Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar"— Presentationens avskrift:

1 Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar
Attract Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar Anders Viking,

2 Utredningsprocessen Direktiv SOU Tilläggs-direktiv Remis-svar
Lagråds-remiss Lagråds-yttrande Propo-sition PM

3 En effektivare plan- och bygglovsprocess
Utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen genom att se över: kravet på detaljplan, kravet på bygglov, möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande, möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan. Från SOU 2013:34

4 Planinstitutet Områdesplan
Från Magnusson (2013) – Förhållandet mellan översiktsplan och områdesplan Från Magnusson (2013) – Förhållandet mellan områdesplan och detaljplan/bygglov

5 Plan- och bygglagen Översiktsplan Områdesplan Detaljplan Bygglov Teknisk kontroll Byggrätt

6 Inspiration från tyska § 34
Från SOU 2013:34 – Detaljplan under genomförandetiden Från SOU 2013:34 – Detaljplan efter genomförandetiden

7 Från SKL(2013) – Detaljerad detaljplan

8 Från SKL (2013)

9 Förenklat planförfarande
Kungörelsen tas bort Granskningen förenklas Alternativ samrådsform Från SKL(2013)

10 Administrativa lättnader
Planbeslut kan delegeras till byggnadsnämnd Enklare att förlänga genomförandetiden Enklare att upphäva gamla detaljplaner Större möjlighet att medge avvikelse efter genomförandetidens slut Förenklad grannhörandeform Från Magnusson (2013)

11 Remissvar Onödigt krångligt. Tillräckligt utrett? -Sveriges Arkitekter
-Boverket Tillräckligt utrett? -Sveriges Arkitekter Mer fokus på översiktlig planering. -SABO Remissinstanser Väldigt otydligt. Nej till §34. -SKL *Såväl utredningen som Boverket konstaterar att nuvarande lagstiftning inrymmer stora möjligheter till effektiva arbetsformer för att förkorta såväl plan- som bygglovsprocessen. *SKL anser inte att den föreslagna bestämmelsen om anpassning till omgivningen är i linje med ett modernt och framåtblickande samhällsbyggande där arkitektur och teknik har utrymme för utveckling. *Då utredningen är omfattande och har på extremt kort tid lagt fram många konkreta förslag befarar Sveriges Arkitekter att utredningens förslag som helhet innebär så stora förändringar jämfört med nuvarande system och har så många brister vad gäller den praktiska genomförbarheten och vad gäller lagrummet att det kan leda till ineffektivitet och rättsosäkerhet. Ja till §34. Svårt att bedöma konsekvenserna. -Sveriges Byggindustrier

12 En enklare detaljplaneprocess
Enkelt planförfarande blir normen Utökat planförfarande bara om åtgärden: Avviker från översiktsplanen Är av stor betydelse eller betydande intresse för allmänheten Antas medföra betydande miljöpåverkan Samråd behöver inte föras med boende om förslaget uppenbart saknar betydelse för dem.

13 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
Förbjud ställande av tekniska egenskapskrav på högre nivå än BBR i genomförandeavtal Inrätta ett råd för att långsiktigt arbeta med framtagande av material för att skärpa BBR-kraven Gör Mark- och miljödomstolen till första överklagandeinstans för PBL-ärenden

14 Remissvar Bra förslag. -Hyresgästföreningen
Utred bättre. Skilj på exploateringsavtal och markanvisning -Boverket Bristfälliga beräkningar. -Sveriges Arkitekter Bra ambition. Fel lösning. -SABO Remissinstanser Förbjud inte, samordna. Lagreglera inte avtal. -SKL Ja till allt. -Sveriges Byggindustrier Livscykelberäkningar saknas. Försämrar arbete med hållbar utveckling. -Energimyndigheten

15 Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar
Förbjud ställande av tekniska egenskapskrav på högre nivå än BBR vid myndighetsutövning Kommuner måste ha en markanvisningspolicy Remissinstanserna: För otydligt!!!

16 En enklare planprocess
Detaljplan krävs bara vid betydande miljöpåverkan och för Seveso II Enkelt planförfarande blir normen. Utökat förfarande reserveras för planer av större betydelse. Lättare att byta förfarande. Planbeslut får delegeras till politiska nämnder, dock måste viktiga planer beslutas av kommunfullmäktige

17 En enklare planprocess
Utformningsbestämmelser upphör att gälla efter genomförandetidens slut om området inte är: Historiskt, Kulturhistoriskt, Miljömässigt, eller Konstnärligt viktigt Från Magnusson (2013)

18 En enklare planprocess
Kommuner får inte ställa egna krav på teknisk egenskaper vid planläggning, andra PBL-ärenden eller genomförande av detaljplaner Kommunen måste ha en markanvisningspolicy Exploateringsavtal regleras i PBL Definition Begränsning av innehåll

19 Avvaktande förslag Ändrad planhierarki, inklusive områdesplaner
Avskaffande av områdesbestämmelser Inget bygglovskrav under genomförandetiden för åtgärder som är förenliga med detaljplan Bygglov ska anslås på platsen och kungöras digitalt. Bara de som lämnat synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga bygglov

20 Kommande utredningar PBL-överklagandeutredningen 15/3 2014
Riksintresseutredningen 15/8 2014 Regionalplaneringskommittén 27/3 2015

21 Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar
Attract Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar Anders Viking,


Ladda ner ppt "Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar"

Liknande presentationer


Google-annonser