Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativ vård i Västra Götaland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativ vård i Västra Götaland"— Presentationens avskrift:

1 Palliativ vård i Västra Götaland
Processgruppen för palliativvård inom RCC

2 Pionjär inom palliativ vård
”You matter because you are you, And you matter to the last moment of life And we will do all we can, Not only to help you die peacefully But to live until you die.” Cicely Saunders Palliativ vård – ht 2015 2

3 Socialstyrelsens definition av palliativ vård
Syftet är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada, som innebär beaktande av: fysiska psykiska sociala existentiella behov samt organiserat stöd till närstående (Definition enligt socialstyrelsens termbank) Palliativ vård – ht 2015

4 Två vårdnivåer inom palliativ vård
Allmän palliativ vård Specialiserad palliativ vård Palliativ vård – ht 2015

5 Statistik dödsfall 1% av befolkningen dör varje år
80-85% av samtliga dödsfall är förväntade Drygt 90% av döende patienter vårdas inom den allmänna palliativa vården De flesta förväntade dödsfall sker utanför sjukhusen där primärvård och kommunal vård har ansvaret Dödsfall VGR 2012: personer Förväntade dödsfall VGR med ett behov av palliativ vård: 12100 personer 12-20% är i behov av specialiserad palliativ vård: personer VGR Palliativ vård – ht 2015

6 Var avlider befolkningen i VGR?
Palliativ vård – ht 2015

7 Vårdkedjan för en patient med palliativa vårdbehov, kan den utvecklas?
Pat avlider Pat. vistas på kommunalt boende Primär-vård och Kommun sam-verkar Remiss från primär-vårtden Palliativ-registret Bedöm-ning av kon-sult-svar till in-remitte-rande v.b Pat. vistas hemma Prim.vårds- pat. Pat. rem. för pol.klin. uppföljning i Prim.vård Pat följs upp på specialistmott för uppföljning som påkallar specialistvård. Prim.vården informeras Brytpunkt till palliativ vård. Vårdens huvudmål är livskvalitet och inte livslängd. Sjukdomen är dödlig och patient och närstående är införstådda med det. Definieras av behandlande läkare. Kommuniceras i brytpunktssamtal där patient och närstående deltar. Dokumenteras i journal. Pat. vistas hemma och på specialist-mott. Vård-plats på spec. pall. enh Vid behov remiss till spec. pall enhet, ASIH, Resurs-team, Hos-pice Efterlevandestöd från den enhet som vårdade pat. vid dödsfallet. Registreras i Palliativregistret. SVPL Vård i hemmet Vårdas inom kommunal vård och omsorg Pat. vårdas på sjukhus Uppfölj-ning hemma och Öppen retur till spec. pall.enh/ASIH ev Pat. vårdas på regionvård-plats Pat återrem. till hemorts-sjukhus Palliativ vård – ht 2015 7

8 Sjukdomsprogress och brytpunkt - en önskvärd process
Palliativ vård – ht 2015

9 (Definition enligt socialstyrelsens termbank)
Brytpunktssamtal Brytpunktssamtal till palliativ vård i livets slutskede: Samtal mellan ansvarig läkare och patient om att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras. (Definition enligt socialstyrelsens termbank) Palliativ vård – ht 2015

10 Brytpunktssamtal - NÄR?
Det kan finnas flera brytpunkter under ett sjukdomsförlopp. Det är ett medicinskt beslut att initiera ett brytpunktssamtal. Kan vara en svår bedömning, ett svårt samtal. När döden är sannolik inom en överskådlig framtid. Detta måste man som läkare ta ställning till! Ställ dig frågan: Skulle du bli förvånad om den här patienten var död inom ett år? Palliativ vård – ht 2015

11 Brytpunktssamtal - NÄR?
Ofta inte ett enskilt samtal utan upprepade samtal. Förutsätter relation och tid att göra en ordentlig läkarbedömning. Palliativ vårdkvalitet nov -13 Palliativ vård – ht 2015

12 Information till patient och närstående
Informationen skapar förutsättningar för valfrihet och delaktighet i vården, tex. val av vårdform, behandlingar eller andra val i livet. Informationen är värdefull för vårdteamet runt patienten. Personalen kan fokusera på symtomlindring och livskvalitet. Palliativ vård – ht 2015 12

13 Brytpunktssamtal - ekonomi
Patienter som pratat med sin läkare om vilken behandling som de önskade i slutet av livet hade vårdkostnader som var 36 procent lägre under sin sista levnadsvecka. Därtill hade de en signifikant högre livskvalitet under sin sista levnadsvecka (Zhang et al., 2009). PALLIATIV VÅRD – HT 2015 13

14 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut!
Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns. Palliativ vård – ht 2015

15 Vägledning – värdegrund, lagstöd, organisatoriska faktorer
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Socialstyrelsen 2013 Vägledning – värdegrund, lagstöd, organisatoriska faktorer Nationella riktlinjer - tilläggseffekter utöver god palliativ vård Termer och begrepp, verksamhetsanalys Kvalitetsindikatorer och datakällor Palliativ vård – ht 2015

16 Regelbunden analys och skattning av smärta - prio2
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Tillstånds och åtgärdslista - prioritet 1-2 Samtal med patienten om vårdens inriktning och mål i livets slutskede (brytpunktssamtal) – prio1 Regelbunden analys och skattning av smärta - prio2 Palliativ vård – ht 2015

17 Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Tillstånds- och åtgärdslista – prio3
Fortbildning i palliativ vård av personal som möter patienter i livets slutskede Handledning Samtal om livsfrågor Farmakologisk behandling vid förvirring (haloperidol) Farmakologisk behandling med metylnaltrexon (förstoppning) Behandling vid svampinfektion i munhåla Regelbunden användning av symtomskattnings- instrument Trycksårsprofylax med avlastande madrasser Palliativ vård – ht 2015

18 Palliativ vård – ht 2015

19 Uppdrag år 2011 från regionledningen till Regionalt Cancercentrum väst
Processgrupp (sjukhus, kommuner, primärvård) Inventering specialiserad palliativ vård Avstämning nationella dokument Kvalitetsdata från Svenska Palliativregistret Palliativ vård – ht 2015

20 Regionala mål med palliativ vård
Jämlik och likvärdig vård Palliativ vård ska nå fler patienter inom alla vårdformer och alla diagnoser För att utveckla palliativ vård måste de palliativa enheterna utvecklas och få tydligt uppdrag gällande vård samt handledning/fortbildning inom övrig vård Palliativ vård – ht 2015

21 Palliativ vård- Regionalt vårdprogram
Fortbildning Särskild tonvikt vid: brytpunktsbedömningar och samtal Strukturerad symtomskattning Samtal om livsfrågor Handledning/personalstöd (inom förvaltningarna) Samverkan Gränssnitt mot specialiserad palliativ vård Palliativ vård – ht 2015

22 Palliativ vård- Regionalt vårdprogram
Medel för ordnat införande av: Palliativa slutenvårdsplatser på alla sjukhus Viss förstärkning av sjuksköterskor och kuratorer inom de mobila teamen Palliativ vård – ht 2015

23 Regionalt palliativt vårdprogram specialiserad palliativ vård
En enhet vid varje sjukhus - Mobilt öppenvårdsteam + slutenvård Slutenvård 5- 8 vårdplatser/ invånare Mål 12% av dödsfall vårdas på specialiserad nivå (6-8% idag) Utveckla arbetssätt- konsultverksamhet för PV, akutsjukvård Formaliserat fortbildningsuppdrag mot andra vårdformer- höja kompetens i allmän palliativ vård Ansvar för att samverka runt patienten:aktiva överlämningar,vårdplaneringar Kommun+primärvård stort ansvar Palliativ vård – ht 2015

24 Utbildning VGR i palliativ vård
Webbutbildning palliativ vård. Ska nå alla medarbetare i regionen och kommuner. Kommer ut hösten-15 samtalsutbildning läkare ”Det nödvändiga samtalet” flera kurser varje termin Film brytpunktssamtal Palliativ vård – ht 2015

25 ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT

26 Svenska Palliativregistret
Nationellt kvalitetsregister för sista tiden i livet Täckningsgrad 70% Täckningsgrad diagnos cancer 90% Omvårdnadsdata och medicinska data rapporteras Redskap för lokal vårdutveckling Den kommunala vården registrerar- data måste tolkas och användas gemensamt kommun-primärvård Palliativ vård – ht 2015

27 Vårdresultat VGR utan extern hjälp
Sista året har väntade dödsfall registrerats Palliativ vård – ht 2015 27

28 Vårdresultat Sista året har  721 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården Palliativ vård – ht 2015

29 Förbättrad dialog kring den svårt sjuka patienten nödvändigt
Samlad bild av patienten krävs för en samlad plan för den fortsatta vården System för direktkontakt läkare-läkare sjukhus-primärvård Informationsutbyte kring gemensamma patienter Kunskap palliativ medicin Palliativ vård – ht 2015

30 ”Palliativ kokbok” Inj.Robinul 0,2mg/ml 1mlx1-2 iv
Inj.Primperan 5mg/ml 2mlx3 sc/iv Inj.Furosemid 10mg/ml 4ml iv vb. Inj.Haldol 5mg/ml 0,2mlx1-2 sc Inj.Morfin 10mg/ml 0,5-1ml sc (relatera dos till ev.långverkande preparat) Inj.Midazolam 5mg/ml 0,5-1ml sc (kan upprepas med 15 min intervall till lugn/sömn) Palliativ vård – ht 2015

31 Hur förbättrar vi dialogen kring den svårt sjuka patienten?
Dialog läkare till läkare Vilka behov ser primärvården? Hur ökar vi kunskapen i palliativ medicin? Varför faller så många patienter fortfarande mellan stolarna? Palliativ vård – ht 2015

32 Hur ser det ut i Göteborgsområdet?
Specialiserad palliativ vård: Sluten vård(604) –åtgärder och palliativ mobilisering. Inläggning från SU, ASIH, kranskommuner efter hembesök av primärvård Hospice –bistånd behövs ej för göteborgare, behövs i kranskommunerna Öppenvård :Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Göteborgs stad. Specialiserat team, 24 timmar. Palliativ vård – ht 2015

33 Fortsatt arbete inom RCC kring palliativ vård
Nå ut med webutbildning till många Palliativregistret Stärka och utveckla allmän palliativ vård Palliativ vård – ht 2015

34 Frågor om regional medicinsk riktlinje palliativ vård
Regional processägare Palliativ vård – ht 2015


Ladda ner ppt "Palliativ vård i Västra Götaland"

Liknande presentationer


Google-annonser