Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelningen för Skydd och Säkerhet Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga? Skydda ekonomiska intressen Ett tydligare politiskt mål? Förmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelningen för Skydd och Säkerhet Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga? Skydda ekonomiska intressen Ett tydligare politiskt mål? Förmåga."— Presentationens avskrift:

1 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga? Skydda ekonomiska intressen Ett tydligare politiskt mål? Förmåga i krishantering Ett ökat politiskt intresse?

2 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Skola Miljö Social Kommunallagen Skydd mot olyckor Extraordinära händelser

3 Avdelningen för Skydd och Säkerhet lagen om skydd mot olyckor hantera risker som kan föranleda räddningsinsats lagen om ”extraordinära händelser” hantera risker som kan föranleda allvarliga störningar i förmågan att upprätthålla kommunala funktioner för ledning, information och service Skydd mot olyckor Internt skydd säkerhet Krishantering, extraordinära händelser Internt skydd, säkerhet kommunallag/speciallagstiftning trygghet och säkerhet för enskilda hantera risker som kan störa eller skada kommunala funktioner och intressen och/eller hota ekonomiska värden

4 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Fullmäktige sätter ribban Skydd mot olyckor Internt skydd säkerhet Krishantering, extraordinära händelser

5 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Krishantering  Planläggning  Övning av ledning  Personaltillgång  Övning  Materiel, förråd  Alarmering  Ledningsplatser Skydd mot olyckor Extraordinära händelser  Brand  Allmänna olyckor  Naturkatastrofer  Miljökatastrofer  Elavbrott  Vattenstörningar  Terroristangrepp Internt skydd  Brand  Vattenskador  Inbrott, stöld  Skadegörelse  Olycksfall  Informationsförlust  Ekobrott  Försäkringar  Larm och bevakning

6 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Säkerhetsorganisationen KOMMUNSTYRELSEN Övergripande ansvar Strategi och riktlinjer RÄDDNINGSTJÄNSTEN Programansvar för beredskap, skydd, säkerhet, riskhantering och säkerhetsskydd SKYDD OCH SÄKERHET Genomförandeansvar för beredskap och krishantering, skydd, säkerhet, riskhantering och säkerhetsskydd - Beredskap och krishantering - Kommunal säkerhetssamordning, internt skydd - Riskhantering - Säkerhetsskydd KOMMUNDIREKTÖR Strategi, riktlinjer och målstyrning Beställare av säkerhetsarbetet

7 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Öka säkerheten och minska sårbarheten i kommunen samt utveckla en god förmåga att hantera krissituationer

8 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Säkerhetspolicy (2002) ”En trygg och säker kommun” Kommunfullmäktige fastställer politiska mål för Beredskaps- och säkerhetsarbetet inom kommunen Arbetet skall omfatta samtliga förvaltningar samt kommunens företag

9 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Strategi och riktlinjer för beredskaps- och säkerhetsarbetet Fastställs av Kommunstyrelsen

10 Avdelningen för Skydd och Säkerhet 10 Ledning/ samordning Op Säk/Ber ledn Tekn i LC Säk Avd Personal Avd adm Ekonomi Medarb samt Avd möten Konf/ sem Säk system Utredning Utveckling Bevakning Lönesamtal Arbetsmiljö Uppfölj/redov Utv FlexiteBevakning Larmsystem kamerasystem Låssystem Kommunika Pers larm GIS Fiber Radio Tele Upphandling Budgetplan Utb/införande KrisSam Samhällsplan Samråd plan Kartstöd

11 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Riskanalys SÄKARB Skåne NO SÄK ARB Kristianstad Säk grp x 5 BRÅ Info/ utb Säkgrp Riskhantering Säk handbok IT säk, fysiskt Ag Klotter Försäkring Anlagd brand Förv säkgrp Bolag Sårbarhet Handl prg Utb Info Proj samo RH-budget Uppfölj/ redo Säkprogram Samordn Adm BUF Omsorg Adm Flexite Utb/införande Vallgrupp Projektplan Riskanalys Sårbarhet Handl prg Samordning Fastighet

12 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Krishantering Förråd/mtrl Varningssyst Friv org Ledn plan Krishant.råd Utb o semin. övningar Krisinfo Skåne NO Krstd kn BIS Samråd Ledn plats Kommunik KrisSam Säkavd Drift Uh besiktn, SA SKNO, ek Utb övn Risk o sår Planering Samordn Ledn plan Krishant.råd Utb o semin. övningar Krisinfo Ledn plats Kommunik KrisSam SMASH Rähund Res anordn Teknik Utb övn Prov POSOM

13 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Säk avd KBM KUB SRV brand OPCW VAKA Proj/ uppdrag externt AgGeoRäSam KnFb sakk KrisGis Säkskydd Pers skydd Sekretess Säkanalys utb Teknik Olycksutr/ Utvä Utred olyckor Inc/Sk rapp Flexite Anlagd brand Rapportering Uppföljning Skadehant Samv utredn Lsty sakk EU Previuw EU Op GIS Reg ROSA Säk Öresund

14 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Internt skydd Skydd mot olyckor Extraordinär händelse Risker och sårbarhet i System, funktioner verksamhet, service ---------- Vad måste fungera, inom vilken tid och i vilken omfattning

15 Avdelningen för Skydd och Säkerhet kommunal krishantering i Skåne nordost kommunal krishantering i Skåne nordost Internt skydd/ Säkerhet Internt skydd/ Säkerhet Informations- säkerhet Informations- säkerhet Beredskap

16 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Det finns i Skåne nordost en helhetssyn inom kommunens verksamhetsområde för säkerhet och krishantering! Ökad integrering av verksamheter tillgodoser behoven av säkerhet och trygghet vid störningar och svåra påfrestningar. Kommunerna har god kunskap om risker och sårbarhet. Det finns ett handlingsprogram för att förebygga risker och sårbarhet. Konsekvenserna har analyserats. Det finns en god förmåga att hantera konsekvenser av störningar. Kommunen har en kompetent krishanterings- organisation

17 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Det kommunala säkerhetsarbetet är en naturlig del i linjeorganisationernas ordinarie verksamhet! Anställda känner trygghet i sin arbetsutövning Säkerhet och trygghet beaktas i all planering och verksamhetsutövning Kommunen har säkerställt att oumbärlig verksamhet alltid kan bedrivas.

18 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Det kommunala områdesansvaret för krishantering är tydligt och tongivande! Kommunen är den aktör som verkar för inriktning, prioritering och samordning av de tvärsektoriella åtgärder som behövs vid en krissituation. Kommunen är sammankallande för det lokala krishanteringsrådet Vid inträffade händelser –Verkar kommunen för att de lokala krisaktörernas åtgärder samordnas –Verkar kommunen för att informationen till allmänheten, berörda aktörer och media samordnas –Verkar kommunen för prioritering och samordning av resurser

19 Avdelningen för Skydd och Säkerhet Kommunens operativa förmåga är god! förmågaKommunen har god förmåga att hantera störningar och extraordinära händelser, vilket innebär: –God lednings- och handlingsförmåga –Nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen kan vidtas. –Oumbärlig verksamhet kan upprätthållas. –Tillräcklig och korrekt information kan ges till media och invånare. –Kommunen kan presentera den gemensamma lägesbilden

20 Avdelningen för Skydd och Säkerhet kommunal krishantering i Skåne nordost kommunal krishantering i Skåne nordost Internt skydd/ Säkerhet Internt skydd/ Säkerhet Informations- säkerhet Informations- säkerhet Beredskap

21 Avdelningen för Skydd och Säkerhet ledningsorganisation och beredskap Ordinarie organisationAnpassad organisation ”Vardagskriser” Extraordinära händelser Höjd beredskap (krig) Sannolikhet Konsekvens


Ladda ner ppt "Avdelningen för Skydd och Säkerhet Trygghet och säkerhet En allt viktigare politisk fråga? Skydda ekonomiska intressen Ett tydligare politiskt mål? Förmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser