Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelse Organisationsplan Administration Referensgrupp Utbildning Teknik Forskning Utbildning Teknik Forskning Opinion Information Marknad Utredningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelse Organisationsplan Administration Referensgrupp Utbildning Teknik Forskning Utbildning Teknik Forskning Opinion Information Marknad Utredningar."— Presentationens avskrift:

1 Styrelse Organisationsplan Administration Referensgrupp Utbildning Teknik Forskning Utbildning Teknik Forskning Opinion Information Marknad Utredningar Projekt Kommittéer - 5 sektorer - Kommittéer - 5 sektorer - Biogas Förgasning Etanol Biodiesel Elektrifiering

2 Styrelsen Styrelsen förhåller sig till de stadgar som antagits av föreningsstämman den 25 april 2014. Står i stadgarna: Styrelsen handhar ledning av föreningens verksamhet och är, när föreningsstämman ej är samlad, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är redovisningsskyldig till och ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsesammanträden minst fyra gånger per år och i övrigt när ordförande anser det påkallat eller minst 1/3 av styrelsens ledamöter begär det hos ordföranden. Ordföranden utfärdar kallelse minst två veckor innan sammanträdet. Då behov föreligger att beslut i enskild sakfråga av brådskande karaktär kan ordföranden besluta att sammanträde skall hållas i elektronisk konferensform. Sammanträdet hålls då genom att frågan samt de kommentarer och förslag ledamöterna har till frågan cirkuleras till samtliga ledamöter via e-post, fax eller liknande medium. Styrelsen skall till föreningsstämman framlägga förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tretton ledamöter och utgöras av bl.a. ordförande och vice ordförande. Ledamot väljs för en period av två år. Hälften av styrelsens ledamöter väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma. Efter samråd med styrelsen kan ordförande inrätta temporära kommittéer när så bedöms lämpligt. Övrigt Styrelsen har nära kontakt med kommittéerna. Styrelsen och referensgruppen har två gemen- samma möten per år. Styrelsen har till sitt förfogande en administrativ enhet till vilken arbetsuppgifter kan delegeras.

3 Referensgrupp  Referensgruppen består av speciellt inbjudna partners och viktiga ambassadörer för föreningen (exempelvis Energimyndigheten, branschorganisationer med flera).  Referensgruppen träffas 2 ggr per år i samband med styrelsemöte i föreningen.  Referensgruppen är en expertgrupp och lobbingpartner för föreningen.  Administrativa enheten sammankallar till referensgruppsmöten.

4 Kommittéer Insatsområden: utbildning – teknik – forskning opinion – information – marknad utredningar - projekt Styrelsen utser en ansvarig person till respektive kommitté som i sin tur utser engagerade personer till en arbetsgrupp (4-5 personer). Kommittén har valfria möten där olika insatser/aktiviteter diskuteras inom respektive insatsområde. Kommittén återkopplar till styrelsen eller till den administrativa enheten som sedan återkopplar till styrelsen. Kommittéerna har till sitt förfogande en administrativ enhet till vilken arbetsuppgifter kan delegeras. Biogas Förgasning Etanol Biodiesel Elektrifiering

5 Administration Kassör; betalningsrörelsen inklusive bokföring, momsredovisning, utkast till bokslut, budgetuppföljning, skattedeklaration. Medlemsnytta; kontakt gentemot medlemmar och partners, verka för nya medlemmar och partners till föreningen. Service-sammankallande; kalla till styrelsemöten, referensgrupps- möten och ev tll kommittémöten. Informatör; Löpande uppdatering av hemsida, twitter - omvärldsbevakning m m. Verkställande av uppdrag från styrelser och kommittéer; exempelvis Arrangera/administrera olika seminarier, event, studieresor; fixa sponsorer, marknadsföring, inbjudningar, engagera föreläsare, förtäring, lokaler etc. Utbildning; Arrangera utbildning som efterfrågas av referensgruppen/medlemmarna - engagera utbildare – lokaler – förtäring etc. Projekt; stöd i arbete med projektansökningar, projektledning, skriva projektansökningar m m.

6 Löpande arbetsuppgifter: a)Kassörsysslor; betalningsrörelsen inklusive bokföring, momsredovisning, utkast till bokslut, budgetuppföljning, skattedeklaration. b)Medlemsnytta; kontakt gentemot medlemmar och partners, verka för nya medlemmar och partners till föreningen. c)Service - sammankallande; kalla till styrelsemöten, referensgruppsmöten och ev till kommittémöten. d)Informatör; Löpande uppdatering av hemsida, twitter - omvärldsbevakning m m. Verkställande av uppdrag från styrelsen och kommittéer; exempelvis a)Arrangera/administrera olika seminarier, event, studieresor; fixa sponsorer, marknadsföring, inbjudningar, engagera föreläsare, förtäring, lokaler etc. b)Utbildning; Arrangera utbildning som efterfrågas av referensgruppen/medlemmarna - engagera utbildare – lokaler – förtäring etc. c)Projekt; stöd i arbete med projektansökningar, projektledning, skriva projektansökningar m m. Aktivitetsplan april 2015 – april 2016

7 Aktivitetsschema april 2015 – april 2016

8 Administration A. Kassör; betalningsrörelsen inklusive bokföring, momsredovisning, utkast till bokslut, budgetuppföljning, skattedeklaration. 6 h /månad enligt aktivitetsplan B. Medlemsnytta; kontakt gentemot medlemmar och partners, verka för nya medlemmar och partners till föreningen. 6 h/månad enligt aktivitetsplan C. Service - sammankallande; serva styrelsen, referensgruppen och kommittéerna kalla till styrelsemöten, referensgruppsmöten och vid behov kommittémöten. (ingår seminarier i samband med referensgruppsmöten) 8 h/månad enligt aktivitetsplan och aktivitetsschema D. Informatör; Löpande uppdatering av hemsida, twitter - omvärldsbevakning m m. 4 h/månad enligt aktivitetsplan Avtal skrives om tre månader i taget! E. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2016 – tvådagarskonferens 120 h totalt för administration inkl hantering av anmälningar, fakturering, bokning av föredragare, lokaler, förtäring, framtagning och utskick av inbjudan och program exkl tryckning av program, ev annonsering, resor och hotellrum för moderator och föredragare, arvoden till föredragare Verkställande av uppdrag från styrelser och kommittéer; exempelvis Arrangera/administrera olika seminarier, event, studieresor; fixa sponsorer, marknadsföring, inbjudningar, engagera föreläsare, förtäring, lokaler etc. Utbildning; Arrangera utbildning som efterfrågas av referensgruppen/medlemmarna - engagera utbildare – lokaler – förtäring etc. Projekt; stöd i arbete med projektansökningar, projektledning, skriva projektansökningar

9 Transporter Gävle Dala maj 2015 Claes Rosengren verksamhetschef Gävle Dala Energikontor en enhet i Region Gävleborg

10 Största klimatutmaningen! Dagens fossilolja och –gas används huvudsakligen i industrisektorn och i transportsektorn!

11 Regionalt arbete i backspegeln Gävleborg satsar på biodrivmedelsförstudie 2006-2007 genom BioDriv X. Pekar ut biogas och RME, ej etanol Interimsstyrelse för biogas bildas i Gävleborg. Dalarna ansluter genom Lst Föreningen BiogasMitt bildas 2009 Gävleborg och Dalarna satsar på biogasprojekten BiogasMitt 2009-2012 och BiogasMitt Framåt! 2012-2015 Föreningen BiogasMitt byter namn till BiodrivMitt 2014

12 Ekogas AB* med produktion och ett tankställe i Gävle Seriq AB samverkar med Söderhamn NÄRA om produktion i Söderhamn Dala Biogas etablerar(?) produktion i Säter. Samverkar med Borlänge Energi, som levererar slurry Utökad biogasproduktion i Forsbacka klar 2017 för att tillmötesgå ökad efterfrågan Gastankställen planeras i Borlänge och i Gävle (#2) * ägare: Gästrike Återvinnare 51%+Gävle Energi 49% Några resultat – biogas!

13 Snabbladdstationer i de större orterna och över 130 laddbara elbilar i Gävleborg Elbilar används i alla gävleborgskommuner Gävle Taxi använder en Nissan Leaf och en Tesla S samt beställer fler Tesla Teslas superchargerstation för ”gratis” el till Teslas bilmodeller vid Gävle Bro Några resultat – ECR!

14 Nu satsar vi vidare i GDR! Projektet Green Drive Region (GDR) startar juli 2015 och ska avslutas i juni 2018! Gävleborg-Dalarna-Värmland-Hedmark-Akershus bildar GDR! Fokus på fordonsdrift med – EL – BIODRIVMEDEL – VÄTGAS

15 GDR ska jobba med detta! GDR stöds av Interreg Sv-No och många fler! I GDR-regionen bor 1,6 miljoner invånare i 85 kommuner GDR genomför en budkavle mellan kommunerna, som ska avge avsiktsförklaringar för att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta GDR stödjer kommunerna med att utarbeta strategier och konkreta planer för att nå målen, som är kopplade till respektive läns klimatmål

16 Ansvar och regional satsning Projektet ägs av Region Värmland, som styr projektet och ansvarar bl a för WP kommunikation Energiråd Innlandet ansvarar för WP Elfordon GDE ansvarar för WP Biodrivmedelsfordon Kunnskapsbyen i L. ansvarar för WP Vätgasfordon Regionerna Värmland+Dalarna+Gävleborg satsar 6,162 MSEK

17 Medfinansiärer i Sverige, utöver regionerna (summa 2,547 MSEK) SArvika kommun SKarlstad Elnät AB SKonsum Värmland SSäffle kommun SNTF WElbil Dalarna (Dala Energi+Malungs Elnät) WAB Borlänge Energi WFalu Energi & Vatten AB WBorlänge kommun WOrsa kommun WRättviks kommun WVansbro kommun WLudvika kommun WMora kommun WGagnefs kommun W Falu kommun (ej uppväxlat) XGävle Energi AB XSöderhamn Nära AB XSandvik SMT AB XNordanstigs kommun XHudiksvalls kommun XBollnäs kommun (inkl projekt Fjällvägen) XSöderhamns kommun XGävle kommun XSandvikens kommun XLjusdals kommun XKommunanalys AB XBilmetro XRegion Gävleborg LOV Miljö WXFöreningen BioDrivMitt WXLRF Dalarna-Gävleborg

18 Tack för ert intresse!


Ladda ner ppt "Styrelse Organisationsplan Administration Referensgrupp Utbildning Teknik Forskning Utbildning Teknik Forskning Opinion Information Marknad Utredningar."

Liknande presentationer


Google-annonser