Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Grundkurs för domare AJOK/BEAJ. 2 Kursprogram o Teoridelen  Allmänt om drevprov  Provets genomförande  Vad slutreslultatet består av  Grunderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Grundkurs för domare AJOK/BEAJ. 2 Kursprogram o Teoridelen  Allmänt om drevprov  Provets genomförande  Vad slutreslultatet består av  Grunderna."— Presentationens avskrift:

1 1 Grundkurs för domare AJOK/BEAJ

2 2 Kursprogram o Teoridelen  Allmänt om drevprov  Provets genomförande  Vad slutreslultatet består av  Grunderna för bedömningen  Verksamhet i speciella situationer  Ifyllande av domarkortet o Praktisk del  Hur man följer hundens verksamhet i markerna Ifyllande av domarkortet

3 3 Varför har vi drevprov? o Vi samlar uppgifter för aveln  Uppgifterna bör vara så korrekta som möjligt  Endast vad man konstaterat bedöms o Målsättningen en effektiv jakthund o Tävlingsmöjlighet o Samverkan med likasinnade Sääntökirja s. 4

4 4 Provformerna o Allmänt prov  Hundar som hör till FCI:s grupp drivande hundar har rätt att delta o Begränsningar  Enbart för föreningens medlemmar  Endast för viss ras  Uttagningsprov Sääntökirja s. 4

5 5 Provklass och provtid o Endast en klass  Samma nivå på kraven i alla tävlingar o Endagsprov  Prov kan också arrangeras under två dar efter varandra som endagsprov Tex. Kilpa och dess uttagningsprov o Tvåveckorsprov  Hundföraren kan välja dag för provet och provmarken  I övrigt samma regler Sääntökirja s. 7 – 8, 51-52

6 6 Krav på deltagande hundar o Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser o Pris på utställning efter att hunden fyllt 9 mån.  Utan utställningsresultat kan hunden delta tills dden fått ett förstapris o Inte 30 dygn innan 42 dygn efter valpning o Tik som löper kan inte delta o Hunden skall vara frisk Sääntökirja s. 4 - 5

7 7 Domarna o Provgruppen har två domare o Gruppdomaren som utses av överdomaren skall  Vara domare med bedömningsrätt  Minst 18 år  Medlem antingen i Kennelklubben eller rasklubb o Andra domaren  Skall vara medlem i Kennelklubben eller någon av dess medlemsföreningar  Aspirant som gått domarkurs kan vara domare  Minst 15 år gammal Sääntökirja s. 6

8 8 Jäv o Kennelklubbens jävregler o Hundföraren/ägaren och domaren får inte ha något förhållande som kan inverka på bedömningen  Nära släkt(gift med, föräldrar, syskon)  Uppfödare o Verksamheten  Skall vara genomskinlig  Med god kennelanda  Pålitligt Sääntökirja s. 5

9 9 Innan provet börjar o Anmälan senast 5 dar innan provet o Vaccinationerna och ID-märkningen skall kollas  Överdomaren granskar dessa före provet börjar o Provarrangören och överdomaren placerar domarna i markerna och utser gruppdomaren Sääntökirja s. 7

10 10 Provets genomförande o Provet inleds med överdomarens anförande  En kort genomgång av reglerna  Direktiv som gäller för just den dagen  Löskoppling o Hundarna lottas ut i provmarkerna o Hunden avprovas i det lottade området o Domarkorten ges åt överdomaren o Resultaten kungörs och provet avslutas Sääntökirja s. 12 - 13

11 11 Hundens avprovning o Avprovningen börjar den tid som överdomaren angett o Under provdagen har hunden  Sammanlagt 240 minuter söktid för bägge provomgångarna  Två skilda 120 minuters drevtider I drevtiden räknas inte 5 min eller längre avbrott i drevet Tiden för drevlöshet o Hunden kopplas upp efter första drevet och släpps på annat ställe inom provområdet för att söka ny hare, om hunden har söktid kvar. Sääntökirja s. 13 - 14 Maastokortti

12 12 Hur uppkommer resultatet o Drevtiden ger max. 70 poäng o Egenskaperna ger högst 30 poäng  Provomgångarnas poäng Sök 1 -10 p Skall 1-10 p Drevförmåga1-10 p  Provomgångarnas negativa poäng Löshet på sök 0 -10 p Löshet på drev 0 -10 p Maastokortti Sääntökirja s. 9

13 13 Egenskapspoäng o Domaren gör sin bedömning på domarkortet med hela siffror skilt för varje provomgång  Utmärkt9 eller 10  Mycket bra7 eller 8  Bra5 eller 6  Försvarligt3 eller 4  Svagt1 eller 2  Kan inte bedömas- o Gruppdomaren antecknar också medeltalet på sitt kort Maastokortti Sääntökirja s. 27 - 30

14 14 Negativa poäng o Vid bedömningen sammanslås bägge domarnas separata men enstämmiga observationer  Egenskap som inte ger negativa poäng, eller att felet är så ringa att det inte ger minuspoäng0  Beroende på felets omfattning och/eller tid1 – 10  Hunden utesluts på grund av felet10 Gruppens poäng  Egenskapen kan inte bedömas- Maastokortti Sääntökirja s. 32 - 33

15 15 Premieringen o Högbenta stövare  1. pris minst 75 poäng  2. pris minst 60 poäng  3. pris minst 50 poäng o Beagle och estniska stövare  1. pris minst 60 poäng  2. pris minst 50 poäng  3. pris minst 40 poäng Sääntökirja s. 10

16 16 Bedömning av söket o Sammanlagt högst 240 minuter o Trots totaltiden bedöms sökena separat  Söket kan bestå av flera separata delar (ex. Sök efter allvarligt hinder)  Konstaterat sök på annan hare under tappt beaktas också Då åtgår inte söktid utan drevtid (120 min) o Endast sök på hare bedöms  Om söket övergår i sök på annan viltart (tex. Sök på räv), bedöms endast den del som konstaterats vara sök på hare. Sääntökirja s. 23, 26, 28-29 Maastokortti

17 17 Bedömning av söket o Tvådelad  Utan nattspår (1 - 5 p) Bra Ivrig, ligger i Söker ut från provgruppen Tillräckligt vidsträkt Regelbundenhet YhteisSamarbete med hundföraren Dåligt Flegmatisk Närsökt Förmår inte utföra ett självständigt arbete Sääntökirja s. 23, 26, 28-29

18 18 Bedömning av söket  Arbete på nattslag ( 1 - 5 p) Bra Iver Säker, förnuftig avancering Snabbt upptag Tar vid behov också ett gammalt spår Dåligt Rotar Hafsar Byter spår Sääntökirja s. 23, 26, 28-29 Maastokortti

19 19 Bedömning av söket o Att släppa direkt på nattspår bör undvikas så att man kan bedömma sökets bägge delar o Man bör sträva till att följa hundens sök o GPS är ett bra hjälpmedel  Ex. Vid bedömning av sökets vidd och planenlighet, när hunden hittar nattspår, hinder o Förhållandena  Svåra förhållanden tas i beaktande som förhöjande faktor Sääntökirja s. 23, 26, 28-29 Esimerkki haun arvostelusta

20 20 Bedömning av skallet o Skallets uppgift är att berätta för jägaren hur drevet går o Dess viktigaste egenskap är hörbarheten o Övriga egenskaper som bör beaktas vid bedömningen  Passion  Intensitet  Täthet  Mångtonighet  Könsprägel Sääntökirja s. 29-30 Maastokortti

21 21 Bedömning av skallet o Skallsiffran skall grunda sig på bedömningen av tilläggsuppgifternas punkter 30 – 35  Hörbarhet (30)1 – 5 pistettä GPS är ett bra hjälpmedel  Passion (31)  Intensitet (32)  Täthet (33)1 – 5 pistettä  Mångtonighet (34)  Könsprägel (35) Sääntökirja s. 29-30, 36-37 Maastokortti

22 22 Bedömning av skallet o Anvisning hur skallsiffran byggs upp  Siffran för hörbarheten 30 som grund  Tilläggsuppgifternas 31 – 35 ökar skallets siffra 0,5 – 1 poäng om de fått bedömningen 3, 4 eller 5  Fel könsprägel sänker siffran med högst en poäng o En hund med bra skall (5 – 6) skall man utan besvär kunna följa med under normala förhållanden  Om hörbarheten är 1 eller 2, kan man ge högst en fyra för skallet Sääntökirja s. 29-30 Hyvä haukku Kiitettävä haukku

23 23 Bedömning av skallet o Att beakta  Ett passionerat skall varierar efter hur drevet löper När hunden ligger långt efter drevdjuret eller arbetar under svåra förhållanden så avtar som regel skallets kraft, intensitet och mångtonighet. Detta skall höja siffran för skallet Ofta bedöms ett sådant skall fel och de svaga delarna drar ner siffran för skallet Maastokortti

24 24 Bedömning av drevförmåga o Bra  Ett flytande drev  Få avbrott i förhållande till drevtiden  Bra kontakt med drevdjuret  Att klara ut varierande hinder  Lämplig drevfart efter rådande förhållanden  Förnuftigt tapptarbete o Dåligt  Hafsigt eller långsamt drevsätt  Drevsättet är hackigt  Hunden ligger långt efter haren, svårt att passa  Påminner om spårning i stället för drev Sääntökirja s. 24, 30, 38-39 Maastokortti Ajotaidon arvostelu

25 25 Bedömning av drevförmågan o Noteringar om drevförmågan sätts i tilläggsuppg. 50 – 56 o Tilläggsuppgifterna ligger till grund för siffran som ges o En hund med bra drevförmåga är en bra jakthund  Det är lätt att få haren inom synhåll  Domaren bör sträva till att få möjligast många gånger synkontakt med hunden för att få rätt uppfattning om dess drevförmåga Sääntökirja s. 24, 30, 38-39 Ajotaidon arvostelu

26 26 Löshet på sök o Skallgivning under söket är alltid löshet på sök tills annat konstaterats o Vid bedömningen beaktas felets art och tid  Mycket lindrigt Begränsas till tio skall Ges inga negativa poäng Tilläggsuppgifternas punkt 22 bedöms med 5  Lindrig Glest med långa uppehåll 6 min / poäng Sääntökirja s. 32, 35 Maastokortti

27 27 Löshet på sök  Störande Korta skallserier 4 min / poäng  Vilseledande Påminner om drev 2 min / poäng  Om väckningen är så riklig, att man med vägledning av skallet inte kan avgöra när hunden driver skall hunden uteslutas. Tilläggsuppgifternas punkt 22 bedöms med 1 o Om ett sök består av flera sökomgångar ges minuspoäng efter det sök som gett mest minuspoäng. Sääntökirja s. 32, 35 Esimerkki hakulöysyyden arvostelusta

28 28 Löshet på drev o Vad är löshet på drev?  Hunden skallar på spår den redan en gång drivit Hunden tillåts skalla på spår den redan drivit i vind (räknas ändå inte som drev)  Skallar på tappt utan spår  Driver i bakspår på odrivet spår  Hunden ger inder normala förhållanden skall på över 20 min. gammalt spår som den inte förmår att säkert följa. o Konstaterande av löshet på drev förutsätter alltid att man sett händelsen  Enbart att man hört det eller GPS-visning räcker inte Sääntökirja s. 33, 39

29 29 Löshet på drev o Lindrig  Enstaka skall under tappten  3 min / poäng  Tilläggsuppgifternas punkt (55) bedöms med 5 o Störande  Skallserier under tappten  2 min / poäng  Tu (55) bedöms med 4 o Vilseledande  Repeterar löpa med drevliknande skall, skallar utan spår, driver i bakspår  1 min / poäng  Tu (55) bedöms med 1 - 3 Sääntökirja s. 33, 39 Maastokortti

30 30 Löshet på drev o Att observera  Man tar med enbart de minuter som hunden skallat, inte uppehållen mellan ✔ Drevlösheten räknas inte in i drevtiden  Hunden får inte minuspoäng om den skallar några gånger strax efter att den tappat drevlöpan  En vinddrivare kan dra över harens ”lyckor”, i synnerhet på vägar  Skall på konstaterad stänkhare är Drev, om hunden förmår att följa spåret Löshet på drev om hunden inte förmår att följa spåret (Räknas inte som löshet på sök) Sääntökirja s. 33, 39 MaastokorttiAjolöysyyden merkitseminen

31 31 Jaktlusten o Ur avelns synvinkel är det viktigt att beakta  Om hunden uppvisar utmärkt jaktlust under svåra förhållanden  Också en smärre brist på jaktlust o Svåra förhållanden bör beaktas o På bedömningen inverkar inte  Hundens ålder eller kondition  Att hunden tar kontakt i enlighet med reglerna o Om hundenslutar arbetabör man alltid försöka reda ut orsaken för att undvika felbedömning o Bedömningen inverkar inte på slutresultatet ifall den inte leder till uteslutning Sääntökirja s. 30, 37-38

32 32 Jaktlusten o Kännetecken för en bra jaktlust  Självständighet  Söker nattspår också på större avstånd  Uthålligt arbete på nattslag  Uthålligt drev-/tapptarbete  Uthålligt arbete under svåra förhållanden o Kännetecken för dålig jaktlust  Kan inte göra ett självständigt arbete  Ovilja  Håller sig nära gruppen  Lämnar nattspår  Lämnar tapptutredning Sääntökirja s. 30, 37-38

33 33 Jaktlusten o Provomgångarnas bedömning vid Tu 40 ja 41  Punkterna lämnas tomma, om det inte finns anmärkning på hundens jaktlust o Provets bedömning för punkt 42  Bedömningen görs på kortet för sista provomgången  Oklanderligt arbete under normala förhållanden Punkt 42 bedöms med 4  Om punkterna 40 eller 41 har notering Har punkt 42 bedömning < 4  >Utmärkt jaktlust under svåra förhållanden Punkt 42 bedöms med 5 Sääntökirja s. 30, 37-38 Maastokortti

34 34 Jaktlusten o Att observera  Till ett bra sökarbete i område utan nattspår hör hundens lämpliga kontakt med gruppen Det får inte sänka siffran för tilläggsuppgifterna Domaren måste se skillnad på hundens kontakt och dålig jaktlust  Om hunden slutar arbeta skall orsaken alltid försöka klarläggas Främmande hund, drevdjuret fasttaget eller i gryt

35 35 Allvarligt hinder o Avbryter hundens sök eller drev o Exempelvis  Drevdjuret gått i gryt eller blivit taget  Hunden råkat i livsfara  Främmande hund Man försöker alltid koppla den Om minst 60 minuter av drevarbetstiden gått och den främmande hunden varker hjälper eller stjälper kan drevet fortsätta  Mörkret Drevet kan fortsätta om minst 60 min varit under ljus  Sök eller drev av annat djur Inte klövdjur ( förbjudet vilt)  Annan situation som domarna godkänner Sääntökirja s. 16, 21-23

36 36 Allvarligt hinder Hur gör man? o Under söket/drevet  Domarna beslutar enligt sina noteringar när störningen började  Hunden kopplas och förs till en ny plats för att fortsätta arbetet Hundföraren väljer platsen för släpp  Fasttagning av hunden och förflyttningen tar inte sök/drevtid Hundens sök på eller drev av klövdjur tar av sök- /drevtiden eftersom det inte är allvarligt hinder Sääntökirja s. 16, 21-23

37 37 Allvarligt hinder hur gör man? o Under drevet  Om första provomgången avbryts, får hundföraren bestämma om drevet fortsätts eller om man tar nytt  Om provomgången fortsätts får hunden söka ny eller redan driven hare Söktiden används Söket bedöms som en del av ifrågavarande provomgångs sök  Om sista provomgången avbryts har hundföraren rätt att avbryta provet Sääntökirja s. 16, 21-23 Jänis louheen

38 38 GPS som hjälpmedel o Hundföraren bestämmer om användning innan hunden löskopplas o Kan användas som tillhjälp för bedömningen, alltid när det är förnuftigt  Skallets hörbarhet, sökets vidd, arbete vid hinder, att följa drevet  Räcker inte till för att konstatera drevlöshet o Drev utom hörhåll  Med att ringa till halsbandet Att ringa bör testas innan löskoppling  På kortet antecknas tydligt vilken del av drevet som tagits via telefon  Drev enbart via telefon godkänns inte

39 39 Bestämning av föret o Bestämningen görs av domarna i provmarken o Snöföre  Man kan utan problem följa spåren nästan kontinuerligt där var drevet försiggått  Hård skare är snöföre o Resultatet är på snö om minst ett drev gått på snö Sääntökirja s. 25-26

40 40 Avbrytning o Hundföraren kan avstå från provet i vilket skede som helst ända tills avprovningstiden är slut  Hundföraren meddelar åt gruppdomaren eller överdomaren o Hunden bedöms ända tills beskedet om avbrytning kommer o Resultatet räknas inte ut Sääntökirja s. 14, 16

41 41 Uteslutning o Exempelvis  Löshet på sök  Löshet på drev  Bristande jaktlust  Drev av klövdjur under provtiden minst 30 min  Hundförarens uppträdande är olämpligt eller mot reglerna o Resultatet räknas inte ut Sääntökirja s. 15-16

42 42 Avbrytning o Exempelvis  Förhållandena ändras så att det inte är möjligt att fortsätta avprovningen  Hunden skadas  Mörkret avbryter avprovningen  Om sista provomgången avbryts av allvarligt hinder kan provet avbrytas o Beslutet tas av gruppdomaren eller av överdomaren o Resultatet räknas ut Sääntökirja s. 14-16

43 43 Behörighet av domare o Godkänt utförande av grundkursen o Minst två provbedömningar för olika överdomare  Antecknas i aspirantkortet o Skickas till kenneldistriktet, som godkänner domarkortet  Förordat av ex. Jaktförening eller hundklubb o Bedömningsrätten uppehålls när man varit domare, tävlat eller varit på fortbildningskurs under de två senaste åren Sääntökirja s. 62-65


Ladda ner ppt "1 Grundkurs för domare AJOK/BEAJ. 2 Kursprogram o Teoridelen  Allmänt om drevprov  Provets genomförande  Vad slutreslultatet består av  Grunderna."

Liknande presentationer


Google-annonser