Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-Symtom -Diagnostik -Behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-Symtom -Diagnostik -Behandling"— Presentationens avskrift:

1 -Symtom -Diagnostik -Behandling
ENDOKRINOLOGISKA SJD -Symtom -Diagnostik -Behandling

2 GENERELLT -Transport via blod -Fritt / bundet (bundet inaktivt)
-Feed-back -Primär / sekundär störning -Psykiska symtom -Substitutionsterapi / ektomi -Överrep. kvinnor

3 Hormoner påverkar oss tidigt
Adrenal hyperplasi = virilisering

4 Federman, D. Three facets of sexual differentiation (2004) New England Journal of Medicine
16 barn (XY) med missbildad /outvecklad penis 14 opererades som nyfödda till “flickor” och uppfostrades därefter (12 hade systrar) Föräldrarna uppfattade dock barnen som pojkaktiga 8 levde som män (6 efter könsbyte) 5 levde som kvinnor varav 3 med oklar könsidentitet, hävdade ändå att de var män 1 bortfall

5 HYPOFYSÄRA STÖRNINGAR
Tumör Nekros / infarkt Trauma

6

7 ENDOKRINOLOGI; Akromegali

8 Akromegali fots. • Grova ansiktsdrag
• Tillväxt händer (ringar) och fötter (skor)+längdtillväxt • Bettproblem • Snarkning • Sluddrigt tal • Svettningar • Karpaltunnelsyndrom (händerna somnar) • Ledvärk • Huvudvärk-ögonpåverkan • Diabetes mellitus/Hypertoni

9 Behandling; hypofysstörningar
Op 1:a hand, sedan strålning. Farmaka = Tillväxthormonhämmare (Somatostatinanaloger, ex Sandostatin). Alt en GH-rec antagonist (Somavent)

10 TYROIDEASTÖRNINGAR

11 ENDOKRINOLOGI; Struma
Struma = Sköldkörtelförstoring, säger inget om funktionsstörning -Icke toxisk = godartad -Toxisk = giftstruma (hyperthyreosbild) Upptäcks ibland av en slump, genom omgivningens påpekande alt. Pga heshet/luftvägsbesvär

12 Orsaker till sköldkörtelförändring
Autoimmuna faktorer Höga halter jod Låga halter jod Graviditet Litium Inflammation (thyreoiditer) Malignitet/benignitet

13 ENDOKRINOLOGI; Graves sjd.
Exempel på autoimmunitet (Mb Basedow/Graves. 6ggr vanligare hos kvinnor

14 Symtom; Hyperthyreos Värmeintolerans, svettningar Oro/sömnbesvär
Diarre Viktnedgång Hjärtklappning Tremor Muskelsvaghet Utstående ögon

15 Diagnostik Klinik, )Synbarhet, palpation, Symmetri, storlek, knölighet, hårdhet) Hormonanalys S-TSH, T3/T4, fritt eller totalt Antikroppsbestämning (TSH-rec antikroppar) Finnålspunktion Scintigrafi / bilder

16 Behandlingsstrategier; hypertyreos

17 Forts. Beh. Tyreostatika; Dosanpassa -Effekt efter 2-4v Sänka dosen
Komb av levaxin -Beh 18mån -60% residiv Obs! Kan ge agranulocytos = obsevandum vid infektionstecken

18 Forts. Beh Tyroidearesektion
-Eftersträva normala hormonvärlden 2-3mån innan ingreppet -Hela eller delar -Levaxin i efterförloppet Radioaktivt jod -Kan ta upp till 3mån innan effekt Symtomatiskt, Beta-blockare

19 Thyreotoxisk kris Uttalade symtom för hyperthyreos, Feber, takykardi, tmor, svettning, oro, diarre, kräkning, dehydrering, desorientering, koma, förmaksflimmer, hjärtsvikt Behandling Betablockare Febernedsättande Rehydrering (glukos + el.) Glukokortikoider Thyreostatika Ev. Jodblockad

20 Symtom; Hypothyreos Trötthet & mental hämning Frusenhet Förstoppning
Viktuppgång Allt r/t sänkt ämnesomsättning Barn får tillväxthämning Vanligast hos kvinnor, prev 1%

21 Myxödem Protein/sockermolekyler ansamlas I huden och drar
åt sig vätska, ger degig hud, påsar under ögonen, förtjockad tunga. -Bradykardi -hypotermi -Hypoventilation -Sänkt vakenhet -Hypoglykemi

22 Myxödem - koma Kan leda till Koma IVA-fall resporator
Cirkulationsövervakning Restriktivt med vätska Höga doser hydrokortison Tyroxin (Levaxin)

23 Behandling; Hypothyreos
Levaxin Vid tyroiditer - antiinflammatoriska GLÖM EJ DIFFA DEMENS / DEPRESSION

24 Tyroideas funktionsstörningar

25 PARATYROIDEA

26 Störningar i Kalciumomsättningen
HyperParatyroidism -PTH -Hyperkalcemi -Orsaker; Adenom / hyperplasi Kvinnor efter menopause (PTH-oberoende form r/t till Diuretika, Litium, D-vit osv.) HypoParatyroidism -PTH -Hypokalcemi -Orsaker; Kirurgi Idiopatisk Funktionell (Mg-brist) (D-vit. brist)

27 Hyperparatyroidism Hyperkalcemi Osteoporose Njursten Polyuri
Trötthet / depressionssymtom (misstolkas som normala åldersförändringar) Grav form; förvirring, intorkan, hjärtpåverkan, koma Många asymtomatiska

28 Diagnostik & Behandling
Hormonanalys (PTH högt) El-status; Kalcium, Fosfat, Mg Albumin U-Kalcium Op, resektion Kalciumsänkande läkemedel (Calcitoninpreparat)

29 Behandling Måttlig hyperkalcemi, S-Ca under 2,8 mmol/l. – Kräver ingen akut åtgärd. – Kontrollera värdet om några dagar. Hyperkalcemi, S-Ca över 3,0 mmol/l. – Skall behandlas med riklig vätska t ex infusion av NaCl 9 mg/ml, 4-5 l första dygnet. – Ev. tillägg av bifosfonat första dygnet t ex Alenat med dosering beroende på S-Ca-nivån. – Dessa behandlingar utförs lämpligen på sjukhus. Hyperkalcemisk kris, S-Ca över 3,7 mmol/l. – Kräver intensivvård.

30 Hyperkalcemi - kris Iv vätska, stora mängder
Loopdiuretikum (Furosemid) forsera diures Calcitonin iv Ev glukokortikoider

31 Ex läkemedel vid hyperkalcemi
Kalcitoninprep = hämmar osteoklastverksamheten genom inbindning till receptor på doto. Bisfosfonater = komplexbinder kalcium I vävnaden och hämmar nybildning och funktion av osteoklaster. Raloxifen = östrogenmodulator

32 Hypoparatyreoidism Hypokalcemi Muskelkramper, händer & fötter
Trötthet / irritation Hjärtpåverkan, arytmier Akut vid tetani eller EKG-förändringar •Inj 10 ml kalciumglubionat iv under 5 min (OBS försiktighet vid digitalis) •Ev. tillägg av magnesium i kalciuminfusion •Per oralt kalcium 3-6 g/dygn med dosjustering •Ev. tillägg av D-vitamin

33 ENDOKRINOLOGI, Cushings
Överproduktion av Kortisol Ovanligt 1/ (icke lm-inducerad)

34 Indelning HYPOFYSÄR = ACTH-beroende (90%) ADRENAL = ACTH-oberoende
EKTOPISK = ACTH-beroende

35 Symtom, Cushing (Ur västsvensk studie, LT)

36 Diagnostik S-Kortisol S-ACTH U-Kortisol (dygnsmätning)
Belastningstest (Dexometasontest), utreda form (beroende/oberoende) Bilder (tumörlokalisation)

37 Behandling & utfall

38 ENDOKRINOLOGI; Addisons sjd.
-75-80% autoimmunt -Kortisonbiv. Binjurebarksinsufficiens= -Lågt aldosteron -Låga androgener -Lågt Kortisol

39 Symtom Illamående/kräkning Buksmärtor/diarrerer Viktminskning
Muskelsvaghet Feber Trötthet Lågt blodsocker Lågt bltr r/t sänkta elektrolyter (Lågt Na högt K) Ändrad pigmentering (ACTH driver på pigmentcellerna)

40 Diagnostik & Behandling
Klinisk bild, pigmentering + lågt bltr Elstatus (Na/K) ACTH högt Substitutionsterapi (kortison, Aldosteron) Ökad kortisondos vid påfrestning, ex feber Kan vara livshotande (cirkulationskolapps/chock) = Addisonkris

41 Underhållsbehandling
• T Hydrokortison (Hydrokortone) mg (30- 40 mg/dag) • Vid feber: 1 extra tablett per grad. • T Florinef mg/dag (mineralkortikoid) • T DHEA (kvinnor) mg/dag • Svår ansträngning: extra tabl (?) • Kräkning-diarre: Akut till sjukhus för Solu-Cortef och iv-vätska.

42 FEOKROMOCYTOM Binjuremärgstumör
Ger ökade katekolaminer (adrenalin/noradrenalin) Symtom Högt blodtryck (manifest hos 50%, varierande hos övriga) Attackvisa episoder av takykardi, ångest, svettningar. Många dock symtomlösa. Diagnostik Biokemisk us. Bilder (DT/MRT) Hämningstest (klonidin, hämmar symp. Och avslöjar tumören) Op


Ladda ner ppt "-Symtom -Diagnostik -Behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser