Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetskrav på bussar RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors 010-495 55 37.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetskrav på bussar RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors 010-495 55 37."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighetskrav på bussar RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors 010-495 55 37

2 Internationell reglering för bussar Det europeiska utvecklingsarbetet rörande tekniska krav på fordon (inkl. tillgänglighetskrav) sker inom UNECE. UNECE - The United Nations Economic Commission for Europe. Internationella regler = svenska regler. UNECE-arbetet är transparent - alla dagordningar, arbetsdokument och rapporter är tillgängliga på internet. Svenskt deltagande i EU- och ECE-arbetet sker genom Transportstyrelsen. På sikt kommer ECE-reglementen att ersätta EU-direktiv.

3 Internationell och nationell reglering för bussar För bussar fanns tidigare ett särskilt direktiv, bussdirektivet 2001/85/EG, men det är sedan 2014 ersatt av ECE-reglemente 107*. Bestämmelserna i EU-direktiv och ECE-reglementen är gällande i Sverige genom att de införts i Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordon, TSFS 2010:2 samt TSFS 2013:63. *) För enskilt godkännande gäller både 2001/85 och ECE 107. Dir. 2001/85 kan användas t.o.m. 31 dec. 2017.

4 Internationell reglering för bussar Transportstyrelsen (TS) är branschansvarig för bussrelaterade frågor kopplade till fordonsteknik. Det hålls ungefär två ECE-möten per år. TS organiserar förmöten inför ECE-mötena, då TS representanter träffar fordonstillverkare, fordonsimportörer, Transportgruppen och Svensk kollektivtrafik. På förmötena gås textförslag igenom som kommer att diskuteras på ECE-mötet. Transportstyrelsen förankrar (informerar) med departementet det TS avser säga på ett möte innan deltagande.

5 ECE107 art. 5.2. - Nedsatt rörlighet ”Fordon i klass I* ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet, inklusive minst en rullstolsanvändare och en uppfälld barnvagn enligt de tekniska bestämmelserna i bilaga 8. I stela fordon i klass I kan rullstolsutrymmet kombineras med barnvagnsutrymmet, där en uppfälld barnvagn kan ställas. I sådana fall ska det på eller bredvid det utrymmet finnas skyltar med följande text, likvärdig text eller en lämplig symbol: ”Var vänlig överlåt utrymmet till en rullstolsanvändare”.” *) klass I: Buss för fler än 22 passagerare, med sådana utrymmen för stående passagerare som tillåter ofta förekommande förflyttningar av passagerarna. Bilaga 8 = Anpassning och användbarhet för personer med nedsatt rörlighet

6 ECE 107 art. 5.3 ”Parterna i överenskommelsen ska ha frihet att välja den lämpligaste lösningen för att uppnå förbättrad tillgänglighet i andra fordon än de som tillhör klass I. Om andra fordon än sådana som tillhör klass I är försedda med anordningar för personer med nedsatt rörlighet och/eller rullstolsanvändare ska dock dessa anordningar uppfylla de relevanta kraven i bilaga 8.”

7 Nationell reglering för fordon inom kollektivtrafiken 1(2) Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik ger bemyndigande att meddela föreskrifter. Bemyndigandet har nyttjats av tidigare myndigheten Transportrådet. Transportrådet har utfärdat regler om handikappanpassning av bussar, loktågsvagnar, spårvagnar, tunnelbanevagnar, motorvagnar, förortståg, fartyg och flygplan.

8 Nationell reglering för fordon inom kollektivtrafiken 2(2) Genom föreskrifter meddelade av Vägverket och Sjöfartsverket har bestämmelserna om bilar, bussar och fartyg i Transportrådets föreskrifter upphävts och istället meddelats genom Vägverkets och Sjöfartsverkets föreskrifter. Vägverkets föreskrifter har sedermera upphävts och överförts till Transportstyrelsen (TSFS 2013:63). För spårbundna fordon är dock Transportrådets föreskrifter fortfarande gällande.

9 Nationell reglering för byggnader inom kollektivtrafiken 1(2) Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik ger bemyndigande att meddela föreskrifter Bestämmelser som rör de byggnader och serviceanläggningar som är knutna till kollektivtrafiksystemet, deras tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, finns i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt i Boverkets byggregler.

10 Nationell reglering för byggnader inom kollektivtrafiken 2(2) I nuvarande bemyndigande enligt plan- och byggförordningen är det Boverket som får meddela föreskrifter kopplat till tillgänglighet och användbarhet för alla byggnadsverk (järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator).

11 Passagerares rättigheter EU-förordning nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. EU-förordning nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Transportstyrelsen och Konsumentverket är tillsynsmyndigheter (ansvar för olika artiklar beroende på innehåll). Transportstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att reglerna ska efterlevas. Transportstyrelsen har även bemyndigande att meddela närmare föreskrifter.

12 Strängare krav för rullstolsanpassade fordon Kommissionens förordning (EU) nr 214/2014 RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors 010-495 55 37

13 Internationell reglering Kommissionens förordning (EU) nr 214/2014 om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till direktiv 2007/46/EG om EG-typgodkännande. Nytt tillägg 3 till bilaga XI till dir. 2007/46/EG. Bilaga XVIII till dir. 2007/46/EG ska utgå

14 Tillägg 3 till bilaga XI till dir. 2007/46/EG Innehåller ytterligare krav på provning av säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren i rullstolsanpassade fordon De ytterligare kraven ska tillämpas fr.o.m den 1 november 2014 bara på nya fordonstyper. Skäl till ändring: För att harmonisera de tekniska kraven för EG- typgodkännande av hela fordon för särskilda ändamål är det nödvändigt att fastställa strängare krav för ambulanser och rullstolsanpassade fordon. För att ge industrin tid att anpassa sina fordon bör dessa strängare krav bara gälla nya fordonstyper.

15 Bilaga XVIII till dir. 2007/46/EG ska utgå Bilaga XVIII: Fordonets ursprungsintyg (mall för tillverkarintyg för grundfordon/icke färdigbyggda fordon som inte är försedda med ett intyg om överensstämmelse) Skäl till ändring: Bilaga XVIII till direktiv 2007/46/EG var relevant för registrering av fordon för särskilda ändamål på grundval av icke färdigbyggda fordon med nationellt typgodkännande. Eftersom EG- typgodkännanden kommer att ersätta de nationella typgodkännandena enligt de datum som anges i bilaga XIX till direktiv 2007/46/EG bör bilaga XVIII utgå då dessa datum har passerats (dvs. nu).


Ladda ner ppt "Tillgänglighetskrav på bussar RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors 010-495 55 37."

Liknande presentationer


Google-annonser