Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsatta EU-medborgare - juridiska förutsättningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsatta EU-medborgare - juridiska förutsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Utsatta EU-medborgare - juridiska förutsättningar
Mia Hemmestad, förbundsjurist

2 Hur länge får man vistas i Sverige?
Direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan medlemsstat i högst tre månader utan några andra krav än ID-kort eller pass (art. 6) har uppehållsrätt så länge de inte blir en orimlig belastning för medlemsstatens sociala biståndssystem (art. 14.1).

3 EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan medlemsstat i längre tid än tre månader om denne
är arbetstagare eller egenföretagare är arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning är studerande samt har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring (3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716)). Familjemedlemmar till EU-medborgare som uppfyller kraven har också rätt att uppehålla sig i samma medlemsstat.

4 Kommunens befogenheter
Utgångspunkt: 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) ”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.” Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess invånare för att det ska anses lagligt. Förvaltningsrätten i Linköping , mål nr

5 Internationellt bistånd
Internationellt bistånd är huvudsakligen ett statligt ansvar – se dock befogenhetslagen (2009:47) Bistånd till länder som får svenskt statligt bistånd (5 kap. 4 §): utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt (ekonomiskt stöd endast för att genomföra utbildning och rådgivning). Bistånd till länder som inte får svenskt statligt bistånd (5 kap. 5 §): utrustning som kommuner och landsting inte längre behöver i sin verksamhet Kommunen får i skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk (5 kap. 6 §) Kommunen får besöka andra länder för att skaffa sig kunskap om medborgarnas situation och lämna information om den egna kommunen (ett led i utvecklingen av den egna kommunens arbete) Vänortssamarbeten tillåtet

6 Bistånd enligt socialtjänstlagen
Bosatt i en kommun rätt till bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå (4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)) Tillfällig vistelse i en kommun rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation (se bl.a. RÅ 1995 ref. 70) Alla beslut enligt SoL ska ske efter ansökan och efter en individuell bedömning av sökandes behov Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn – skyldigheten att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen gäller alla barn

7 Skola Skollagen (2010:800) Skolplikt om man är bosatt och folkbokförd i landet (7 kap. 2 §). Rätt till utbildning även om man inte är folkbokförd för vissa grupper (7 kap. 2 § och 29 kap. 2 §): - asylsökande - tidsbegränsat uppehållstillstånd - utnyttjar sin rätt till fri rörlighet - familjemedlem till någon i främmande makts beskickning - papperslös. Kommunen får ta emot barn som inte är bosatt i landet som elev i grundskola även i andra fall (4 kap. 2 § andra stycket skolförordningen (2011:185))

8 Hälso- och sjukvård Den som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där och behöver omedelbar vård ska få sådan vård (4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)) EU-medborgare har rätt till nödvändig vård i annat medlemsland om de är försäkrade i sitt hemland (t.ex. Europeiskt sjukförsäkringskort) EU-medborgare utan sjukförsäkring i hemlandet måste betala hela kostnaden för vård i Sverige. Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd se dock förarbeten – inte uteslutet att lagen i enstaka fall kan bli tillämplig även på unionsmedborgare (prop 2012/13:109 s. 41)

9 Ordning på offentlig plats
Tiggeri är inte straffbart – kan dock vara förenat med brott människohandel (4 kap. 1 a § brottsbalken (1962:700), BrB) hot och handgripligheter (4 kap. 7 § BrB) vilseledande om påhittade funktionshinder (9 kap. BrB, bedrägeri) Tillstånd från polisen behövs för att använda offentlig plats inom detaljplanelagt område på sätt som inte stämmer överens med syftet (3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617), OL) undantag: ianspråktagande är tillfälligt och i obetydlig omfattning ”läger” på trottoar – inte tillfälligt/i obetydlig omfattning = polisen kan ingripa gatumusik och penninginsamling kräver normalt inte tillstånd om t.ex. har en låda där åhörare kan lämna pengar ”aktivt penningsinsamlande” kan kräva tillstånd

10 Kommunen får meddela lokala ordningsföreskrifter (3 kap. 8 § OL)
syfte att upprätthålla ordningen på allmän plats får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i enskilds frihet (3 kap. 12 § OL) Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut 26 april 2011, dnr generell ordningsföreskrift mot tiggeri upphävdes ingen geografisk begränsning och otydlig definition Södertälje tingsrätt dom , mål nr B förseelse mot allmänna lokala ordningsföreskrifter – passiv penninginsamling kräver inte tillstånd – åtal ogillades JO:s beslut , dnr polisen grep tre kvinnor för tiggeri – ansågs oproportionerligt Kommunen kan eventuellt förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom vid gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik.

11 Läger – nedskräpning m.m.
Nedskräpning i strid mot 15 kap. 30 § miljöbalken med uppsåt eller av oaktsamhet leder till böter eller fängelse i högst ett år ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till skräp är plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande Fastighetsägaren är huvudansvarig för att hålla tomten i ett vårdat skick - kommunen kan därför hänvisa till fastighetsägaren Kommunen kan dock ha ett visst ansvar för allemansrättsligt tillgängligt område på privat mark där man inte vet vem som skräpat ner Ansökan om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten förutsätter personuppgifter för varje person

12 Vad kan hemlandets ambassad göra?
(Enligt uppgift från den bulgariska ambassaden) Ambassaden ger samma bistånd som övriga ambassader ger sin landsmän i andra länder. Medel att bekosta resa hem om vänner eller släktingar deponerar den erforderliga summan på statens ekonomiska direktorat eller utrikesdepartement.

13 Tlf.nr: 08-452 78 49 (mån-fre kl. 9-11) E-post: mia.hemmestad@skl.se
Frågor? Tlf.nr: (mån-fre kl. 9-11) E-post:


Ladda ner ppt "Utsatta EU-medborgare - juridiska förutsättningar"

Liknande presentationer


Google-annonser