Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄRMLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄRMLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄRMLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Värmlands län har en svarsfrekvens på 95%, vilket är betydligt högre än merparten av länen. Respondenterna i Värmlands län förefaller ha en mycket samstämmig bild av digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt två tredjedelar av respondenterna i Värmlands län arbetar huvudsakligen med IT- frågor. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181372%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Värmlands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I VÄRMLANDS LÄN 5 n = 19 / Svarsfrekvens = 95% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT VÄRMLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Värmlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 19 / Svarsfrekvens = 95% E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Värmlands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I VÄRMLANDS LÄN n = 19 / Svarsfrekvens = 95% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄRMLANDS LÄN? n = 19 / Svarsfrekvens = 95% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄRMLANDS LÄN n = 19 / Svarsfrekvens = 95% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I VÄRMLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Värmlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 19 / Svarsfrekvens = 95% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGEENDAN FÖR DIGITALISERING I VÄRMLANDS LÄN 14 n = 19 / Svarsfrekvens = 95% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 Lärdomar och påverkansfaktorer

16 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄRMLANDS LÄN n = 19 / Svarsfrekvens = 95% Källa: Digitaliseringskommissionen 16

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I VÄRMLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄRMLANDS LÄN Samverkan är av största vikt Det behövs en tydlig arena att samverka inom Den behövs en enig styrgrupp som vill komma framåt Mer fokus på användarna och användarvänligheten för ökad nytta, inte nya tekniska tjänster som kan användas av ett fåtal. Att ha regionala digitala agendan i blickfånget när nya projekt startas upp. Att hålla den på dagordningen när den regionala utvecklingen går framåt. Att alla planer, vare sig det gäller regionala utvecklingsplaner, Värmlandsstrategin eller digitala agendan - att de på riktigt visar på praktiska exempel med tydliga vinster för användaren (brukaren). Service Design i alla led. Att förankringsarbete tar tid och att det inte alltid är det bästa att hasta fram saker. Sen är det svårt som offentliga myndigheter att "ansvara" för digitalisering då det är så många aktörer, såväl offentliga och privata som driver den utvecklingen framåt. Dessutom är det ett område där det händer mycket snabbt, så ett dokument blir snabbt inaktuellt. Att styrgruppen bör ha bredare representation - ta med representanter även för företagen som användare (exvis Handelskammaren), IT-branschen (exvis IT-stiftelsen Compare) och Karlstads universitet. Att utveckla och fördjupa det breda samarbetet mellan offentlighet, näringsliv och universitet som började ta form med DigIT Värmland-dagen - läs mer på www.compare.se/digitvarmland.www.compare.se/digitvarmland Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄRMLANDS LÄN Det är svårt att få kontinuitet och driv i arbetet utan det tenderar att blir mer punktinsatser. Är oklart vem som skall ha ägarskapet och hur mycket resurser som finns att tillgå från respektive organisation. Alla förstår och vill men det är svårt att få olika aktörer att gå i samma riktning och ta nödvändiga investeringar då det inte alltid går att påvisa de direkta effekter av insatsen. Att få med alla organisationer på fler plan än bara "styrgruppen". Samla alla aktörer i länet vilket ger en stor kraft sammantaget Tydlighet i det beroende av varandra som olika aktörer har. Att Värmland är bra på samverkan med korta nära beslutsvägar. Svårt att få engagemang ute hos kommunledningar. Ofta en fråga som vissa personer får ansvar för och på det sättet "har man löst frågan". Som jag ser det är det viktigt att avsikten med arbetet med den regionala digitala agendan förankras på ledningsnivå. Finns inget engagemang på denna nivå blir utmaningarna att realisera målen stora. Det är också viktigt att man som intressent i agendan avsätter resurser för att aktivt arbeta med frågan utifrån ramen för sin verksamhet/kommun. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Skola och utbildning Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Digitalt utanförskap/innanförskap E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt Bredbandsutbyggnad Tydligare styrning och samordning Samverkan Finansiering E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Övrigt E-tjänster och e-förvaltning Finansiering Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄRMLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser