Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Nylander Utredare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Nylander Utredare"— Presentationens avskrift:

1 Anna Nylander Utredare
Kemikalieinspektionens arbete för en Giftfri miljö Umeå, 17 september, 2015 Anna Nylander Utredare

2 KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö- och energidepartementet
Vi utvecklar lagstiftning och andra styrmedel Vi prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter Vi utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor Vi är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

3 Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

4 Giftfri vardag – skydda barnen bättre, del I
Ökad kunskap om kemiska hälsorisker Ökad satsning på EU:s kemikalielagstiftning Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor Ökat internationellt arbete Nya lagstiftningsinitiativ Andra styrmedel än lagstiftning

5 Kemikalier...? Läkemedel Kosmetika Kemiska produkter Livsmedel
Bekämpningsmedel Leksaker Inredning Byggprodukter Elektronik Kläder

6 Kemikaliekrav i leksakdirektivet
Gränsvärde för migration för 19 ämnen (mest metaller) Förbud mot CMR-ämnen över klassificeringsgränsen Gränsvärde för migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vissa leksaker Förbud mot 55 allergiframkallande doftämnen Informationskrav för ytterligare 11 allergiframkallande doftämnen Kemikaliesäkerhetsbedömning BPA, TCEP/TCPP/TDCP, vissa konserveringsmedel, fortsättning följer……

7 Tillsyn av varor Varugrupp Antal analyserade varor
Andel varor som inte uppfyller bestämmelser Vanlig typ av brist Leksaker och varor för barn (t.ex leksaker, barnvagnar, blöjor, bilbarnstolar) 550 15 % Förbjudna ftalater, bly i lödpunkter Material i inomhusmiljö (t ex golv, möbeltextilier) 120 5 % Informationsskyldighet farliga ämnen i varor Kläder, skor och accessoarer (t ex plastskor, hudnära plagg) 140 3 % Azo-färgämnen Elektrisk och elektronisk utrustning (t ex lampor, hårfönar, locktänger) 180 12 % Bly i lödpunkter, förbjudna bromerade flamskyddsmedel Övrigt (t ex sportartiklar, prydnadsoljelampor) 230 Total: 1 220

8 Branschdialoger Det är viktigt att näringslivet åtar sig att ta bort farliga kemikalier i varor som människor kan utsättas för utan att invänta skärpningar av detaljregler i lagstiftningen. KemI kan underlätta för företagen att ta sitt ansvar t.ex. genom dialoger. Prioriterade branscher är leksaks-, kosmetika-, textil- och byggbranschen. Uppföljningsbara mål för sitt arbete med att minska riskerna genom byte av farliga ämnen i sina varor. Bättre kunskap om ämnen i material.

9 Hormonstörande ämnen – prioriterat
Vi vet: Vissa ämnen påverkar hormonsystemet och kan ge skadliga effekter Hormonrelaterade sjukdomar ökar hos människan Kemikalier har orsakat hormonrelaterade skador på vilda djur Reglerna på området är bristfälliga Skadar vi människans och andra djurs förmåga att fortplanta sig och utvecklas normalt? I värsta fall underskattar vi grovt riskerna med hormonstörande ämnen

10 KemI:s handlingsplan, del II Giftfri vardag 2015 - 2017
Utveckla och genomföra EU:s kemikalieregler (t.ex. hormonstörande ämnen, nanomaterial) Utreda nationella begränsningar (t.ex. mikroplaster, bisfenoler, byggprodukter) Ekonomiska styrmedel (t.ex. upphandlingskrav) Fortsatt dialog med prioriterade branscher Nätverk för kommuner Information till konsumenter (Hallå Konsument!) Utbildning – förskolor och skolor Samarbeten med andra myndigheter

11 Högfluorerade ämnen Samlingsnamn för perfluorerade och polyfluorerade ämnen Användning - impregnerade textilier och papper, rengöringsmedel samt brandsläcknings­skum Förorening av grundvattnet på flera ställen i Sverige. Extremt svårnedbrytbara, vissa skadar fortplantningen. Kartläggning av förorenade dricksvattentäkter och av moderna brandskum har gjorts. Nationella nätverk finns Lagstiftning och andra åtgärder krävs

12 Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan
Syftet - öka kunskapen och identifiera behov av insatser -Kunskapsöversikt om farliga ämnen i förskolemiljö -Undersökningar av inomhusmiljön i tre förskolor Liten studie, ger vissa indikationer om miljön i förskolan Äldre förskolor verkar ha högre nivåer av de kemikalier vi undersökte än nybyggda. Damm kan vara en exponeringskälla för små barn Om man tittar på ett ämne i taget finns inga tecken på hälsorisker, behöver se på den totala exponeringen Större och återkommande undersökningar av kemikalier i barns inomhusmiljöer

13 Upphandlingskriterier till förskolan
Gemensamt upphandling får stor genomslagskraft (offentlig upphandling för ca 600 miljarder kr/år) Konkurrensverket tagit fram kriterier för att underlätta arbetet för enskilda förskolor och upphandlare att välja produkter med mindre miljö- och hälsoskadliga ämnen Möbler, textil, köks- och serveringsutrustning samt leksaker ingår i paketet Kriterier, vägledning till upphandlare och guide till förskolepersonal finns på deras hemsida

14 Samarbete med Håll Sverige Rent
Flerårigt samarbete – utbildningsinsatser mot skolor och förskolor genom Grön flagg certifiering Nätverk med ca 2500 skolor och förskolor Skapa ett 7e tema – kemikalier lanseras i höst, förskolan är först ut. Utbildnings och informationskampanj: Öka kunskapen om kemikaliefrågor och ge eleverna förmågan att göra hållbara val Att få svenska förskolor och skolor giftfria utifrån ett verksamhets- eller driftsperspektiv

15 Nätverk för kommuner Kommunerna genomför åtgärder utöver detaljkrav i lagstiftningen t ex tar fram egna handlingsplaner för ett långsiktigt och systematiskt arbete med kemikaliefrågor Åtgärder som minskar barns och unga vuxnas exponering för farliga ämnen är särskilt prioriterade Kick-off den 24/11 – alla kommuner är inbjudna

16 Enkätfråga till kommunerna (maj 2015)
Antal kommuner av totalt 120 som svarade på frågan ”Bedriver kommunen förebyggande kemikaliearbete utöver tillsyn?”

17 Vad kan vi göra? Myndigheter Allmänheten http://konsument.kemi.se/
Lagstiftning Tillsyn Internationella konventioner Offentlig upphandling Skatter Kunskapshöjande insatser Allmänheten Ökad medvetenhet Ställ krav Affärer Politiker Genomtänkt konsumtion

18 KemI-rapporter, exempel
Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan Kemikalier i textil Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Högflorerade ämnen Ftalater-utfasningsförslag

19 Tack! anna.nylander@kemi.se


Ladda ner ppt "Anna Nylander Utredare"

Liknande presentationer


Google-annonser