Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Västmanlands län har en svarsfrekvens på 50%, vilket är relativt lägre än merparten av länen. Respondenterna i Västmanlands län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt två tredjedelar utav respondenterna från Västmanlands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Västmanlands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTMANLANDS LÄN 5 n = 14 / Svarsfrekvens = 50% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Digitalt utanförskap/innanförskap FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT VÄSTMANLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Västmanlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 14/ Svarsfrekvens = 50% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Västmanlands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I VÄSTMANLANDS LÄN n = 14 / Svarsfrekvens = 50% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTMANLANDS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTMANLANDS LÄN n = 14 / Svarsfrekvens = 50% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I VÄSTMANLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Västmanlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 14 / Svarsfrekvens = 50% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I VÄSTMANLANDS LÄN 14 n = 14 / Svarsfrekvens = 50% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTMANLANDS LÄN n = 14 / Svarsfrekvens = 50% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTMANLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTMANLANDS LÄN Finansiering och resurser. att regionsbildningen inte får sätta käppar i hjulet gällande mandat Att ledarskapet haltar, sega strukturer. Politiken har inte vaknat, ser inte riktigt problemen att det är många som står utanför det digitala samhället. Stora skillnader mellan kommunerna när det gäller bredbandsutbyggnaden. Kommunerna har dålig samordning när det gäller att bemöta kommuninvånarnas behov av digitala tjänster. Knappast någon dialog mellan kommuninvånarnas önskemål om digitala tjänster och tjänstemännen på kommunerna. Att byalagstänket är ett feltänk. Finansieringen bristfällig om vi ska nå målet. Staten borde ta sitt ansvar. Förutsätter politisk förankring hos alla huvudmän. En begriplig styr och ledningsmodell samt förståelse för att resurser behövs både regionalt och lokalt. Det behöver utses en huvudansvarig organisation som leder arbetet framåt och där ska en projektledare finnas som på givet projektdirektiv tar sig an de prioriterade digitaliseringsfrågorna som finns i länet. Engagemanget och en tydlig målbild hos lokala och regionala politiker är en nödvändighet. Samordnad, gemensam agenda i länet. Arbetet ska ledas av en liten, tight styrgrupp. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTMANLANDS LÄN Det räcker inte att enbart bedriva digitaliseringsarbetet i projektform. För att få handlingskraft behöver regionen och länet ta gemensamma beslut och våga satsa på digitaliseringen. Tillräckligt mycket fakta talar redan nu för att det är ofrånkomligt att öka takten på arbetet ifall länet och regionen skall hinna följa med på det digitala välfärdståget som är på väg att lämna perrongen! Det tar tid att skapa engagemang hos kommuner och det är svårt att engagera alla kommuner. Frågan sägs vara viktig men ändå prioriteras den inte när det kommer till kritan. Många små kommuner har svårt att avsätta personal och pengar på en kontinuerlig basis. Kommunerna i Västmanland har också kommit olika långt när det gäller exempelvis bredbandsutbyggnad. Många vill slippa ta ansvar för bredbandsutbyggnaden och vill gärna lägga det på någon annan aktör. Det är också en utmaning att fortsätta arbetet med digital agenda när projektet och projektpengarna är slut och arbetet ska inlemmas i den ordinarie verksamheten. De nödvändiga resurserna finns inte. Arbetet med den digitala agendan har varit mycket projektbaserat och det är svårt att hitta en kontinuitet i arbetet. Engagemanget och arbetet har också varit mycket personberoende och när nyckelpersoner och eldsjälar har försvunnit tappar arbetet fart. Det behövs också en väldigt stark och tydlig styrning från högsta möjliga håll för att arbetet verkligen ska prioriteras, kopplat till tydliga finansieringsmöjligheter. Det behövs mer politiskt mod, engagemang och drivkraft för att nå resultat. Det gäller både på regional nivå och på kommunnivå. Arbetet i Västmanland behöver också lyfta från ett starkt teknik- och bredbandsfokus till att mer se kopplingarna mellan bredbandet och de tjänster och nyttor som de kan användas till. Det behöver hittas hängrännor mellan de hårda och långa stuprör som finns mellan sakområden och aktörer. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Tydligare styrning och samordning Finansiering Samverkan Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Finansiering Övrigt Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Skolan 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTMANLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser