Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖSTERGÖTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖSTERGÖTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖSTERGÖTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Östergötlands län har en svarsfrekvens på 100%. Respondenterna i Östergötlands län förefaller ha en samstämmig syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt fyra femtedelar utav respondenterna från Östergötlands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. Kommentar LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Östergötlands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 5 n = 9 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Digitalt utanförskap/innanförskap E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT ÖSTERGÖTLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Östergötlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 9/ Svarsfrekvens = 100% 1 2 3 4 5 6

7 Arbetet med den digitala agendan i Östergötlands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN n = 9 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN n = 9 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Digitalt utanförskap/innanförskap Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I ÖSTERGÖTLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Östergötlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 9 / Svarsfrekvens = 100% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 14 n = 9 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN n = 9 / Svarsfrekvens = 100% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN För att åstadkomma effekter krävs ekonomiska förutsättningar och bred förankring som tar tid. Kommunerna borde engageras mer aktivt i samverkansstrukturer som går utöver de vanliga kommunala nätverken. Kommunerna ser inte regionala aktörer som naturliga partners i digitaliseringsprojekt. Det finns få och svaga strukturer för samarbete tvärsöver nivåer av förvaltning (kommun ? region ? statligt ? internationellt etc.) ? vilket är en förutsättning för strategiskt arbete med att digitalisera förvaltningarna. Politikerna i både kommuner och region är inte i tillräckligt grad engagerade i arbetet. Mycket av arbetet ser ut att hänga på individuella och ostabila insatser. Inställningen till digitalisering som en transformativ process varierar mellan de olika aktörerna. Regionala aktörer verkar förstå digitaliseringen som en strategisk process som påverkar och förändrar de traditionella sakområdena. Många av kommunerna ser digitalisering som specifika IT-verktyg som kan användas i verksamheten. Deras insatser i digitaliseringsarbetet är inkrementella och väldigt beroende av resurser och prioriteringar. Statens roll och stöd i arbetet är högt efterfrågad och saknad. Resurssvaga kommuner är speciellt utsatta också när det gäller digitaliseringsmålen. Vikten av att prioritera ur ett helhetsperspektiv. Detta handlar om att våga välja bort för att kunna avdela resurser för att lösa det som är viktigast. Vikten av samling kring en tydlig strategi (agenda, avsikt, målbild, plan osv.). Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN Det krävs tid för att samlas kring olika frågor och det krävs dynamik och lyhördhet för att lyckas samla olika intressenter kring de prioriterade frågorna Behöver fattas politiska beslut på både kommunal/regional/nationell nivå. Väntar med spänning på Näringsdepartementets fortsatta arbete efter Digitaliseringskommissionens betänkande och hearing. Vad händer på nationell nivå. Finns kunskap/förståelse och mod att fatta beslut om att avsätta medel för inrättande av Digitala servicecentra? Framtiden är redan här. God vilja från aktörerna Länsstyrelsen, Region Östergötland och Linköpings kommun. Brist på pengar gör att det är svårt att göra rejäla saker, förutom rörande bredband- viktigt att utforma en policy och arbetsplan med rätt nivå på ambitioner. viktigt att se vad man inte behöver ägna kraft åt, andra drar. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap E-tjänster/e-förvaltning Skola och utbildning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Övrigt Skolan Finansiering Bredbandsutbyggnad Tydligare styrning och samordning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel Samverkan Ingen kommentar/vet ej 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖSTERGÖTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser