Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras i ett företag inom handeln? Anders Pousette Martina Berg Rosita Cederqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras i ett företag inom handeln? Anders Pousette Martina Berg Rosita Cederqvist."— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras i ett företag inom handeln? Anders Pousette Martina Berg Rosita Cederqvist

2 Agenda 10.00 Energikartläggningslagen - Vägledningsdokument för energikartläggning i olika branscher Anders Pousette, Martina Berg & Rosita Cederqvist, Energimyndigheten Energieffektivisering i komplexa organisationer Thomas Ågren, ICA Fastigheter Sverige AB Energieffektivisering och energikartläggning inom IKEA Group Richard Lundgren, IKEA Services AB Inför workshop Lunch Workshop Redovisning Workshop Sammanfattning

3 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Företagsstrukturer - Handel Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

4 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Företagsstrukturer - Handel Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

5 Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet
Ökad energieffektivitet 2020-målen Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas. Olika typer av verksamheter Olika erfarenheter av energi-kartläggning och energi-effektivisering. Energieffektiviseringsdirektivets syfte är att uppnå ökad energieffektivitet och är ett medel för att nå 2020-målen. Det behövs mer åtgärder för att nå energieffektiviseringsmålet. 5 dec 2015

6 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Företagsstrukturer - Handel Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

7 Stora företag Stora företag: sysselsätter minst 250 personer och
har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

8 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Företagsstrukturer - Handel Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

9 Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2014:2
Fastställer hur energikartläggningen skall genomföras: Certifierade energi- och miljölednings-system Certifiering av person som får genomföra energikartläggningar Kompetenskrav Genomförande och rapportering

10 Vem får göra energikartläggningen?
Fristående kartläggning. Ska utföras av en certifierad energi-kartläggare som uppfyller kompetenskraven. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem. Får utföras av intern expertis som uppfyller kompetenskraven. Det finns inget krav på att införa certifierade ledningssystem. Föreskrifterna säger att energikartläggningen ska genomföras av en person med särskild kompetens. De företag som har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan genomföra energikartläggningen själva om de har personal som uppfyller kompetenskraven. Arbetet med att ta fram ett certifieringssystem påbörjas nu tillsammans med SWEDAC och certifieringsorgan.

11 Energikartläggarens roll
Leda en energikartläggning i enlighet med Energimyndighetens föreskrifter och tillhörande vägledningar. Omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering.

12 Energikartläggningens innehåll
Ska göras enligt standard (t.ex. SS EN , ISO ) eller motsvarande krav Företagets totala energianvändning Byggnader Verksamhetsenergi inklusive transporter Detaljerad kartläggning av verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning Förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändning Rapporten avseende energikartläggning sparas hos företaget

13 Vägledning Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen . Övergripande beskrivning Göra möjliga av-gränsningar Representativ bild av energi-användningen Göra prioriteringar Detaljerad energikartläggning

14 Avgränsningar Vad kan undantas från energikartläggningen?
Energianvändning som företaget inte har egen rådighet över: Hyrda lokaler Inköpta transporter Mindre verksamheter i Sverige som ingår i stora globala koncerner där energianvändningen i den svenska verksamheten är försumbar. Viktigt att tänka på! Alla beslut om avgränsningar ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

15 Övergripande beskrivning Redovisar företagets totala energianvändning
Översiktlig uppdelning på olika energianvändare: Byggnader Verksamhetsenergi Transporter Kvantifiera energianvändare med hjälp av mätningar eller beräkningar. Den totala energianvändningen ska tas fram baserat på inköpt och egenproducerad el, fjärrvärme, fjärrkyla samt bränsle.

16 Prioritering identifierar den betydande energianvändningen
Betydande energianvändning är den energianvändning som utgör en ansenlig mängd energi och/eller där potentialen för förbättring av energi­prestanda är stor. Betydande Energianvändning: Verksamhet med hög energianvändning och med god besparingspotential Verksamhet med mindre energianvändning med god besparingspotential. Vissa processer kan ha en hög energianvändning, men låg besparingspotential och kan undantas av en detaljerad kartläggning. Viktigt att tänka på! Alla beslut om prioriteringar ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

17 Prioritering Dela upp den detaljerade kartläggningen i etapper
Företaget kan välja att dela upp genomförandet av den detaljerade energikartläggningen i ettapper. Genomförandet av en detaljerad energikartläggning av företagets samtliga delar med betydande energianvändning skall genomföras under max 4 år. Rekommendationen är att börja med att kartlägga energianvändare med stor energianvändning. Om företaget vet vilka energianvändare som även har stor förbättringspotential kan det vara värt att prioritera dessa då lönsamheten kan vara god. All verksamhet med betydande energianvändning i företaget ska kartläggas. Viktigt att tänka på! Beslut om uppdelning av kartläggning i etapper ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

18 Detaljerad energikartläggning Ger förslag på kostnadseffektiva åtgärder
I den detaljerade energikartläggningen ska endast den betydande energianvändningen ingå och resultera i förslag till kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering. Energikartläggningen ska göras med platsbesök och innefatta: Byggnader Transporter Verksamhet Om företaget består av många liknande enheter kan företaget kartlägger ett urval av dessa enheter och sedan tillämpa resultatet på övriga liknande enheter. Viktigt att tänka på! Om företaget väljer att kartlägga ett urval av enheterna kan undantag från platsbesök göras men ska då motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

19 Resultat En representativ bild av den totala energianvändningen
Innehåller den översiktlig beskrivning av energianvändningen tillsammans med den detaljerade energikartläggningen . Innehåll: Sammanställning av nuvarande energianvändning från den övergripande beskrivningen. Sammanställning av förslag på kostnadseffektiva åtgärder: Kalkylerad energibesparing Kalkylerad investeringsomfattning Den representativa bilden av energianvändningen är det som ligger till grund för den slutliga inrapporteringen till Energimyndigheten.

20 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Företagsstrukturer - Handel Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

21 Franchise Definieras inte i lag
EU:s(Europeiska unionen)definition: En uppsättning rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd eller immateriella rättigheter avseende varumärken, firmabeteckningar, butiksskyltar, bruksmönster, mönster, upphovsrätter, know-how eller patent, som används vid återförsäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster till slutanvändare. Företagande enligt EU:s definition och som även ligger till grund för EKL.

22 Franchise – ett samarbete:
Franchisesamarbetet definieras som ett avtal enligt vilket ett företag, franchisegivaren, till det andra företaget, franchisetagaren, mot direkt eller indirekt ekonomiskt vederlag upplåter rätten att använda en franchise för att marknadsföra angivna slag av varor och/eller tjänster. Inget ägarsamband mellan de två. Samarbete kring: Varumärke, affärssystem och stöd

23 Franchise Vilka omfattas av EKL
Både franchisegivare och franchisetagare kan omfattas av EKL om de uppfyller lagens storlekskriterier. Franchise i form av filialkedja: Huvudföretaget äger filialbutikerna och har ansvaret för genomförande av EKL om det uppfyller storlekskriterierna. Franchise i form av en frivilligkedja: Butiksägarna äger sin egen butik. Butiksägarna samarbetar genom ett gemensamt ägt bolag. Här kan både butiksägarna och det gemensamma bolaget komma att omfattas av EKL om de uppfyller storlekskriterierna.

24 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Företagsstrukturer - Handel Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

25 Tillsyn och rapportering
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet Rapportering av samtliga berörda Tillsyn genom stickprov Rapporteringssystem E-tjänst på Energimyndighetens hemsida Öppnas i oktober Rapporten avseende energikartläggningen ska göras enligt internationell ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag. 7 § Kostnadseffektiva åtgärder som identifierats och genomförts efter energikartläggningen samt åtgärdernas effekter ska dokumenteras i rapporten för att möjliggöra uppföljning och utvärdering.

26 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 Början 2017 Att rapportera:
att verksamheten omfattas av lagen Hur planerar verksamheten att genomföra kartläggningen: Certifierad energikartläggare Energiledningssystem Miljöledningssystem Början 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Detaljerad energi-kartläggning lagras i företaget Vi vill med denna process säkerställa ett genomförande som ger företagen förutsättningar att göra bra energikartläggningar som kan fungera som beslutsunderlag för energieffektiviserande åtgärder Specifika datum 2016 och 2017. Energikartläggningen kan givetvis skickas in tidigare till Energimyndigheten. Rapporteringssystemet behöver komma på plats. Vad ska det innehålla?

27 Rapportering innan 5 december 2015
Registrering av berörda företag Kontaktperson måste ansöka om behörighet i e-tjänsten med e-legitimation/bankID Kontaktuppgifter företag Hur rapporteringen sker Självständigt bolag Koncern / del av koncern Ev. koncernmoder

28 Rapportering innan 5 december 2015
Förutsättning och planering inför energikartläggning Hur genomförs kartläggningen? Personcertifierad energikartläggare Energiledningssystem/miljöledningssystem Förutsättningar Energidata/fakturor/ansvarig? Kunskapsläge? Tidigare genomförda kartläggningar och åtgärder

29 Vägledningar Klara 2015. Så avgör du om verksamheten omfattas av lagen
Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Klara 2015. Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet. Intresserade av aktörer som vill vara med i arbetet. Inte ett arbete som Energimyndigheten gör på egen hand.

30 Vägledningar WS för att utveckla branschvisa energi-kartläggningsmallar Industri – 28 april Bygg & Entreprenad – 17 september Handel – 22 september Kommun och Landsting – 7 oktober Transport – 15 oktober Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet. WS 2015.

31 Certifiering av energikartläggare
Ta fram certifieringssystem tillsammans med certifieringsorgan och SWEDAC Arbete pågår. Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet.

32 Stöd och informationsmaterial
Handbok Energikartläggning och analys Stegvist införande av energiledningssystem Handbok Energiledning Energimyndighetens webbplats Se vår FAQ!

33 Frågor?

34 Agenda 10.00 Energikartläggningslagen - Vägledningsdokument för energikartläggning i olika branscher Anders Pousette, Martina Berg & Rosita Cederqvist, Energimyndigheten Energieffektivisering i komplexa organisationer Thomas Ågren, ICA Fastigheter Sverige AB Energieffektivisering och energikartläggning inom IKEA Group Richard Lundgren, IKEA Services AB Inför workshop Lunch Workshop Redovisning Workshop Sammanfattning

35 INFÖR WORKSHOP

36 Fråga 1 Vilka erfarenheter finns av energikartläggningar och vilka önskemål finns på framtida? Fråga 2 Vilket stöd behöver ni för att få god kvalité på energikartläggningarna? Fråga 3 Hur avgör vi på vilket sätt vi skall göra energikartläggningen? Fråga 4 Vad behöver en extern energikartläggare för att få god kvalité på energikartläggningarna?

37 Fråga 1 Vilka erfarenheter finns av energikartläggningar och vilka önskemål finns på framtida? Hur har kartläggningar tidigare genomförts och till vad har de använts? Finns tillräckliga underlag av energidata tillgängliga för att göra en energikartläggning? Hur önskar ni att en kartläggning ska se ut i framtiden (innehåll, format) för att vara användbar i verksamheten?

38 Fråga 2 Vilket stöd behöver ni för att få god kvalité på energikartläggningarna? Vilket stöd behövs för att nå goda kartläggningar? Vilka vägledningsdokument önskas och vad ska de konkret innehålla? Hur ser en bra rapport ut och hur kommuniceras den till ledning/personal/externt?

39 Fråga 3 Hur avgör vi på vilket sätt vi skall göra energikartläggningen? För och nackdelar med certifierad energikartläggare För och nackdelar med miljöledningssystem För och nackdelar med energiledningssystem

40 Fråga 4 Vad behöver en extern energikartläggare för att få god kvalité på energikartläggningarna? Vilket stöd från beställare/Energimyndigheten behövs för att nå goda kartläggningar? Vilka vägledningsdokument önskas och vad ska de konkret innehålla? Hur ser en bra rapport ut och hur kommuniceras den till ledning/personal/externt?


Ladda ner ppt "Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras i ett företag inom handeln? Anders Pousette Martina Berg Rosita Cederqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser