Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SÖDERMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SÖDERMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SÖDERMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Södermanlands län har en svarsfrekvens på 72%, vilket är något lägre än merparten av länen. Respondenterna i Södermanlands län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt hälften utav respondenterna från Södermanlands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181372%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökda statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Södermanlands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I SÖDERMANLANDS LÄN 5 n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT SÖDERMANLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Södermanlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Bredband och elektroniska kommunikationer Annat Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Kultur 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Södermanlands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I SÖDERMANLANDS LÄN n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I SÖDERMANLANDS LÄN? n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I SÖDERMANLANDS LÄN n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I SÖDERMANLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Södermanlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 13 / Svarsfrekvens = 72% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I SÖDERMANLANDS LÄN 14 n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I SÖDERMANLANDS LÄN n = 13 / Svarsfrekvens = 72% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I SÖDERMANLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I SÖDERMANLANDS LÄN De enda frågorna som varit aktuella i Sörmland är Bredband och e-hälsa, för övrigt så har Regionförbundet och Länsstyrelsen sagt att de inte kommer driva andra områden så som e-förvaltning, e-tjänster, skola m.m. vilket jag tycker är tragiskt. Alla har olika förutsättningar. Stort digitalt utanförskap skapar oförståelse till varför det är viktigt. Samverkan mellan Länsstyrelse och Regionförbund har fungerat mycket bra. Vi har delvis olika arenor och har därmed nått ut brett. Arbete med IT-infrastruktur och användning måste gå hand i hand då dessa är beroende av varandra. Förståelse för användning driver också på utbyggnad. Jag efterlyser dock mer engagemang och visioner från ledningar både i regionala och kommunala organisationer. Att frågan inte tillsätts resurser på rätt sätt handlar naturligtvis också om att staten inte anslagit några som helst medel för RDA arbetet. Det är helt upp till ledningen i respektive organisation att avsätta detta. Vikten av att förankra en länsstrategi bland berörda aktörer. Vikten av att säkra realistiska resurser för utvecklingsarbetet. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I SÖDERMANLANDS LÄN Att det behövs en kraftsamling som är minst lika stor som tex den runt ostlänken. Att det behövs digitaliseringskoordinatorer som kan inspirera, informera samt utbilda om digitaliseringens möjligheter. Att ovan bör ske nu! Det finns en start vilja bland alla att detta är något som måste göras för att uppnå våra mål men vi behöver stöd för att nå ut till de som ännu inte är "troende"! Personliga kontakter med användarna inte bara en gång utan återkom, förklara. Informera om nyttan med bredband. Visa möjligheterna. Att mobilisera lokala aktörer, byalag etc. Samarbete över alla gränser 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt Bredband och elektroniska kommunikationer Digitalt utanförskap/innanförskap E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Skola och utbildning Hälsa, vård och omsorg Digitalt utanförskap/innanförskap 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Tydligare styrning och samordning E-hälsa Skolan Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Övrigt E-tjänster och e-förvaltning Skolan 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING SÖDERMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser