Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid SEB, Västerås 7 oktober 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid SEB, Västerås 7 oktober 2015."— Presentationens avskrift:

1 Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid SEB, Västerås 7 oktober 2015

2 Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporäntaKöp av statsobligationer Källa: RiksbankenProcent respektive miljarder kronor.

3 Det går ganska bra för svensk ekonomi Stabil BNP-tillväxtArbetsmarknaden förbättras Anm. Årlig procentuell förändring respektive procent av arbetskraften 15-74 år, säsongsrensade data. Källor: SCB och Riksbanken

4 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Ränteläget är lågt internationellt Inflationsmålet är inte förlegat Penningpolitiken har effekt Minusräntan är inte så speciell Att sikta på lägre inflation löser inte problemen med lågt ränteläge

5 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Vi har tolerans för avvikelser från målet Det handlar inte om fine tuning

6 Inflationen har varit låg länge Årlig procentuell förändring Anm. KPIFxe är KPI med fast bostadsränta och exklusive energi.Källor: SCB och Riksbanken

7 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Ränteläget är lågt internationellt Vi kan inte avvika allt för mycket från det

8 Rekordlåga styrräntor internationellt Procent Anm. ECB avser EONIA och är ett månadsgenomsnitt.Källor: Bank of England, ECB, Federal Reserve Bank of New York och Riksbanken

9 Internationella realräntor har fallit Källa: OECD och RiksbankenAnm. Kvartalsdata, två års glidande medelvärde.

10 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Ränteläget är lågt internationellt Inflationsmålet är inte förlegat trots globalisering och digitalisering

11 Högre inflation i andra länder HIKP exklusive energi Anm. Årlig procentuell förändring. För USA visas CPI-U exklusive energi.Källor: Eurostat och U.S. Bureau of Labor Statistics

12 Inflation är ”en allmän stegring av prisnivån” Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Ökningstakten i KPIF är ett genomsnitt av prisökningstakten för flera tusen varor och tjänster!

13 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Ränteläget är lågt internationellt Inflationsmålet är inte förlegat Penningpolitiken har effekt men möter stark motvind, främst från omvärlden

14 Reporäntan påverkar utlåningsräntor Procent Källor: SCB och Riksbanken Anm. Utlåningsränta till hushåll avser lån för bostadsändamål. Inlåningsränta avser hushåll och företag.

15 … och växelkursen SEK/EUR Anm. Streckade linjer markerar penningpolitiska beslut under 2015.Källor: Macrobond och Riksbanken

16 Företagen väntar sig högre priser Anm. Försäljningspriser, förväntningar hos detaljhandeln, nettotal. Avser de närmaste tre månaderna från frågetillfället. Streckad linje avser medel sedan maj 2003. Källa: Konjunkturinstitutet

17 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Ränteläget är lågt internationellt Inflationsmålet är inte förlegat Penningpolitiken har effekt Minusräntan är inte så speciell Penningpolitiken behåller normalt genomslag Ingen minusränta för hushåll Få tekniska problem

18 Erfarenheter av minusräntan Normalt genomslag i ekonomin Utlåningsräntor sjunker med reporäntan Ingen minusränta för hushållen Bankernas räntenetto och vinster är fortsatt höga Tekniska problem? Ingen ökad efterfrågan på kontanter FRN-marknaden IT-system

19 Varför minusränta? Varför nöjer vi oss inte med låg inflation? Inflationen har varit låg länge Ränteläget är lågt internationellt Inflationsmålet är inte förlegat Penningpolitiken har effekt Minusräntan är inte så speciell Att sikta på lägre inflation löser inga problem För att få upp ränteläget behövs: högre internationell tillväxt och tillväxtförväntningar högre svensk inflation och inflationsförväntningar

20 Varför är inflationsmålet viktig t? Det viktiga är att ha ett mål – något som vägleder pris- och lönebildningen Förtroendet är viktigt Skapas inte genom att ändra mål

21 Risker med lågt ränteläge Huspriser och hushållens skulder växer snabbt! Vi kan inte avvika för mycket från omvärldens penningpolitik Lite högre reporänta löser knappast dessa problem Det behövs riktade åtgärder Det låga ränteläget motverkas bäst med expansiv penningpolitik Annars får vi leva med låg ränta ännu längre

22 Riksbankens prognos Konjunkturen i Sverige stärks Återhämtning i omvärlden Inflationen stiger Risker för inflationsuppgången

23 Inflationen stiger mot målet Källor: SCB och RiksbankenÅrlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Låga räntor i Sverige Starkare konjunktur i Sverige och omvärlden Svagare krona sedan förra året Låga räntor i Sverige Starkare konjunktur i Sverige och omvärlden Svagare krona sedan förra året

24 Risker för inflationsuppgången Centralbanker i otakt Snabb förstärkning av kronan - en risk för inflationsuppgången Låg inflation länge Hur snabbt stiger inflationen? Oro i tillväxtekonomierna Fall i oljepriset

25 Fortsatt hög beredskap Viktigt att trenden uppåt i inflationen fortsätter Redo att agera även mellan ordinarie möten

26 Tack!


Ladda ner ppt "Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid SEB, Västerås 7 oktober 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser