Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyttens miljölära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyttens miljölära."— Presentationens avskrift:

1 Skyttens miljölära

2 SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR
”Målet är att ge skytten grundkunskaper om skytteverksamhetens miljöverkningar samt om skyttens möjligheter att beakta dem i sin egen verksamhet så att omsorg över miljön och hindrandet av miljöverkningar blir en naturlig del av hobbyn” SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

3 Förorsakade av skottillfället Förorsakade av skjutbanan
Förorsakade av skyttehobbyn SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

4 De väsentligaste miljöverkningarna
Det sprids buller i omgivningen Tungmetaller anrikas i marken och förs möjligen till vattendrag Bly Antimon Koppar SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

5 Förbud mot förorening av mark Miljöskyddslagen 1 kapitel 7 §:
Miljölagstiftningen förbjuder nedsmutsandet av mark och grundvatten samt sätter gränser på bullernivån. Förbud mot förorening av mark Miljöskyddslagen 1 kapitel 7 §: På eller i marken får inte lämnas eller släppas ut avfall eller andra ämnen eller organismer eller mikroorganismer som försämrar markkvaliteten så att därav kan följa risk eller olägenhet för hälsan eller miljön avsevärd minskning av trivseln eller annan därmed jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse (förbud mot förorening av mark). SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

6 Lagen om diverse grannelagsförhållanden 17 § 1 mom.:
En fastighet, byggnad eller lägenhet får inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande påverkan. SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

7 Skytten kan exponeras för bly:
Hur? Bly kan komma in i kroppen via andningsorganen eller matsmältningen. Detta kan resultera i blyförgiftning. Av vad? Vid skottet frigörs blydamm från kulan eller haglen i luften som inandas På händerna, i kläderna och på utrustningen fastnar blydamm som kan hamna i luftvägarna eller matsmältningen Blydamm kan finnas i luften som en följd av dålig luftkonditionering (innebanor) Blydamm kan inandas i samband med städning av banan SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

8 Tvätta händerna före du äter eller röker
Hur skydda sig mot direkt blyexponering: Tvätta händerna före du äter eller röker Bit inte på naglarna eller gräv i näsan i samband med skytte Använd gärna handskar då du laddar magasin Samla inte och ät inte bär och svampar på skjutbanan Använd blyfria kulor eller hagel eller helmantlade kulor om det är tillåtet Speciellt på innebanor: Försäkra dig om en tillräcklig luftkonditionering Använd vid behov andningsskydd t.ex. då du städar Ta blodprov om du ofta utsätts för blydamm SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

9 Buller Buller är ett pinsamt eller störande ljud som leder till en fysisk eller psykisk reaktion Hur man uppfattar bullret beror både på ljudets toppnivå och tiden man utsätts för ljudet eller mängden ljud man utsätts för Buller uppfattas som pinsamt då det hindrar människans känsla av välbefinnande (individuell egenskap) Attitydens inverkan på hur pinsamt ett ljud uppfattas som kan vara upp till 60 % SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

10 Bullerbekämpning på skjutbanan:
Att hindra att buller uppstår Vapnen Skjutriktning Att hindra bullret från att spridas Konstruktionerna Ljuddämpare Att minska bullerexponeringen Hörselskydd Skyddsväggar SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

11 Bullervärden VNp* 53/97 Riktvärden för skjutbanors bullernivå
bostadsområden 65 dB fritidsbosättning 60 dB rekreationsområden 60 dB Toppvärden för mynningssmällen vid skyttens öra älggevär cal dB hagelgevär cal dB standardpistol cal .22lr 147 dB Riskgränsen för hörselskador anses vara 140 dB (EU) * = Statsrådets beslut SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

12 Skräp och avfall som uppstår vid skytte:
Bly, koppar och antimon från kulor Kalksten och PAH-föreningar* från lerduvor Mässing och plast från hylsor Plast och papp från patronaskar och lerduvsförpackningar Använda papptavlor Plast från hagelpatronernas förladdningar Pappers-/plastremsor från tavellappar Rengöringsavfall bl.a. oljiga trasor Matrester och -omslag samt cigarettfimpar Krutstänk som inte brunnit (brandfara!) *PAH = polycykliska aromatiska kolväteföreningar SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

13 Praktiska råd Fungera disciplinerat, var medveten om skyttets miljöverkningar och -risker följ de banspecifika direktiven Skut endast på tillåtna tider och med tillåtna vapen Skydda din hörsel och se till att alla andra också gör det lappa tavlor och använd dem på nytt, nya används till tävlingar Städa din skjutplats då du är färdig Samla hylsorna enligt anvisningarna på banan Sortera och lägg skräp i rätt uppsamlingskärl Kom ihåg att oljiga trasor och andra putsmedel som innehåller lösningsmedel är problemavfall Ladda dina hylsor på nytt om möjligt Gör dig av med patroner som klickat på rätt sätt Se till att skjutbaneområdet är städat, delta i talkon SKYTTE-VERKSAMHETENS MILJÖVERKNINGAR

14 Varje skytt är sin förenings och sin skyttegrens mannekäng.
Hur sportskyttet uppfattas beror också på den enskilda skytten. KOM IHÅG ATT


Ladda ner ppt "Skyttens miljölära."

Liknande presentationer


Google-annonser