Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunnätverk Giftfri vardag Lync-möte med länsstyrelserna 22 sept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunnätverk Giftfri vardag Lync-möte med länsstyrelserna 22 sept"— Presentationens avskrift:

1 Kommunnätverk Giftfri vardag Lync-möte med länsstyrelserna 22 sept
Petra Ekblom Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

2 Innehåll Kort om KemIs organisation Regeringsuppdraget Giftfri vardag
Uppstart av kommunnätverk

3 KemIs organisation Vår organisation speglar vårt uppdrag med tre sakavdelningar. Av intresse för kommunerna är särskilt enheterna: Strategier och uppdrag (regeringsuppdrag, stora delar av uppdraget Giftfri vardag, styrmedelsutveckling, miljömålssamordning) Upplysning och utbildning (”Fråga KemI”, verktygen PRIO och Varuguiden) Tillsyn av kemiska produkter samt Tillsyn av bekämpningsmedel och varor (tillsynsvägledning och tillsynsprojekt)

4 Fråga Kemikalieinspektionen

5 Giftfri vardag 2011 - 2020 Skydda barnen bättre
Minska kemikalierisker i vår vardagsmiljö – ett viktigt steg för att nå Giftfri miljö Ökad diffus spridning av farliga ämnen från varor Vi exponeras i inomhusmiljön, via livsmedel och direkt från produkter Barn är särskilt känsliga Försiktighetsprincipen Lagstiftning räcker inte, kompletterande styrmedel behövs

6 Exempel från KemI:s handlingsplan Giftfri vardag 2015 - 2020
Utveckla och genomföra EU:s kemikalieregler (t.ex. hormonstörande ämnen, nanomaterial) Utreda nationella begränsningar (t.ex. mikroplaster, bisfenoler, byggprodukter) Ekonomiska styrmedel (t.ex. upphandlingskrav) Dialog med prioriterade branscher Nätverk för kommuner Information till konsumenter (Hallå Konsument!) Utbildning – förskolor och skolor Samarbeten med andra myndigheter, t.ex. Livsmedelsverket om dricksvatten och PFOS mfl

7 Nätverk för kommuner - ett regeringsuppdrag inom Giftfri vardag

8 Kemikaliefrågor berör många delar av kommunen och kommunens olika roller
Offentlig verksamhetsutövare Myndighet Kunskapsspridare och utbildare Exploatör och byggherre Fastighetsägare och förvaltare

9 Giftfri vardag / Giftfri miljö
Giftfri förskola Arbete pågår i 1/3 av kommunerna enligt Naturskyddsföreningen (hösten 2014) Giftfri vardag / Giftfri miljö Ett bredare arbete pågår i flera kommuner. Ex. Nätverket Giftfria städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Västerås, Jönköping. Ja Enligt Naturskyddsföreningen motsvarar den tredjedel av kommunerna som arbetar med Giftfri förskola ca 4100 av totalt ca 7100 kommunala förskolor. Nej Inget svar Källa: Naturskyddsföreningen

10 Enkätfråga till kommunerna (maj 2015)
Antal kommuner av totalt 120 som svarade på frågan ”Bedriver kommunen förebyggande kemikaliearbete utöver tillsyn?”

11 Behov som hittills fångats upp från kommuner
Mötesplatser för dialog, samverkan och lära av varandra - goda exempel - gemensamma insatser? Stöd i den politiska processen: Giftfri vardag är en prioriterad fråga i Sverige Stöd i prioriteringar och verktyg: - Utfasning och riskminskning - Hormonstörande ämnen – vilka? - Upphandlingskriterier

12 Giftfri förskola – Giftfri vardag – Giftfri miljö
Mål med nätverket Giftfri förskola – Giftfri vardag – Giftfri miljö Kommunerna genomför åtgärder utöver detaljkrav i lagstiftningen Åtgärder som minskar barns och unga vuxnas exponering för farliga ämnen är särskilt prioriterade Fler kommuner tar fram egna handlingsplaner för ett långsiktigt och systematiskt arbete med kemikaliefrågor

13 Exempel på samverkansområden inom nätverket
Ta fram och förankra en kemikaliehandlingsplan Ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp Ställa kemikaliekrav vid nybyggnation och renovering Rensa och byta ut befintliga kemiska produkter och varor Utbilda berörda yrkesgrupper inom kommunen och skolelever om giftfri vardag Informera kommunens invånare om giftfri vardag

14 ”Kick-off” för nätverket i Örebro den 24/11
Information och inbjudan har skickats till alla kommuner Anmälan senast den 6 oktober Information om nätverket och aktuella frågor Workshop: - Vilka är de viktigaste frågorna att samverka kring? - Hur ska samverkan gå till? Möjlighet att knyta personliga kontakter Dela goda exempel och erfarenheter

15 Webbplattform hos SKL

16 Vem kan vara med i nätverket?
Handläggare, projektledare, miljöstrateger, kemikalie-samordnare, upphandlare, m.fl. tjänstemän inom kommunens centrala förvaltningar som arbetar med kemikaliefrågor Nätverket är inte till för tillsynsvägledning Nätverket är inte till för intresseorganisationer, företag och branscher

17 Kommunerna måste driva arbetet framåt

18 Kemikalieinspektionen kan
ge kunskapsstöd, t.ex. vid utveckling av guider, verktyg och prioriteringar ordna mötesplatser tillsammans med andra organisationer så att kommuner kan lära av varandra lyssna och fånga upp synpunkter och förslag från kommunerna ge en samlad bild av hur kommunerna bidrar till arbetet för en giftfri vardag

19 Andra myndigheter Upphandlings-myndigheten upphandlingsstöd
nya kriterier för förskolan webbutbildning Folkhälsomyndigheten inomhusmiljö Länsstyrelserna samordnare regionalt mer?

20 Hur kan ni på länsstyrelserna stödja kommunernas arbete med Giftfri vardag?
Pågår det aktiviteter idag? Planer framåt?


Ladda ner ppt "Kommunnätverk Giftfri vardag Lync-möte med länsstyrelserna 22 sept"

Liknande presentationer


Google-annonser