Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning politiker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning politiker."— Presentationens avskrift:

1 Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning politiker

2 Konventionen om barnets rättigheter Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Vi har skyldighet att följa den. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda.

3 Barn i balans – budget i balans! - Trots att konventionen har funnits i över 20 år finns det fortfarande barn i Sverige som inte får sina rättigheter tillgodosedda i våra verksamheter. - Forskning visar att barn som får sina rättigheter tillgodosedda mår bra, trivs i sin miljö och därför belastar samhällets resurser i mindre omfattning. - För att genomföra rättigheterna i en organisation behöver du tänka på (besluta enligt) följande punkter:

4 Lyckas genom att fatta rätt beslut! - Fatta beslut på högsta politiska nivå - Se till att beslutet är tvärpolitiskt förankrat - Arbetet ska ha krav på återrapportering till politiken - Beslutet måste vara genomförbart

5 Kom igång med arbetet - Skapa en funktion för samordning av arbetet - Tillsätt en arbets-/referensgrupp som är kopplad till olika förvaltningar - Förankra arbetet på samtliga nivåer i organisationen - Skapa aktiviteter på olika nivåer - Följ upp och utvärdera arbetet så att ni vet hur ni ska gå vidare

6 Bra grund för beslut Tänk på detta: Förstå - För den som ska genomföra beslutet måste det vara begripligt Kunna - Beslutet måste gå att genomföra, det måste finnas relevanta resurser Vilja - Den som ska genomföra beslutet måste vilja arbeta med frågan

7 Checklista Vad behöver förändras i din organisation/verksamhet? - Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns som finns i din organisation/ verksamhet.

8 Checklista forts. Beslut - Finns det beslut om barnkonventionen i fullmäktige? - Är beslutet tvärpolitiskt förankrat? - Hur har besluten förankrats? Kunskap - Känner de som ska följa besluten till att de finns? - Vem/vilka har kunskap om innehållet i konventionen? - Vem/vilka har kunskap om hur konventionen ska implementeras och hur artiklarna ska tillämpas?.

9 Checklista forts. Organisation - Finns det en funktion med särskilt samordningsansvar? - Finns det arbetsgrupper/referensgrupper med bred förankring i förvaltningarna? Åtgärder - Pågår det aktiviteter på alla nivåer? Som till exempel utbildningar, föreläsningar, dialogmöten, utvecklingsarbeten och olika aktiviteter bland barnen

10 Börja nu! Kom igång med arbetet att stärka barnets rättigheter. Ta hjälp av vägledningen. skl.se/barnetsrattigheter

11 Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning chef

12 Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Vi har skyldighet att följa den. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda. Konventionen om barnets rättigheter

13 När rätt beslut är fattade Du som är chef tänk på att: - Ta ansvar för att barnrättsarbetet genomsyrar hela verksamheten/organisationen - Skapa förutsättningar för att verksamheterna förankrar, följer upp och utvärderar barnrättsarbetet - Inspirera dina medarbetare att söka kunskap och föra dialog om vad ett rättighetsbaserat arbete innebär

14 Chefens ansvar - Verka för att barnrättsarbetet lyfts på arbetsplatsträffar med jämna mellanrum - Skapa en funktion som omvärldsbevakar - Skapa forum för inspirerande samtal om rättigheter - Inspirera medarbetare till att göra värderingsövningar med utgångspunkt i barnets rättigheter

15 Checklista Vad behöver förändras i din organisation/verksamhet? - Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns som finns i din organisation/ verksamhet

16 Checklista forts. Beslut - Vilka beslut har fattats om arbetet med barnkonventionen? - På vilken nivå har besluten fattats? - Hur har besluten förankrats i organisationen?

17 Checklista forts. Kunskap - Vilka känner till vilka beslut som fattats? Vilka behöver göra det? - Vilka har kunskap om innehållet i barnkonventionen? Vem behöver få den kunskapen? - Vilka behöver ha kunskap om implementeringen? - Vilka behöver ha kunskap om artiklarnas tillämpning? - Hur kan de som behöver mer kunskap få det?

18 Checklista forts. Organisation - Finns det en funktion med särskilt samordningsansvar för konventionsarbetet? - Finns det en arbetsgrupp/referensgrupp med bred förankring i förvaltningarna som kan bidra till att föra frågan vidare? Åtgärder - Var i organisationen pågår det aktiviteter som är relaterade till konventionen?

19 Börja nu! Kom igång med arbetet att stärka barnets rättigheter. Ta hjälp av vägledningen. skl.se/barnetsrattigheter

20 Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning medarbetare

21 Konventionen om barnets rättigheter Barnkonventionen har funnits i över 20 år. Vi har skyldighet att följa den. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda.

22 När besluten ska förverkligas Som medarbetare i en organisation är det du som ska genomföra de politiska besluten så att de blir verklighet för barnen. Tänk på att: - Varje barn har rätt att bli behandlat med respekt - Inget barn får diskrimineras - Barnets bästa ska komma i främsta rummet - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling - Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade

23 Förslag på arbetsgång - Diskutera begrepp som barn, barnperspektiv, barnkompetens och barnsyn - Titta på konventionens grundprinciper (2, 3, 6, och 12) och de två implementeringsartiklarna (4, 42) och koppla dem till din egen verksamhet (bild 1) - Gå sedan igenom resterande artiklar i konventionen och ta reda på vilka av dem som rör din verksamhet (bild 2)

24 24 Data- insamling artikel 2 Inflytande artikel 12 Information artikel 42 Helhetssyn artikel 6 Aktiva priorite- ringar artikel 4 Barnets bästa artikel 3 Du/din verksam -het

25

26 Checklista Vad behöver förändras i din organisation/verksamhet? - Ta reda på vilka beslut som har fattats och vilken kännedom som finns som finns i din organisation/verksamhet.

27 Checklista forts. Beslut - Vilka beslut finns om genomförandet av konventionen i verksamheten? - Var i organisationen är beslutet fattat? - Finns det något skrivet i en policy, handlingsplan, verksamhetsplanering eller dylikt? - Vem känner till beslutet?

28 Checklista forts. Kunskap - Vem/vilka känner till vilka beslut som fattats? - Vem/vilka behöver känna till beslutens innehåll? - Vem/vilka har idag tillräcklig kunskap om innehållet i artiklarna? - Vem/vilka har nödvändiga kunskaper om hur innehållet i artiklarna ska tillämpas?

29 Checklista forts. Organisation - Vem arbetar med frågan idag? - Finns det en samordningsfunktion för detta? - Finns det en arbetsgrupp/referensgrupp med bred förankring i verksamheterna? Åtgärder - Vilka aktiviteter pågår i din verksamhet som rör konventionsarbetet? - Vilka aktiviteter skulle kunna genomföras bland barn och unga, bland personal och medarbetare?

30 Börja nu! Kom igång med arbetet att stärka barnets rättigheter. Ta hjälp av vägledningen. skl.se/barnetsrattigheter


Ladda ner ppt "Gör barn starkare i kommuner, landsting/regioner Vägledning politiker."

Liknande presentationer


Google-annonser