Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetskrav på bussar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetskrav på bussar"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighetskrav på bussar
RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors Transportstyrelsen gör bedömningen att det inte är känt för personer med funktionsnedsättning vart de ska vända sig när de t.ex. har synpunkter på utformningen av bussar eller om de vill tycka till om hur Sverige borde rösta på liggande förslag. Eftersom få känner till Transportstyrelsens roll får TS sällan reaktioner på ifall det myndigheten gör är tillräckligt eller inte.

2 Internationell reglering för bussar
Det europeiska utvecklingsarbetet rörande tekniska krav på fordon (inkl. tillgänglighetskrav) sker inom UNECE. UNECE - The United Nations Economic Commission for Europe. Internationella regler = svenska regler. UNECE-arbetet är transparent - alla dagordningar, arbetsdokument och rapporter är tillgängliga på internet. Svenskt deltagande i EU- och ECE-arbetet sker genom Transportstyrelsen. På sikt kommer ECE-reglementen att ersätta EU-direktiv. ECE-reglementen utarbetas av Förenta Nationernas Ekonomiska Kommission för Europa (ECE är förkortning av Economic Commission for Europe). UNECE arbetar inom flera grenar, varav en är “transport”. Andra grenar är skog, befolkning, hållbara energi, miljö, statikstik.

3 Internationell och nationell reglering för bussar
För bussar fanns tidigare ett särskilt direktiv, bussdirektivet 2001/85/EG, men det är sedan 2014 ersatt av ECE-reglemente 107*. Bestämmelserna i EU-direktiv och ECE-reglementen är gällande i Sverige genom att de införts i Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordon, TSFS 2010:2 samt TSFS 2013:63. *) För enskilt godkännande gäller både 2001/85 och ECE Dir. 2001/85 kan användas t.o.m. 31 dec bussdirektivet 2001/85/EG angav krav på bussars kaross och inredning. Typgodkända fordon är fordon som tillverkas i stora volymer med liknande specifikationer. Enskilt godkännande (TSFS 2010:2) görs för ett fordon åt gången, vanligt om det är mer specialiserade fordon. ECE 107 är baserat på 2001/85, därför är rättsakterna lika.

4 Internationell reglering för bussar
Transportstyrelsen (TS) är branschansvarig för bussrelaterade frågor kopplade till fordonsteknik. Det hålls ungefär två ECE-möten per år. TS organiserar förmöten inför ECE-mötena, då TS representanter träffar fordonstillverkare, fordonsimportörer, Transportgruppen och Svensk kollektivtrafik. På förmötena gås textförslag igenom som kommer att diskuteras på ECE-mötet. Transportstyrelsen förankrar (informerar) med departementet det TS avser säga på ett möte innan deltagande. Transportgruppen (samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen) Det går i perioder då funktionshinders-/tillgänglighetsfrågor diskuteras, och däremellan ingenting. TS önskar involvera funktionshindersorganisationer i förmötena inför ECE-möten, när ändringar som handlar om tillgänglighet diskuteras.

5 ECE107 art. 5.2. - Nedsatt rörlighet
”Fordon i klass I* ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet, inklusive minst en rullstolsanvändare och en uppfälld barnvagn enligt de tekniska bestämmelserna i bilaga 8. I stela fordon i klass I kan rullstolsutrymmet kombineras med barnvagnsutrymmet, där en uppfälld barnvagn kan ställas. I sådana fall ska det på eller bredvid det utrymmet finnas skyltar med följande text, likvärdig text eller en lämplig symbol: ”Var vänlig överlåt utrymmet till en rullstolsanvändare”.” *) klass I: Buss för fler än 22 passagerare, med sådana utrymmen för stående passagerare som tillåter ofta förekommande förflyttningar av passagerarna. Bilaga 8 = Anpassning och användbarhet för personer med nedsatt rörlighet Reglementet/förordning 107, kapitel 5 ”Krav”, artikel 5.2. Kraven på utrymmen för personer med nedsatt rörlighet gäller i grunden enbart det vi kallar ”stadsbussar”. Trots 5.2 finns ytterligare kriterier för tillgänglighet i R107 som omfattas av kraven i bilaga 8 – de sk reserverade platserna. Klass I – 4 st Klass II – 2 st Klass A – 1 st Klass B och Klass III – 1 resp. 2 (dock frivilligt) En reserverad plats är i korthet en plats som det är lätt att ta sig till och från; nära dörr och vägen dit är fri från hinder, steghöj, golvlutning mm. De ska även vara märkta som reserverade eller prioriterade för passagerare med begränsad rörlighet. I bussar utan platser för stående (B och III) gäller dessa krav enbart om tillverkaren väljer att ha sådana platser

6 ECE 107 art. 5.3 ”Parterna i överenskommelsen ska ha frihet att välja den lämpligaste lösningen för att uppnå förbättrad tillgänglighet i andra fordon än de som tillhör klass I. Om andra fordon än sådana som tillhör klass I är försedda med anordningar för personer med nedsatt rörlighet och/eller rullstolsanvändare ska dock dessa anordningar uppfylla de relevanta kraven i bilaga 8.” Om övriga bussklasser är utrustade med ska de uppfylla kraven i bilagan. I Sverige (2010:2) har vi enbart hänvisning till reglementet i sin helhet. Vi har m.a.o. inte infört några krav för tillgänglighet på de övriga klasserna, såvida inte det görs på frivillig basis. Då ska bilaga 8 användas.

7 Nationell reglering för fordon inom kollektivtrafiken 1(2)
Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik ger bemyndigande att meddela föreskrifter. Bemyndigandet har nyttjats av tidigare myndigheten Transportrådet. Transportrådet har utfärdat regler om handikappanpassning av bussar, loktågsvagnar, spårvagnar, tunnelbanevagnar, motorvagnar, förortståg, fartyg och flygplan. Transportrådets föreskrifter (TRPFS 1985:10) om handikappanpassad kollektivtrafik, senast ändrad genom Transportrådets föreskrifter TRPFS 1990:9. Exempel på en bestämmelse som finns är att i nya spårvagnar ska främre dörren i vagnen ha en fri bredd av minst 700 mm och övriga dörrar medge en fri passage om minst 800 mm.

8 Nationell reglering för fordon inom kollektivtrafiken 2(2)
Genom föreskrifter meddelade av Vägverket och Sjöfartsverket har bestämmelserna om bilar, bussar och fartyg i Transportrådets föreskrifter upphävts och istället meddelats genom Vägverkets och Sjöfartsverkets föreskrifter. Vägverkets föreskrifter har sedermera upphävts och överförts till Transportstyrelsen (TSFS 2013:63). För spårbundna fordon är dock Transportrådets föreskrifter fortfarande gällande. Regelverket från 1985 är föråldrat och i behov av uppdatering. Troligtvis blir Transportstyrelsen berörd av detta vad avser spårbundna fordon, men just nu avvaktar TS Regeringskansliets (RK) beredning av översynen av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik.

9 Nationell reglering för byggnader inom kollektivtrafiken 1(2)
Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik ger bemyndigande att meddela föreskrifter Bestämmelser som rör de byggnader och serviceanläggningar som är knutna till kollektivtrafiksystemet, deras tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, finns i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt i Boverkets byggregler. Plan- och bygglagen (2010:900). Plan- och Byggförordningen (2011:338). BFS 2011:13Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser samt BFS 2011:5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

10 Nationell reglering för byggnader inom kollektivtrafiken 2(2)
I nuvarande bemyndigande enligt plan- och byggförordningen är det Boverket som får meddela föreskrifter kopplat till tillgänglighet och användbarhet för alla byggnadsverk (järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator). Plan- och Byggförordningen (2011:338).

11 Passagerares rättigheter
EU-förordning nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. EU-förordning nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Transportstyrelsen och Konsumentverket är tillsynsmyndigheter (ansvar för olika artiklar beroende på innehåll). Transportstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att reglerna ska efterlevas. Transportstyrelsen har även bemyndigande att meddela närmare föreskrifter. Förordning (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter, 2§. Författningen är upphävd och ersatt av förordning 2014:1463. TS har tillsynsanavsr över art. 10, 12, 21 och 26 i tågpassagerarförordningen, samt art i busspassagerarförordningen. Med ”närmare föreskrifter” menas att skriva mer detaljerade regler än vad som går att utläsa ur passagerarförordningarna. Närmare föreskrifter om de skyldigheter som biljettutfärdare, stationsförvaltare, transportörer och terminaloperatörer har enligt artiklar i passagerarförordningarna (de artiklar som TS har tillsynsansvar över).

12 RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors 010-495 55 37
Strängare krav för rullstolsanpassade fordon Kommissionens förordning (EU) nr 214/2014 RTAF 24 september 2015 Heléne Jarefors

13 Internationell reglering
Kommissionens förordning (EU) nr 214/2014 om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till direktiv 2007/46/EG om EG-typgodkännande. Nytt tillägg 3 till bilaga XI till dir. 2007/46/EG. Bilaga XVIII till dir. 2007/46/EG ska utgå Direktiv 2007/46/EG ”om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon” = EU-typgodkännande

14 Tillägg 3 till bilaga XI till dir. 2007/46/EG
Innehåller ytterligare krav på provning av säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren i rullstolsanpassade fordon De ytterligare kraven ska tillämpas fr.o.m den 1 november 2014 bara på nya fordonstyper. Skäl till ändring: För att harmonisera de tekniska kraven för EG-typgodkännande av hela fordon för särskilda ändamål är det nödvändigt att fastställa strängare krav för ambulanser och rullstolsanpassade fordon. För att ge industrin tid att anpassa sina fordon bör dessa strängare krav bara gälla nya fordonstyper.

15 Bilaga XVIII till dir. 2007/46/EG ska utgå
Bilaga XVIII: Fordonets ursprungsintyg (mall för tillverkarintyg för grundfordon/icke färdigbyggda fordon som inte är försedda med ett intyg om överensstämmelse) Skäl till ändring: Bilaga XVIII till direktiv 2007/46/EG var relevant för registrering av fordon för särskilda ändamål på grundval av icke färdigbyggda fordon med nationellt typgodkännande. Eftersom EG-typgodkännanden kommer att ersätta de nationella typgodkännandena enligt de datum som anges i bilaga XIX till direktiv 2007/46/EG bör bilaga XVIII utgå då dessa datum har passerats (dvs. nu).


Ladda ner ppt "Tillgänglighetskrav på bussar"

Liknande presentationer


Google-annonser