Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering.

2 Dialogträff för myndighetshandläggare och samordnare Karin Bengtsson, Mikael Almén, projektsamordnare 3 september 2015

3 Syftet med utvecklingsprogrammet JiM ”Utveckling av jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste prioriteringarna för jämställdhetspolitiken. Arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas och utvecklas inom alla departement och berörda myndigheter. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i relevanta delar av sina verksamheter bidrar myndigheterna till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och i förekommande fall mål som regeringen har fastställt för specifika verksamhetsområden.” Regeringsbeslut U2014/7490/JÄM

4 Mål för dagen Få en gemensam bild av: Nuläget för myndigheterna Utmaningar i arbetet Framgångsfaktorer för arbetet Väntad utkomst av arbetet Samspelet mellan regeringskansli och myndighet Dokumentation på: www.jamstall.nu/jim lösenord: integrering

5 Lagar, nationella mål, statsbudgeten, regleringsbrev, instruktioner, samt särskilda beslut om uppdrag Verksamhetsplan, budgetunderlag, övergripande policys, strategidokument, arbetsordning, vision Planeringsanvisningar, riskanalyser, projekt-arbetsverktyg Verksamhetsplan och budget Vägledningar, riktlinjer, checklistor, rutiner Års- och delårsredovisning, budgetuppföljning, myndighets- dialoger, intern resultatdialog En generisk styrkedja

6 Samordnare Boverket

7 Samordnare Pensionsmyndigheten

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Myndighetens mål för jämställdhetsintegering Alla pensionssparare och pensionärer, kvinnor som män får den information och det stöd de behöver för att göra medvetna val i fråga om arbete och pension. Vår myndighetsutövning, vår information och vår service är lika för alla oavsett kön. 8

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2015- uppdrag med jämställdhetsinriktning Mål om pensionsinformation Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Kvalitet i handläggningen Information om vilka val som finns inom pensionssystemet Informationsgivning i gränsöverskridande situationer 9

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2014- Mål om pensionsinformation Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna. Återrapportering Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå: en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt en beskrivning av vilka informationskanaler som finns för pensionsinformationen och vilken täckning de har. 10

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2015- Mål om pensionsinformation Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna. Kunskapen om livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män. Återrapportering Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå: en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män. 11

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2014- Mål om konsumentvägledning Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter genom att ge vägledning som är anpassad till individens behov och livssituation. 12

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2015- Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation. 13

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2015- Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Pensionsmyndigheten ska verka för att personer som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men inte har kunskap om förmånerna får ökad kunskap om dem. Återrapportering Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för kvinnor och män och genomförda insatser för att nå målet. 14

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2014-Övrig återrapportering Kvalitet i handläggningen Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten……. 15

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. RB 2015- -Övrig återrapportering Kvalitet i handläggningen Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen av ärenden för kvinnor och män samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten…… 16

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Andra uppdrag i regleringsbrevet 2015….. Information om vilka val som finns inom pensionssystemet... Pensionsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för hur informationen och stödet till pensionssparare och pensionärer kan förbättras så att individen kan få en samlad och tydlig bild över vilka olika val som finns inom pensionssystemets alla delar, vad de olika valen innebär, när olika beslut kan fattas och vilka konsekvenser som de olika valen kan medföra för kvinnors och mäns sparande och pension. 17

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Andra uppdrag i regleringsbrevet 2015….. Informationsgivning i gränsöverskridande situationer Pensionsmyndigheten ska utveckla och förbättra informationen om hur den samlade framtida pensionen utvecklas och påverkas av arbete eller bosättning för kvinnor och män som flyttar till eller från Sverige…… 18

19 Myndighetshandläggare Musikverket

20 Kultur och jämställdhet... 93 år sedan... förändring tar tid... 93 år sedan... förändring tar tid... 2007 in myndigheters instrux 2007 in myndigheters instrux Särskild JÄM-satsning 2011-2014 Särskild JÄM-satsning 2011-2014 Sr ABK - feministisk regering... leverera under mandat perioden Sr ABK - feministisk regering... leverera under mandat perioden Ku. politiska målen – alla ska ha möjlighet... hon, han, hen Ku. politiska målen – alla ska ha möjlighet... hon, han, hen

21 Kultur och jämställdhet Armlängds avstånd... Fem myndigheter JIM – 1: MV, KN 2: KUR, SK, RU. RB 2015: Jäm- och ku.polmål! Myndighetsdialog MV-bra jobbat! Om musikområdet: kommit en bit på väg... går för långsamt... Konkreta resultat... Inför 2016... to be continued... Mer tête-à-tête!

22 Lägesrapportering Vilka har varit de största utmaningarna för myndigheten i arbetet med handlingsplanerna hittills och hur har/ska dessa hanteras? Vad är myndighetens planerade fokusområden för utvecklingsarbetet? Vilken detaljnivå är det rimligt att handlingsplanen rör sig på? Om handlingsplanen behöver revideras under programperioden, hur går vi tillväga?

23 Regleringsbrev och myndighetsinstruktion Vad säger de om jämställdhet idag? Behandlas jämställdhet som särskilda uppdrag eller integrerat i uppdrag? Hur kan myndighetsinstruktion/regleringsbrev vara formulerade för att det ska vara tydligt att myndigheten ska jämställdhetsintegrera hela sin verksamhet? Vad önskar myndigheten från Regeringen och Regeringskansliet? Mer, mindre, tydligare eller annan styrning?

24 Vad är problemet? Vilka samhällsproblem (brister på jämställdhet) är det som myndigheterna vill lösa genom utvecklingsarbetet? På vilka områden anser Regeringskansliet att myndigheten kan förbättra sig vad gäller jämställdhet? Vad är departementens mål och prioriteringar för jämställdhet och hur kan myndigheten bidra till dem?

25 Myndigheternas ansvar och inte Vad kan myndigheten åstadkomma och inte? Vad behöver lösas på annat sätt? Tas vidare till politisk instans?

26 Återrapportering Hur kan Regeringskansliet följa upp myndigheternas JiM-arbete och hur sker återkoppling? Kan Regeringskansliets krav på återrapportering från myndigheterna i högre grad jämställdhetsintegreras? Hur kan vi skapa än högre enhetlighet i uppföljning på myndigheterna? Borde myndigheter med liknande verksamheter ha gemensamma indikatorer och mätetal? Vad kan Regeringskansliet göra för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i uppdrag och uppföljning?

27 Skriv text här Kopiera sidan för denna mall Dokumentation på: www.jamstall.nu/jim lösenord: integrering

28 Avslutning

29 Mikael Almén Projektsamordnare Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet mikael.almen@genus.gu.se 0708 76 94 21 Karin Bengtsson Projektsamordnare Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet karin.bengtsson@genus.gu.se 031 786 93 44 Kontakt


Ladda ner ppt "Välkommen! Vänligen, placera er enligt på lappar angiven placering."

Liknande presentationer


Google-annonser