Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnperspektiv Introduktionsprogram Göteborgs Stad 13 oktober 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnperspektiv Introduktionsprogram Göteborgs Stad 13 oktober 2015"— Presentationens avskrift:

1 Barnperspektiv Introduktionsprogram Göteborgs Stad 13 oktober 2015
Minna Torkkola, barnsekreterare

2 Vad är barnperspektiv?

3 Vuxnas barnperspektiv
Den kunskap om barn som vuxna utgår från när de avser göra något utifrån barnets bästa.

4 Barnets eget perspektiv
Vad barnet själv ser, hör, upplever och känner – det som är hennes eller hans verklighet.

5

6 Barnrättsperspektivet
Att samhällsföreträdare beaktar varje barns rätt att leva och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det ska göras vid all planering och alla beslut som rör barn. Barn ska alltså kunna komma till tals vid alla beslut som rör dem och varje barns intressen ska uppmärksammas och övervägas. Det ska avsättas tillräckliga resurser, finansiella och andra resurser. Dessutom ska föräldrar ha förutsättningar att utöva sin föräldraroll och sitt föräldraansvar för barnets bästa.

7 Barnkonventionen Alla barns lika värde och rättigheter.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

8 Funktionshinderkonventionen
Barn kan behöva stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder för att utöva rätten att uttrycka sina åsikter.

9 SoL och LVU 1 kap. 2 § SoL - Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år. 1 § sista stycket LVU

10 SoL och LVU 11 kap. 10 § SoL - När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 36 § LVU

11 LSS 6 a § LSS - När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 8 § andra stycket LSS - När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

12 Föräldrabalken 6 kap. 2 a § FB - Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

13 Vad säger lagen? Barnets bästa avgörande Information Delaktighet

14 Anmälningsplikten 14 kap 1 § SoL - skyldiga att genast anmäla
myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen verksamhet som berör barn och unga

15 Uppmaning till anmälan
14 kap. 1 c § SoL Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

16 Utredningen Hur syns barnperspektivet i utredningen?

17 Utgångspunkt i barnets utredning ska vara att barnet är huvudperson i sin egen utredning, att benämna utifrån barnet ger fokus på barnet. Mohameds mamma/läkare/lärare etc. I den vuxnas utredning ska barnperspektivet beaktas om ansökan berör barn dvs. om den vuxne ansöker som förälder.

18 Utredningsmetod Hur har barnet fått information och gjorts delaktig?
Barnet/den unge har bidragit med information till utredningen (BBIC) Vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke till att socialtjänsten samtalar enskilt med barnet (BBIC) Socialtjänsten har fullgjort sina skyldigheter enligt 11 kap 10 § första stycket SoL (BBIC)

19 Uppgifter/synpunkter från den enskilde/från andra
Barnets egen röst i utredningen. Exempel: ”Möjlighet för utredande socialsekreterare att kommunicera med eller tolka Oscar saknas. Hans nätverk har därför fått lämna uppgifter.” Exempel: ”Annas barnsekreterare uppger att Anna har berättat att hon gillar att cykla men har ingen cykel hos mamma. Det vore roligt om hon och mamma kunde göra cykelutflykter tillsammans.”

20 Barnperspektiv Utifrån ett barnperspektiv skall beaktas hur barnet och/eller dess syskon påverkas vid beviljande eller avslag av den begärda insatsen/ansökt bistånd. Även i vuxenärenden när den vuxne ansöker som förälder. Gör en bedömning av hur barnet/barnen berörs vid beviljande eller avslag.

21 ”Aisha är 13 år gammal. Hennes föräldrar har ansökt om läger för henne och Aisha har berättat att hon vill åka på läger. Utredningen har visat att Aisha saknar fritidsaktiviteter och jämnåriga kamrater men att hon önskar detta. Genom beviljande av insatsen skulle Aisha få större möjlighet till umgänge med jämnåriga, mer aktivitet på fritiden och kunna göra en aktivitet utan att förälder är med. Utan beviljande av insatsen skulle Aisha ändå ha gott stöd av sina föräldrar men detta kan inte ersätta kontakten med jämnåriga eller stötta i frigörelsen från mamma. Utöver Aishas beskrivna behov skulle beviljande av läger ge hennes lillasyster större möjlighet till egen tid med föräldrarna.”

22 ”Genom beviljande av bistånd till cykel skulle Elisabeth få möjlighet att göra cykelutflykter med sin son som de båda gillar och som kan höja kvaliteten på umgängen. Elisabeth skulle också få möjlighet att göra en vardaglig aktivitet med sitt barn såsom andra föräldrar. Att inte beviljas biståndet påverkar inte Elisabeths möjligheter att träffa sin son men hon måste hitta på andra saker att göra med sin son när de träffas vid umgängen.”

23 Bedömning av barnets bästa
Barnets perspektiv Vuxnas barnperspektiv Vetenskap Beprövad erfarenhet

24 Hur kan vi…? stärka barnets delaktighet när vi utreder och följer upp deras insatser?

25 Vuxnas möte Skilj på vuxenmöte och barnets möte.

26 ”det är bra att lyssna, men det är också bra att vuxna bestämmer
”det är bra att lyssna, men det är också bra att vuxna bestämmer.” (pojke 8 år)

27 Barnets möte Platsen Tiden Fika Observation

28 Barnets möte ”vet du vem jag är och varför jag är här?”
”är det något du vill fråga/prata om idag?” ”vad har vi pratat om idag?” ”vad pratade vi om sist?”

29 Hur kan vi…? låta barn komma till tals även på annat sätt än att samtala?

30 Barnets kommunikation
Anpassa information så barnet förstår – fråga! Använd barnets egen kommunikation

31 Resurskarta Ett sätt att ta del av barnets upplevelse av sin vardag med familj, kompisar, skola och fritid.

32 Veckoschema måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
Skola inkl. fritids 8-16 Taxi dit och hem Assistans 16-20 Gymnastik Somnar 20 Assistans 16-20 Simmar Varannan vecka Korttids till torsdag varannan vecka Assistans 10-18 Ofta Eldorado Är med mamma, pappa, lillebror

33 Smileys

34 Nallekort

35 Tejping Att visuellt gestalta t.ex sitt nätverk eller sin livssituation. Utvecklad av den norske psykologen Martin Soltvedt.

36

37 Lycka till! Du är viktig för mig – ge mig tid
Fråga mig och bry dig om vilken hjälp jag vill ha


Ladda ner ppt "Barnperspektiv Introduktionsprogram Göteborgs Stad 13 oktober 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser