Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING UPPSALA LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING UPPSALA LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING UPPSALA LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Uppsala län har en svarsfrekvens på 49%, vilket är lägst av de 20 län som deltagit i enkäten. Respondenterna i Uppsala län förefaller ha en relativ delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Ungefär varannan respondent från Uppsala län arbetar huvudsakligen med IT-frågor och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181372%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Uppsala län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I UPPSALA LÄN 5 n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT UPPSALA LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Uppsala län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Entreprenörskap och företagsutveckling 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Uppsala län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I UPPSALA LÄN n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I UPPSALA LÄN? n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I UPPSALA LÄN n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I UPPSALA LÄN Top 5 påverkansområden i Uppsala län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 17 / Svarsfrekvens = 49% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGEENDAN FÖR DIGITALISERING I UPPSALA LÄN 14 n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 Lärdomar och påverkansfaktorer

16 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I UPPSALA LÄN n = 17 / Svarsfrekvens = 49% Källa: Digitaliseringskommissionen 16

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I UPPSALA LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 VIKTIGA LÄRDOMAR I DIGITALISERINGSARBETET I UPPSALA LÄN Kommunerna vill samverka med varandra men många ser fortfarande digitaliseringen som en ren IT-fråga. Tjänstemän från olika verksamhetsområden vill att arbetet med digital agenda ska ingå i linjearbetet och inte läggas på som något extra. Samverkan mellan Länsstyrelse och Regionförbund har fungerat bra men svårare få med landstinget i arbetet. Uppföljningen kan till viss del kanaliseras till ordinarie redovisningar, som RUS-uppföljning och årsrapportering, men den måste också få ta resurser, både personella och ekonomiska, för att man ska kunna värdera vad som görs hos alla aktörer t.ex. även studieförbund, forskningsinstitutioner, bibliotek etc. Samordningen på olika nivåer skulle kunna vara ännu bättre. Vår förhoppning står till att den kommande bredbandskoordinatorn i länet ska förbättra samordningen. Någon liknande tjänst för agendans övriga tre områden skulle behövas. Se till att få förankring och aktivt stöd från ledningen Det händer inte tillräckligt mycket utan en stark ledningsförankring Kommunicera det fortlöpande arbetet och målen, genomför projekt för att visa på nyttan. Starta enkelt och genomför! Arbeta med korta sprintar mot långa mål. Visa progressen och kommunicera. Samarbete/Samordning i gemensamma frågor. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I UPPSALA LÄN Samverkan mellan alla parter är en förutsättning. Vi har saknat Uppsala Kommun som borde tagit större ansvar för länet. Har inte deltagit i så stor utsträckning att jag kan nämna något bra här. Vi har jobbat mycket inom den egna organisationen dock för att indirekt bidraga. Problem att få brett genomslag, finns engagerade personer men når inte helheten. Problem med att kommunicera med resurserna inom universitet och skola. Frågor om digitalisering har tuff konkurrens om uppmärksamhet och intresse från andra samhällsfrågor, vid t.ex. arbetet med regionala utvecklingsstrategier eller fördelning av utvecklingsresurser. Det skulle underlätta om fler politiker både på nationell och regional nivå intresserade sig för och satte sig in i frågorna. En bättre och tydligare nationell samordning skulle också underlätta och ge stöd och vägledning åt det lokala/regionala arbetet som idag i stor utsträckning bedrivs isolerat i varje region för sig, och med olika resurser och prioriteringar. Eventuella kontakter med andra regioner står och faller idag med enskilda personers (på lokal/regional nivå) engagemang, och det blir inte långsiktigt hållbart. Det är uppenbart att frågor om digitalisering inte har en tydlig organisatorisk hemvist på ett nationellt plan. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning Digital kompetens Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Skola och utbildning 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Tydligare styrning och samordning Finansiering Bredbandsutbyggnad E-tjänster och e-förvaltning Samverkan 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Finansiering Skolan E-tjänster och e-förvaltning 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING UPPSALA LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser