Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."— Presentationens avskrift:

1 Produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2 BNP, arbetade timmar och produktivitet Årlig procentuell förändring, fasta priser, baspris, kalenderkorrigerade värden

3 Produktivitetsnivå i näringslivet Index 2006=100, kalenderkorrigerade värden

4 Produktivitetsutveckling vid olika störningar, fiktivt exempel Produktivitetsnivå

5 Produktivitetsgap i hela ekonomin Procent av potentiell produktivitet

6 Produktivitet i näringslivet vid olika konjunkturåterhämtningar Index = 100 vid konjunkturbotten, år 0

7 Arbetade timmar i näringslivet vid olika konjunkturåterhämtningar Index = 100 vid konjunkturbotten, år 0

8 Investeringar i näringslivet vid olika konjunkturåterhämtningar Index = 100 vid konjunkturbotten, år 0

9 Produktivitet i hela ekonomin Procentuell förändring

10 Dekomponering av arbetsproduktiviteten i näringslivet Bidrag i procentenheter till arbetsproduktivitetstillväxten

11 Arbetsproduktiviteten i näringslivet under olika tidsperioder Årlig procentuell förändring respektive bidrag i procentenheter, genomsnitt över perioden

12 Investeringar i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

13 FoU-investeringar i näringslivet Miljarder kronor, fasta priser

14 TFP i hela ekonomin Procentuell förändring

15 Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

16 Prognosjämförelse produktivitetstillväxt i hela ekonomin Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

17 Prognosjämförelse potentiell produktivitetstillväxt i näringslivet Procentuell förändring

18 Potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring

19 Produktivitet i näringslivet och bidrag från IKT-branscher Procentuell förändring respektive procentenheter

20 Lönsamhet och investeringar i industrin Procent respektive miljarder kronor, fasta priser

21 Justerad kapitalavkastning och realränta Procent, nettodriftsöverskott som andel av realkapitalstocken samt 10-årig statsobligation respektive reporäntan minus samtida KPIF-inflation

22 Justerad vinstandel i näringslivet Procent

23 Nettokapitalavkastning i industrin Nettodriftsöverskott som procentandel av realkapitalstocken

24 Bruttovinstandel i industrin Procent av förädlingsvärdet till faktorpris

25 Kapitalandel i industrin Kapitalstocken som andel av förädlingsvärdet till baspris, löpande priser, procent

26 Nettovinstandelar i tillverkningsindustrin Nettoöverskott i procent av förädlingsvärdet till baspris

27 Näringslivets investeringar exklusive bostäder i förhållande till arbetskraften Tusental kronor per person i arbetskraften (15–74 år), fasta priser

28 Kapitalstock i näringslivet exklusive bostäder i förhållande till arbetskraften Tusental kronor per person i arbetskraften (15–74 år), fasta priser

29 Företagens konkurrenssituation, tillverkningsindustrin Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

30 Lönsamhet i tillverkningsindustrin Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

31 Lönsamheten i handeln och privata tjänstenäringar Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

32 Lärare i primärkommuner respektive privat sektor Tusental respektive procent

33 Antal kvinnliga lärare Tusental

34 Antal manliga lärare Tusental

35 Lönefördelning för lärare 2013 Antal

36 Relativlöner för offentligt anställda mellanstadielärare i OECD-länder, 2012 Lärarlöner i procent av medelvärdet för alla på arbetsmarknaden med eftergymnasial utbildning

37 Genomsnittlig årlig löneutveckling 1997–2013, minst tre års eftergymnasial utbildning Procent

38 Medellön efter yrke och utbildning Index 1996=100

39 Lärares lönefördelning 1996, efter undervisningsnivå Andel inom respektive 500-kronorsklass, procent

40 Lärares lönefördelning 2013, efter undervisningsnivå Andel inom respektive 500-kronorsklass, procent

41 Lönespridning P90/P10 Percentilkvoter

42 Lönespridning P90/P10 kvinnliga lärare Percentilkvoter

43 Lönespridning P90/P10 manliga lärare Percentilkvoter

44 Löneökningar efter sektor och yrke Procent

45 Förklaringsgrad, lärarlöner, hela ekonomin Procent

46 Lön för 50-åriga anställda i förhållande till 26-åriga anställda, hela ekonomin Kvot


Ladda ner ppt "Produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."

Liknande presentationer


Google-annonser