Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING - SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT FRÅN NATIONELL UPPFÖLJNING REGIONALA DIGITALA AGENDOR 23 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING - SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT FRÅN NATIONELL UPPFÖLJNING REGIONALA DIGITALA AGENDOR 23 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING - SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT FRÅN NATIONELL UPPFÖLJNING REGIONALA DIGITALA AGENDOR 23 september 2015

2 2 DISPOSITION 2Nuläge i länen 3Agendaprocessen 4Nytta och konsekvensern 5Lärdomar framåt 1Introduktion till enkät och uppföljning 6Behov och ansvarsfördelning

3 Introduktion till enkät och uppföljning Om uppföljningen Om enkäten Vilka som har svarat

4 4 EN TREDJE OCH SISTA UPPFÖLJNING AV LÄNENS ARBETE MED REGIONALA DIGITALA AGENDOR Tidsförlopp Örebro län signerar som första län en regional avsiktsförklaring: Jan 2012 Uppföljning 1: Jan 2014 Fokus: Process och framtagande av agendor Uppföljning 2: Okt 2014 Fokus: Från ord till handling Uppföljning 3: Sept 2015 Fokus: Effekter, lärdomar och vägen framåt

5 5 DEN TREDJE OCH SISTA UPPFÖLJNINGEN AV LÄNENS ARBETE MED DE REGIONALA DIGITALA AGENDORNA HAR SKETT GENOM EN ENKÄT Enkäten har riktat sig till de personer som av kontaktpersonerna för agendaarbetena har bedömts som särskilt betydelsefulla för att ta fram, genomföra eller förvalta agendorna. Enkäten har skickats ut till 467 respondenter i 20 olika län. Samtliga län och ett urval av intressenter har givits möjlighet att inkomma med synpunkter och önskemål kring enkätens utformning och innehåll. Ett län – Stockholms län – har valt att inte delta i enkäten. Om enkäten 316 respondenter avslutade enkäten vilket ger en samlad svarsfrekvens på ca 68 %. Endast ett län (Jönköpings län) har ett kritiskt lågt antal svarande (5). Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (n) framgår under varje diagram.

6 HÖG SVARSFREKVENS I NÄSTAN SAMTLIGA LÄN MEN STORA VARIATIONER I ANTALET TILLFRÅGADE RESPONDENTER Kontaktpersonerna för agendaarbetena i länen har valt att i olika utsträckning ge länets aktörer möjlighet att delta i enkäten. Svarsfrekvensen i de flesta län är god. Endast tre län har en svarsfrekvens lägre än 60 procent. För att indikera hur samstämmiga svaren har varit i länen redovisas ett spridningsmått. Ju lägre värde desto mer lika har respondenterna svarat i länet. Kommentar LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181372%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 6 Not: “Spridning” avser genomsnittlig standardavvikelse per län. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med högre statistisk osäkerhet.

7 7 NÄSTAN 3 AV 4 RESPONDENTER REPRESENTERAR KOMMUNER ELLER REGIONALA AKTÖRER Organisationer som respondenter huvudsakligen har representerat Drygt 2 av 5 (42%) av respondenterna uppger att de huvudsakligen har representerat kommuner i arbetet med RDA. 3 av 10 respondenter har representerat regional aktör. n = 316 / Svarsfrekvens = 68%

8 8 TJÄNSTEMÄNNEN DOMINERAR DE REGIONALA DIGITALA AGENDAPROCESSERNA Respondenternas huvudsakliga yrkesroller Nästan 9 av 10 (87%) av respondenterna uppger att de huvudsakligen har medverkat i arbetet med den regionala digitala agendan som tjänstemän. Tjänstemän utgör en majoritet av respondenterna i samtliga 20 län. n = 316 / Svarsfrekvens = 68%

9 9 ENKÄTEN HAR BESVARATS AV PERSONER SOM REPRESENTERAR OLIKA FUNKTIONER OCH ROLLER I AGENDAARBETET Respondenternas medverkan (flera val möjliga) Respondenterna har deltagit i agendaprocesserna på olika sätt och i olika roller. Majoriteten av respondenterna (56 %) uppgav att de medverkat i arbetet i fler egenskaper än en. Drygt hälften av respondenterna anger att de huvudsakligen arbetar med IT- och digitaliseringsfrågor i sin yrkesroll. n = 316 / Svarsfrekvens = 68%

10 Nuläge i arbetet med den regionala digitala agendan Framtagande och antagande av agendor Plan och riktning i agendaarbetet ! !

11 11 14 LÄN HAR ANTAGIT EN REGIONAL DIGITAL AGENDA 9 agendor har antagits under de senaste 12 månaderna. Processen har inte rört sig framåt i tre län sedan förra uppföljningen: Kronobergs län: Avstannat pga. organisations- och personalförändringar. Process nu vilande. Skåne län: Avstannat pga. organisationsförändring. Nu ”omtag” i arbetet. Västra Götalands län: Avstannat pga. av fördjupat förankringsarbete. Agendan förväntas antas i November 2015 Status Status i agendaarbetet Källa: Rambölll

12 12 7 LÄN HAR ÄNNU INTE ANTAGIT SINA AGENDOR. Dalarnas län: Agenda under beredning, förväntas antas Hösten 2016 Gävleborgs län: Agenda ute på remiss, förväntas antas November 2015 Hallands län: Agenda under beredning, förväntas antas Våren 2016 Kronobergs län: Remissrunda avslutad, vet ej när agendan förväntas antas Skåne län: Agenda under beredning, förväntas antas Hösten 2016 Västmanlands län: Agenda under beredning, förväntas antas Våren 2016 Västra Götalands län: Remissrunda avslutad, förväntas antas November 2015 Analys Källa: Rambölll

13 13 6 AV 20 LÄN VERKAR SAKNA TYDLIG PLAN OCH RIKTNING FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN En majoritet (ca 63%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 14 av 20 län. Endast i Gotlands län instämmer en majoritet helt med påståendet. I ett län instämmer ingen av respondenterna helt eller delvis med påståendet. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

14 Nuläge i det regionala digitaliseringsarbetet Aktivitetsnivå i länens digitaliseringsarbete under 2015 Digitala stryrkepositioner !

15 15 AKTIVITETSNIVÅN I DIGITALISERINGSARBETET UNDER 2015 VARIERAR STORT MELLAN LÄNEN En majoritet (64%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 14 av 20 län. Endast i Gotlands län instämmer en majoritet helt med påståendet. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

16 16 DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR LÄNEN ANSER SIG INNEHA STYRKEPOSITIONER n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll 8 av 20 län uppfattar Bredband och elektroniska kommunikationer som sitt främsta digitala styrkeområde 16 av 20 län anser att de ligger relativt långt framme inom digital kompetens, men endast 3 län ser det som primärt styrkeområde

17 Digitaliseringsfrågornas prioritering Prioriterade inom regionalt utvecklingsarbete Prioriterade inom kommunalt strategiskt utvecklingsarbete

18 18 DIGITALISERINGSFRÅGORNA UPPFATTAS VARA PRIORITERADE I DET REGIONALA UTVECKLINGSARBETET Mycket hög andel (85%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i samtliga 20 län. En majoritet instämmer helt med påståendet i tre län: Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens län. Analys Källa: Ramböll n = 316 / Svarsfrekvens = 68%

19 19 DIGITALISERINGSFRÅGORNA UPPFATTAS VARA PRIORITERADE I KOMMUNERNAS STRATEGISKA UTVECKLINGSARBETE I NÄSTAN SAMTLIGA LÄN Knappt 4 av 5 (78%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 17 av 20 län. En majoritet instämmer inte helt med påståendet i något län Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

20 Fungerande regional samverkan Fungerande och ändamålsenlig mellankommunal samverkan kring digitalisering Agendaarbetet har byggt vidare på befintliga nätverk och strukturer !

21 21 MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN KRING DIGITALISERING FÖREFALLER FUNGERA I UNGEFÄR TRE AV FYRA LÄN – MEN TYDLIG FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL I ALLA LÄN Två av tre (66%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 15 av 19 län. Analys n = 293 / Svarsfrekvens = 66% *Not: Gotlands län ingår ej i statistiken Källa: Ramböll

22 22 SAMTLIGA LÄN HAR BYGGT VIDARE PÅ BEFINTLIGA NÄTVERK OCH STRUKTURER FÖR SAMVERKAN Det stora flertalet (86%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i samtliga 20 län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 9 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

23 Engagemang i agendaarbetet Engagemang från kommunala politiker Engagemang från kommunala tjänstemän/förvaltningar Engagemang från regionala politiker ! !

24 24 STORA REGIONALA SKILLNADER I KOMMUNPOLITIKERS ENGAGEMANG I AGENDAARBETET Drygt hälften (55%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 10 av 20 län. En majoritet tar helt eller delvis avstånd från påståendet i ett av länen. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

25 25 FÅ LÄN PEKAR PÅ STARKT ENGAGEMANG FRÅN KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN OCH FÖRVALTNINGAR Knappt 3 av 4 (72%) instämmer helt eller delvis i påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 18 av 20 län. Inget län i närheten av en majoritet som helt instämmer i påståendet. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

26 26 VAR TREDJE LÄN PEKAR PÅ TYDLIG FRÅNVARO AV ENGAGEMANG FRÅN REGIONALA POLITIKER I AGENDAARBETET Drygt 3 av 5 (61%) instämmer helt eller delvis i påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 13 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

27 Förankring av agendaarbetet Förankring bland relevanta aktörer Tydlig koppling till det regionala utvecklingsarbetet !

28 28 FÖRANKRINGEN AV AGENDAARBETET BLAND RELEVANTA AKTÖRER FÖREFALLER HA SKETT RELATIVT BRETT I DE FLESTA LÄNEN Drygt två av tre (68%) instämmer helt eller delvis med påståendet. 3 av 20 län saknar en majoritet som instämmer helt eller delvis i påståendet. En majoritet instämmer helt med påståendet i tre län: Jönköpings, Västra Götalands och Jämtlands län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

29 29 AGENDAARBETET UPPLEVS HA HAFT EN TYDLIG KOPPLING TILL DET REGIONALA UTVECKLINGSARBETET OCH DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN Drygt 4 av 5 (82%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i alla utom ett län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 9 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

30 Projektlednings- och samordningsresurser Externa projektmedel Personalomsättning Organisatoriska förändringar Förutsättningar för agendaarbetet ! ! ! !

31 31 BRISTANDE RESURSER FÖR FRAMTAGANDET AV AGENDORNA HAR UTGJORT HINDER I MÅNGA LÄN Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% En knapp majoritet (52%) instämmer helt eller delvis med påståendet. 11 av 20 län saknar en majoritet som instämmer helt eller delvis i påståendet. Källa: Ramböll

32 32 NÄSTAN SAMTLIGA LÄN PEKAR PÅ BRISTANDE RESURSER FÖR ATT GENOMFÖRA AGENDAN Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% En dryg tredjedel (35%) instämmer helt eller delvis med påståendet. 19 av 20 län saknar en majoritet som instämmer helt eller delvis i påståendet. Källa: Ramböll

33 33 PERSONALOMSÄTTNING BLAND NYCKELPERSONER HAR PÅVERKAT ARBETET NEGATIVT I T ETT FÅTAL LÄN Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% I 3 av 20 län instämmer ingen respondent med påståendet. I 5 av 20 län instämmer en majoritet delvis eller helt i påståendet. Källa: Ramböll

34 34 FYRA LÄN PEKAR PÅ ATT ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR HAR INVERKAT SÄRSKILT NEGATIVT PÅ AGENDAARBETET Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Var fjärde respondent (25%) instämmer helt eller delvis att organisatoriska förändringar har påverkat agenda arbetet negativt. I 4 av 20 län instämmer en majoritet med påståendet. Källa: Ramböll

35 Nyttan av att delta i agendaarbetet Motivation Användbara kontakter Användbar kunskap Förståelse för andra aktörer ! ! !

36 36 AGENDAARBETET HAR I HÖG UTSTRÄCKNING MOTIVERAT DELTAGARE I LÄNENS DIGITALISERINGSARBETE Det stora flertalet (86%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i samtliga 20 län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 13 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

37 37 MEDVERKAN I AGENDAARBETENA HAR GENERERAT ANVÄNBARA NYA KONTAKTER OCH NÄTVERK FÖR DELTAGARNA Drygt 3 av 4 (77%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i samtliga 20 län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 4 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

38 38 NÄSTAN FYRA AV FEM ANSER ATT AGENDAARBETET I NÅGON UTSTRÄCKNING HAR GETT DEM ANVÄNDBAR KUNSKAP OM DIGITALISERING Nästan 4 av 5 (79%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i alla utom ett län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 3 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

39 39 AGENDAARBETET HAR BIDRAGIT TILL ATT SKAPA FÖRSTÅELSE FÖR AKTÖRERNAS ROLLER I LÄNET KRING DIGITALISERING Det stora flertalet (83%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i samtliga 20 län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 5 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

40 Omdömen om agendaarbetet Infriade förväntningar Ord som beskriver agendaarbetet 

41 41 DELTAGARNAS FÖRVÄNTNINGAR PÅ AGENDAARBETENA HAR BARA I BEGRÄNSAD UTSTRÄCKNING INFRIATS En majoritet (53%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 11 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

42 42 SAMVERKAN ÄR DET ORD SOM BÄST UPPFATTAS BESKRIVA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN Källa: Ramböll Not: Ordmolnen är baserade på antalet gånger som respektive ord uppgivits som svar.

43 Konsekvenser för länet - Mobilisering Mobiliserat kommuner Mobiliserat andra viktiga aktörer/intressenter ! !

44 44 AGENDAARBETET FÖREFALLER I VISS UTSTRÄCKNING HA MOBILISERAT KOMMUNERNA I DIGITALISERINGSARBETET Knappt 2 av 3 (64%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 14 av 20 län. I inget län instämmer en majoritet helt med påståendet. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

45 45 AGENDAARBETET FÖREFALLER I VISS UTSTRÄCKNING HA MOBILISERAT ÄVEN ANDRA EJ KOMMUNALA AKTÖRER I DIGITALISERINGSARBETET Knappt 2 av 3 (65%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 13 av 20 län. I inget län instämmer en majoritet helt med påståendet. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

46 Konsekvenser för länet - Samverkan och samsyn Stärkt mellankommunal samverkan Skapat hållbara strukturer och nätverk för samverkan Samsyn kring regionala prioriteringar ! ! !

47 47 AGENDAARBETET VERKAR I VISS UTSTRÄCKNING HA STÄRKT KOMMUNERNAS SAMVERKAN I DE FLESTA LÄN Drygt 2 av 3 (69%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 16 av 20 län. Analys n = 293 / Svarsfrekvens = 66% Källa: Ramböll

48 48 ARBETET FÖREFALLER I VISS UTSTRÄCKNING HA SKAPAT HÅLLBARA STRUKTURER OCH NÄTVERK FÖR SAMVERKAN KRING DIGITALISERING Drygt 3 av 5 (62%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 15 av 20 län. I inget län instämmer en majoritet helt med påståendet. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

49 49 VAR FJÄRDE LÄN PEKAR PÅ AVSAKNAD AV SAMSTÄMMIG BILD ÖVER VILKA DIGITALISERINGSFRÅGOR SOM BEHÖVER PRIORITERAS Drygt 2 av 3 (67%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 16 av 20 län. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

50 Övergripande konsekvenser för länen Långsiktig positiv påverkan på digitaliseringen i länen fram mot 2020 Sakområden med störst effekt

51 51 DELTAGARNA TROR ATT AGENDAARBETENA KOMMER ATT FÅ LÅNGSIKTIGT POSITIVA EFFEKTER FÖR LÄNENS DIGITALISERING FRAM TILL 2020 Drygt 3 av 4 (76%) instämmer helt eller delvis med påståendet. En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet i 17 av 20 län. En majoritet instämmer helt med påståendet i 6 av 20 län: Dalarnas, Jämtlands, Jönköpings, Gotlands, Kalmar och Västerbottens län. Tjänstemän på Länsstyrelser ser mest positivt på agendaarbetets långsiktiga påverkan. Analys n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Ramböll

52 DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR LÄNEN TROR ATT DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KOMMER ATT GÖRA STÖRST POSITIV SKILLNAD TILL 2020 52 n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Länen pekar på stora vinster av RDA inom Bredband, e-tjänster och HVO Störst positiv påverkan tror länen kommer att ske inom bredbandsområdet *Not: avser antal län där aktuellt sakområde lyfts fram som främsta (Top 1) område respektive en av de tre främsta (top 3).

53 Viktigaste lärdomar inför det fortsatta digitaliseringsarbetet 7 viktigaste lärdomarna Framgångsfaktorer Utmaningar Statistisk analys av framgångsfaktorer

54 54 AKTÖRSSAMVERKAN, FÖRANKRING OCH LÅNGSIKTIGHET UTGÖR DE VIKTIGASTE LÄRDOMARNA FÖR LÄNENS FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETE Samverkan mellan berörda nyckelaktörer från alla sektorer är en förutsättning för framgång. Kommunerna är särskilt viktiga. Förankring – både på ledningsnivå hos politiker samt ute i verksamheterna och hos allmänheten Långsiktighet i digitaliseringsarbetet är en förutsättning för att nå framgång. Det tar tid att skapa samsyn och kortsiktiga projekt är inte vägen framåt. Tydlig regional samordning/styrning behövs för att arbetet ska gå framåt Resurser måste avsättas för kunna gå från ord till handling Satsa på konkreta insatser och visa fortlöpande på nyttan av digitaliseringsarbetet De sex viktigaste lärdomarna n = 316 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen *Not: Kategoriseringar har gjorts från öppna svar. 1 2 3 5 4 6

55 55 ORD ELLER BEGREPP SOM BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I LÄNEN Källa: Ramböll Not: Ordmolnen är baserade på antalet gånger som respektive ord uppgivits som svar.

56 56 ORD ELLER BEGREPP SOM BÄST FÅNGAR IN UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I LÄNEN Källa: Ramböll Not: Ordmolnen är baserade på antalet gånger som respektive ord uppgivits som svar.

57 57 STATISTISK ANALYS AV FRAMGÅNGSFAKTORER Ramböll har genomfört en statistisk analys (multipel regression) för att identifiera de faktorer som förefaller vara viktigast för att arbetet med de regionala digitala agendorna ska få en långsiktigt positiv påverkan på digitaliseringsarbetet i länen. Tre förklaringsfaktorer förefaller vara särskilt betydelsefulla. Kommentar 1.Att digitaliseringsfrågorna är prioriterade inom det regionala utvecklingsarbetet** 2.Att agendaarbetet har förankrats brett inom länet 3.Att deltagare har blivit motiverade till att bidra till digitaliseringsarbetet Not: Samtliga förklaringsvariabler är statistiskt säkerhetställda på 90% säkerhetsnivå. **: Signifikant på 5-procentnivå Källa: Ramböll

58 Behov, roller och ansvarsfördelning i länens digitaliseringsarbete Digitala sakområden som behöver prioriteras för att driva på digitaliseringsarbetet Nationella insatser/åtgärder som behöver prioriteras Regionala insatser/åtgärder som behöver prioriteras Kommunala insatser/åtgärder som behöver prioriteras

59 59 RESPONDENTERNA PEKAR PÅ STOR BREDD I BEHOV OCH PRIORITERINGAR KRING OLIKA DIGITALA SAKOMRÅDEN Digitala sakområden som behöver prioriteras för att driva på digitaliseringsarbetet Källa: Ramböll n = 316 / Svarsfrekvens = 68%

60 60 NATIONELLA INSATSER/ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER PRIORITERAS FÖR ATT DRIVA PÅ LÄNENS DIGITALISERINGSARBETE FRAM TILL 2020 Källa: Ramböll n = 316 / Svarsfrekvens = 68% 16 av 20 län anser att Bredband och elektroniska kommunikationer har högst prioritet på nationell nivå 3 av 20 län anser att E-tjänster/e-förvaltning har högst prioritet på nationell nivå 1 av 20 län anser att Digitalt utanförskap/innanförskap och Entreprenörskap och företagsutveckling har högst prioritet på nationell nivå 14 av 20 län anser att Bredband och elektroniska kommunikationer har högst prioritet på regional nivå 3 av 20 län anser att E-tjänster/e-förvaltning har högst prioritet på regional nivå 2 av 20 län anser att Hälsa, vård och omsorg har högst prioritet på regional nivå 12 av 20 län anser att Bredband och elektroniska kommunikationer har högst prioritet på kommunal nivå 4 av 20 län anser att E-tjänster/e-förvaltning har högst prioritet på kommunal nivå 3 av 20 län anser att Digitalt kompetens har högst prioritet på kommunal nivå 1 av 20 län anser att Skola och utbildning har högst prioritet på kommunal nivå

61 61 NATIONELLA INSATSER/ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER PRIORITERAS FÖR ATT DRIVA PÅ LÄNENS DIGITALISERINGSARBETE FRAM TILL 2020 Källa: Ramböll n = 316 / Svarsfrekvens = 68% *Not: Kategoriseringar har gjorts från öppna svar. Var femte respondent lyfter att stöd för bredbandsutbyggnad behöver prioriteras från nationellt håll de närmaste 5 åren. Knappt en femtedel, ca 17%, menar att finansieringsstöd bör prioriteras från nationellt håll framöver.

62 62 REGIONALA INSATSER/ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER PRIORITERAS FÖR ATT DRIVA PÅ LÄNENS DIGITALISERINGSARBETE FRAM TILL 2020 Källa: Ramböll n = 316 / Svarsfrekvens = 68% *Not: Kategoriseringar har gjorts från öppna svar. Drygt var femte respondent (22%) efterlyser tydligare styrning och samordning från regionalt håll. Knappt var femte respondent (17%) anser att bredbandsutbyggnad behöver prioriteras fram över.

63 63 KOMMUNALA INSATSER/ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER PRIORITERAS FÖR ATT DRIVA PÅ LÄNENS DIGITALISERINGSARBETE FRAM TILL 2020 Källa: Ramböll n = 316 / Svarsfrekvens = 68% *Not: Kategoriseringar har gjorts från öppna svar. Knappt var femte respondent (17%) anser att samverkan med andra kommuner bör prioriteras från kommunalt håll. Drygt var sjätte respondent (16%) anser att digital kompetens samt digitalt utanförskap bör prioriteras.

64 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING - SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT FRÅN NATIONELL UPPFÖLJNING REGIONALA DIGITALA AGENDOR 23 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser