Utvecklings/kvalitetsarbete på hälsocentralen Hälsocentralen arbetar med utvecklings/kvalitetsarbete inom områden. Somatisk kronisk sjuka Psykisk ohälsa Förebyggande arbete E-hälsa

11 regiongavleborg.se Ekonomi

12 regiongavleborg.se Ekonomi Hälsovalet 2015 Ekonomisk ram 20151 299,5 milj Prognos Hälsoval Gävleborg helår 2015 + 8,0 milj varav läkemedel + 6,5 milj

13 regiongavleborg.se Ekonomi Hälsovalet 2016 Ekonomisk ram 20151 299,5 milj Uppräkning 2,6%+ 33,7 milj Tillskott demensvård+ 2,0 milj Övrigt- 0,1 milj Ekonomisk ram 20161 335,1 milj Totalt ökad ekonomisk ram från 2015 35,6 milj

14 regiongavleborg.se Så här har ramökningen på 35,6 milj använts Förändrad budget för HVK kan antingen bero på ökad befolkningen eller att ersättningen per listad har förändrats. Av ökningen på 35,6 milj har 14 milj använts till att kompensera för att befolkningen ökat (40% av ramökningen) varav ökad ers/listadvarav befolkningsökning Åldersviktad ersättning och ACG17,2 milj 8,0 milj9,2 milj Läkemedelsviktad ersättning 3,2 milj oförändrad3,2 milj Socioekonomisk ersättning 1,6 milj oförändrad1,6 milj BVC 6,8 milj6,8 milj Övrigt Jourmottagningar 3,9 milj PMO kostnad flyttas från HC till HVK 7,7 milj Tillskott till demensvården 2,0 milj Övriga justeringar i HVK budgeten- 6,8 milj

15 regiongavleborg.se Förändring av ersättningar 2016 mm. Belopp 2015Belopp 2016Ökning Åldersviktad vårdpeng och ACG2 325:-2 352:- 27:- (1,2%) Läkemedelsviktad vårdpeng 710:- 710:- BVC2 480:-2 780:-300:- (12,1%) Andra stora förändringar Hälsovalskontoret tar kostnaden för PMO ( kostnadsminskning med 7,7 milj för hälsocentralerna) Nytt Apodosavtal från mars 2016. Överklagat. ( kostnadsminskning med ca 7 milj för hälsocentralerna )

16 regiongavleborg.se Målrelaterad ersättning 2016 Oförändrade ersättningar för Hälsosamtal 40 åringar (personer födda 1976)1 100:-/samtal Fördjupade läkemedelsgenomgångar2 000:-/genomgång Antibiotikaförskrivning Utvecklings/kvalitetsarbete (beslutas inte av HVK, men ersätts och följs upp av HVK)


Ladda ner ppt "Regiongavleborg.se Hälsovalskontorets Dialogmöte Bollnäs 2015-10-08."

Liknande presentationer


Google-annonser