Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga?"— Presentationens avskrift:

1 Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga?
Skydda ekonomiska intressen Ett tydligare politiskt mål? Förmåga i krishantering Ett ökat politiskt intresse?

2 Extraordinära händelser
Skydd mot olyckor Extraordinära händelser Skola Miljö Social Kommunallagen

3 Helhetssyn Internt skydd, säkerhet kommunallag/speciallagstiftning
trygghet och säkerhet för enskilda hantera risker som kan störa eller skada kommunala funktioner och intressen och/eller hota ekonomiska värden lagen om skydd mot olyckor hantera risker som kan föranleda räddningsinsats lagen om ”extraordinära händelser” hantera risker som kan föranleda allvarliga störningar i förmågan att upprätthålla kommunala funktioner för ledning, information och service Helhetssyn Skydd mot olyckor Internt skydd säkerhet Krishantering, extraordinära händelser

4 Fullmäktige sätter ribban
Skydd mot olyckor Fullmäktige sätter ribban Internt skydd säkerhet Krishantering, extraordinära händelser

5 Krishantering Planläggning Övning av ledning Personaltillgång Övning Materiel, förråd Alarmering Ledningsplatser Skydd mot olyckor Extraordinära händelser Brand Allmänna olyckor Naturkatastrofer Miljökatastrofer Elavbrott Vattenstörningar Terroristangrepp Internt skydd Vattenskador Inbrott, stöld Skadegörelse Olycksfall Informationsförlust Ekobrott Försäkringar Larm och bevakning

6 Säkerhetsorganisationen
KOMMUNSTYRELSEN Övergripande ansvar Strategi och riktlinjer RÄDDNINGSTJÄNSTEN Programansvar för beredskap, skydd, säkerhet, riskhantering och säkerhetsskydd SKYDD OCH SÄKERHET Genomförandeansvar för beredskap och krishantering, skydd, säkerhet, riskhantering och säkerhetsskydd - Beredskap och krishantering - Kommunal säkerhetssamordning, internt skydd - Riskhantering - Säkerhetsskydd KOMMUNDIREKTÖR Strategi, riktlinjer och målstyrning Beställare av säkerhetsarbetet

7 Uppdrag: Öka säkerheten och minska sårbarheten i kommunen samt utveckla en god förmåga att hantera krissituationer

8 ”En trygg och säker kommun”
Säkerhetspolicy (2002) ”En trygg och säker kommun” Kommunfullmäktige fastställer politiska mål för Beredskaps- och säkerhetsarbetet inom kommunen Arbetet skall omfatta samtliga förvaltningar samt kommunens företag

9 Strategi och riktlinjer för beredskaps- och säkerhetsarbetet
Fastställs av Kommunstyrelsen

10 Säk Avd Bevakning Op Säk/Ber ledn Utredning Konf/ sem Utveckling
Låssystem Tekn i LC Ledning/ samordning Larmsystem Samhällsplan Säk system kamerasystem Säk Avd Utv Flexite Bevakning Samråd plan Avd adm Pers larm Utb/införande Personal Avd möten Kommunika Medarb samt Radio GIS Lönesamtal Ekonomi Tele Arbetsmiljö Fiber Upphandling Uppfölj/redov KrisSam Budgetplan Kartstöd

11 Adm Flexite Utb/införande Säk grp x 5 Riskanalys Handl prg Sårbarhet Info SÄKARB Skåne NO Utb Bolag Försäkring BRÅ IT säk, fysiskt Samordning Proj samo Ag Klotter SÄK ARB Kristianstad Anlagd brand Säkgrp Projektplan Vallgrupp Riskhantering Säkprogram Samordn RH-budget Adm Uppfölj/ redo Säk handbok Info/ utb Riskanalys Handl prg Sårbarhet Fastighet Omsorg Förv säkgrp BUF

12 Säkavd Krishantering SKNO, ek Ledn plan Krishant.råd övningar Kommunik
Samordn Ledn plats KrisSam Skåne NO Krisinfo Utb o semin. POSOM Krishantering Krstd kn Utb o semin. Krishant.råd Friv org Ledn plan Utb övn Förråd/mtrl övningar Res anordn SMASH Varningssyst Drift Uh Ledn plats Teknik Kommunik besiktn, SA Krisinfo KrisSam Prov POSOM Rähund Planering Utb övn BIS Samråd Risk o sår

13 Säk avd Rapportering Flexite Inc/Sk rapp Uppföljning Samv utredn Skadehant Anlagd brand Olycksutr/ Utvä Utred olyckor EU Op GIS EU Previuw KnFb sakk Säk Öresund Lsty sakk KBM KUB Reg ROSA Proj/ uppdrag externt SRV brand OPCW VAKA AgGeoRäSam KrisGis Säkskydd Säkanalys Sekretess utb Pers skydd Teknik

14 Extraordinär händelse inom vilken tid och i vilken omfattning
Risker och sårbarhet i System, funktioner verksamhet, service Vad måste fungera, inom vilken tid och i vilken omfattning Internt skydd Skydd mot olyckor

15 krishantering i Skåne nordost
Målbild 2008/09 kommunal krishantering i Skåne nordost Internt skydd/ Säkerhet Informations- säkerhet Beredskap

16 Målbild 1 Det finns i Skåne nordost en helhetssyn inom kommunens verksamhetsområde för säkerhet och krishantering! Ökad integrering av verksamheter tillgodoser behoven av säkerhet och trygghet vid störningar och svåra påfrestningar. Kommunerna har god kunskap om risker och sårbarhet. Det finns ett handlingsprogram för att förebygga risker och sårbarhet. Konsekvenserna har analyserats. Det finns en god förmåga att hantera konsekvenser av störningar. Kommunen har en kompetent krishanterings-organisation

17 Målbild 2 Det kommunala säkerhetsarbetet är en naturlig del i linjeorganisationernas ordinarie verksamhet! Anställda känner trygghet i sin arbetsutövning Säkerhet och trygghet beaktas i all planering och verksamhetsutövning Kommunen har säkerställt att oumbärlig verksamhet alltid kan bedrivas.

18 Målbild 3 Det kommunala områdesansvaret för krishantering är tydligt och tongivande! Kommunen är den aktör som verkar för inriktning, prioritering och samordning av de tvärsektoriella åtgärder som behövs vid en krissituation. Kommunen är sammankallande för det lokala krishanteringsrådet Vid inträffade händelser Verkar kommunen för att de lokala krisaktörernas åtgärder samordnas Verkar kommunen för att informationen till allmänheten, berörda aktörer och media samordnas Verkar kommunen för prioritering och samordning av resurser

19 Kommunens operativa förmåga är god!
Målbild 4 Kommunens operativa förmåga är god! Kommunen har god förmåga att hantera störningar och extraordinära händelser, vilket innebär: God lednings- och handlingsförmåga Nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen kan vidtas. Oumbärlig verksamhet kan upprätthållas. Tillräcklig och korrekt information kan ges till media och invånare. Kommunen kan presentera den gemensamma lägesbilden

20 krishantering i Skåne nordost
Målbild 2008/09 kommunal krishantering i Skåne nordost Internt skydd/ Säkerhet Informations- säkerhet Beredskap

21 ledningsorganisation och beredskap
Ordinarie organisation Anpassad organisation Svåra påfrestningar Höjd beredskap (krig) ”Vardagskriser” Extraordinära händelser Sannolikhet Konsekvens


Ladda ner ppt "Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga?"

Liknande presentationer


Google-annonser