Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och elever i behov av stöd Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och elever i behov av stöd Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1."— Presentationens avskrift:

1 Barn och elever i behov av stöd Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1

2 Från SKL psynk Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01

3 Vad säger Skollagen? 1 kap 4§ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 3

4 Förskolan 8 kap§9 Verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 4

5 Grundskolan - särskilt stöd 3 kap 8 § Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisat andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 5

6 Gymnasieskolan 15 kap 20§ och 16 kap 25§ I gymnasie- och gymnasiesärskolan ska rektor se till att eleven ges en samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation minst en gång varje termin i ett utvecklingssamtal. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 6

7 Elevhälsa Elevhälsa är ett begrepp i skollagen Ska tydligt vara förebyggande och arbeta hälsofrämjande Ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser Innebär att alla elever ska ha tillgång till skolsköterska/läkare, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 7

8 Extra anpassningar snabbt stöd, mindre ingripande karaktär och möjliga att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning Särskilt stöd Rektor ser till att utredning sker, rektor beslutar om upprättande av åtgärdsprogram, som ska användas för att planera och utveckla verksamheten kring eleven Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 8 Nya allmänna råd

9 Omfattning av elevers särskilda stöd har ökat de senaste åren Det är i huvudsak två olika typer av svårigheter som ofta föranleder särskilt stöd – lärande- och beteende svårigheter Läs- och skrivsvårigheter är de enskilt vanligaste problemen, och de är vanligare i de lägre åldrarna. Bland de äldre eleverna dominerar beteendeproblem, såsom koncentrations- svårigheter och socioemotionella problem. Kunskapsmässiga svårigheter är dock också vanliga bland dessa elever. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 9

10 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram är ett verktyg som ska stödja möjligheterna för eleven att nå sina mål. Åtgärdsprogrammet ska ge en samlad bild av elevens skolsituation och beskriva vad som ska åtgärdas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Åtgärdsprogram ska upprättas då eleven inte når kunskapskraven trots stöd genom extra anpassningar av undervisningen inom klassens ram. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 10

11 Hur organiserar vi stöd inom BUF? Inom gruppen/klassen Specialpedagog/speciallärare Elevassistent Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 11

12 Förskolan Förskolan är öppen för alla Specialpedagoger handleder Samarbete med Stöd- och hälsoenheten och Barnhälsovården Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 12

13 Grundskolan Rektors ansvar Elevhälsoteam Stöd- och hälsoenheten Anpassad studiegång Särskild undervisningsgrupp/Resursskolan Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 13

14 Resursskola Resursskola är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever med en komplicerad inlärnings- eller social situation, där de inkluderande åtgärderna inte har gett förväntat resultat. Beslut omplacering i särskild undervisningsgrupp fattas av rektor Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 14

15 Särskolan Grundsärskola och gymnasiesärskola Ska ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning Krävs fyra utredningar för mottagande Medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social Utöver utredningar krävs även vårdnads- havarens initiativ och godkännande Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 15

16 Gymnasieskolan Rektors ansvar Elevhäsoteam Stöd- och hälsoenheten Rätt att gå om kurs Individuellt anpassat program Reducerat program Förlängd undervisningstid Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 16

17 Riksgymnasium för svårt rörelsehindrade Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning. Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning finns i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. Undervisning ges inom ramen för den kommunala gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 17

18 Introduktionsprogram Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Benämningen introduktionsprogram anger att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 18

19 Kommunalt aktivitetsansvar Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Elever som går på något av introduktions- programmen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 19

20 Särskild undervisning på sjukhus För elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en motsvarande institution ska särskild undervisning anordnas på sjukhuset eller institutionen Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 20

21 Stöd- och hälsoenheten Gemensam verksamhet som bistår med kompetens inom elevhälsans område Enhetschef, Verksamhetschef medicinska insatsen, skolöverläkare, specialpedagoger, logoped och Skoldatateket Fokus på elevernas utveckling mot utbildningens mål Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 21

22 Samverkan BUP Barn- och ungdomshabilitering Socialtjänst/Arbete och välfärdsförvaltningen Specialpedagogiska skolmyndigheten Logopedmottagningen Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 22

23 Utvecklingsområden….. Förebyggande och hälsofrämjande värdegrundsarbete Inkludering, miljön som stödjande faktor ”Rätt” utformade anpassningar och stöd Skolnärvaro Nyanländas lärande Tillgång till kompetens bl a speciallärare/specialpedagoger Samarbete med samverkanspartners ”När man lär sig mår man bra, man lär sig när man mår bra” Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 23


Ladda ner ppt "Barn och elever i behov av stöd Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1."

Liknande presentationer


Google-annonser