Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – främjande och hindrande faktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – främjande och hindrande faktorer"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan – främjande och hindrande faktorer
Härnösand 21-22 september 2015 Samverkan – främjande och hindrande faktorer Sektionen för vård och socialtjänst

2 Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer
Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Sektionen för vård och socialtjänst

3 Förälskelse och kärlek
Alberoni jämför förälskelse med revolutionen och kärleken samt äktenskapet med institutionen Förälskelse drabbas vi av – kärleken skapar vi och får arbeta hårt för att bevara! Sektionen för vård och socialtjänst

4 Vad har det med samverkan att göra?
Psykiatrireformen och handikappreformen 1995 var något av en revolution som ifrågasatte det gamla och som ställde krav på förändring – precis som en förälskelse kan göra! Psykiatrireformen kom över oss – samverkan skapar vi och får arbeta hårt för att bevara! Sektionen för vård och socialtjänst

5 Behovet av samverkan ökar
Sjukvården och socialtjänsten blir mer specialiserad och fragmentiserad Vi får fler utförare inom vård- och omsorgssektorn Befolkningen blir äldre och vi ser fler personer med samsjuklighet och komplexa behov Den psykiska ohälsan är omfattande och ökar Våra samhällsekonomiska resurser är begränsade vilket ställer krav på ökad effektivitet, kortare väntetider, minskat glapp mellan olika vård- och stödinsatser, kontinuitet i vårdkedjan Lagstiftning ställer allt större krav på samverkan och samordning Sektionen för vård och socialtjänst

6 Sektionen för vård och socialtjänst
Samtidigt … ……. finns det företeelser som verkar i motsatt riktning och som inte främjar samverkan När inte längre expansion av offentlig sektor är att förvänta ökar behovet och intresset av gränsdragningar mellan olika huvudmän Frågor om uppgifts- och ansvarsfördelning ställs på sin spets i tider av minskade ekonomiska resurser – ”Stuprörstänkande” Sektionen för vård och socialtjänst

7 Värdekonflikter utifrån HSL och SoL
Vilken vågskål väger tyngst? Resonerar vi olika? Den svåra balansen mellan tvång och frivillighet Behovet av vård, behandling, hjälp och stöd Respekt för självbestämmande och integritet Hur kan vi tillgodose behovet och samtidigt respektera självbestämmande och integritet? Sektionen för vård och socialtjänst

8 Sektionen för vård och socialtjänst
”Skilda världar” Socialtjänstlagen styr i hög grad nämndens verksamhet Politiskt valda ledamöter fattar beslut i enskilda ärenden Tjänstemännen arbetar på delegation Finns formella förvaltningsregler för handläggning, utredning, behovsbedömning och beslut Rätten för den enskilde att överklaga beslut Professionen fattar beslut i enskilda patientärenden Verksamhetens bas är vetenskap och beprövad erfarenhet Lagstiftning och Socialstyrelsens olika föreskrifter är starka styrmedel Stort ansvar åligger legitimerad personal Personalen kan åläggas disciplinpåföljd Medicinska beslut kan normalt inte överklagas Avslutning Sektionen för vård och socialtjänst

9 Möten mellan olika professioner
Inre bilder av yttre händelse, situation, problematik Möte mellan en bistånds- handläggare och läkare T.ex. uppgiften är att samverka kring ett problem/individ! Möte mellan en socialsekreterare och läkare! En profession utvecklar ett visst synsätt! Utifrån utbildning, erfarenheter, referensramar! En social förståelse växer fram inom ett yrke! Den som är uppmärksam är att ingens bild är liktydig med verkligheten!! Fördelar och nackdelar med diagnos? Sektionen för vård och socialtjänst

10 Modellsvag möter modellstark
? Möte mellan olika professioner Exempel samverkan kring en ungdom med självskadande beteende: Socialtjänst – BUP – Skolan Där soc och BUP kanske har en vana att möta sådan problematik vilket inte skolan har! Här finns ingen egen kunskap! Man övertar någon annans bild! Det blir en kunskapsdrift! Man måste skaffa sig en egen bild av problemet utifrån sitt uppdrag, kompetens! Inte överta någon annans bild! Man måste ha en stark förankring i sin hemorganisation! Inte kasta in en ny ovan anställd i ett svårt samverkansuppdrag! Exempel också med samverkan under samma tak mellan BC och Soc. Om man är verksam i den enas lokaler – t.ex. inom landstinget är det inte sällan som den kulturen får råda! Då blir landstinget den modellstarka! Sektionen för vård och socialtjänst

11 Framtidsvison – vad behöver vi göra?
Kunskapsområdet Ett biopsykosocialt synsätt (tvärvetenskap) Våra kunskapsområden ska integreras Behovsanpassad kunskapsstyrning och en samordnad statlig myndighetsstruktur Ändamålsenliga lagar och regler Administrativt och organisatoriskt Skapa hållbara strukturer Interprofessionell samverkan Ekonomi och styrning Sociala investeringar Ersättningssystem som främjar samverkan Sektionen för vård och socialtjänst

12 Samverkan kan jämföras med kärlek och äktenskap
Olika synsätt och värderingar ska integreras istället för att motverka varandra Vilja att komma överens Gemensam målsättning Gemensamt ansvar Tillit Tolerans och respekt Förtroende För att använda Alberonis ord skulle vi kunna säga så här: Handikapp- och psykiatrireformen kom över oss – samverkan skapar vi och får arbeta hårt för att bevara! Kronprinsessan Victoria och prins Daniel Sektionen för vård och socialtjänst Download all sizes Use this file on the web Use this file on a wiki a link to this file Information about reusing                                                                                                                                              

13 Sektionen för vård och socialtjänst
….. och avslutningsvis! re:member att också samverkan behöver underhållas Sektionen för vård och socialtjänst


Ladda ner ppt "Samverkan – främjande och hindrande faktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser