Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudvärk Utredning - handläggning Marina Parziali Specialist i Rehabmedicin ST i Neurologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudvärk Utredning - handläggning Marina Parziali Specialist i Rehabmedicin ST i Neurologi."— Presentationens avskrift:

1 Huvudvärk Utredning - handläggning Marina Parziali Specialist i Rehabmedicin ST i Neurologi

2 Allmänt om huvudvärk  Vanligt symtom ( 20-30 år, >90% kvinnor, 75% män) – ofta godartad genes  Kan dock tala för allvarlig, livshotande sjukdom  Riktad anamnes och status är A och O  Tänk på ”varningsklockor” och status fynd  Om allvarlig genes direkt kontakt med neurologen/ neurokirurgen  Tänk på diagnoskriterier för migrän, spänningshuvudvärk eller Hortons huvudvärk –erbjud riktad behandling

3 Patofysiologi  Hjärnan i sig har ingen nociceptiv innervation  Smärtkänsliga nerver finns i större blodkärl, periost och skalpmuskulatur  I främre och mellersta skallgropen medieras smärta av grenar till n. ofthalmicus (supratentoriella skador- ger lokalisation av smärta i pannan, kring ena ögat)  I bakre skallgropen leds smärta främst via de övre cervikala rötterna (smärta lokaliseras i bakhuvudet, nacken, örat)

4 Anamnes  Tid, debut? Förlopp? ( akut eller smygande?)  Lokalisation?  Smärtkaraktär?  Predisponerande faktorer?  Prodromala symtom?  Associerade symtom?  Psykosocialt?

5 Status  Vitala funktioner  Neurologisk status  Lungor och hjärta  Nacke  Ögonstatus  Öronstatus  Hudinspektion

6 ”Varningsklockor” Anamnestiska uppgifter  Urakut debut, speciellt vid fysisk ansträngning  Ny/ förändrad HV hos pat. med tid primär HV  HV med hög intensitet  HV som förvärras av valsavamanöver (hosta, nysning, krystning)  Svimning vid debuten  Epilepsianfall  Personlighetsförändring, andra neurologiska symtom  Ålder över 50 år

7 ”Varningsklockor” Statusfynd  Allmänpåverkan Feber, nackstelhet, pos Laségue- Kernings test Medvetande påverkan, gäspningar, hicka Motorisk oro, irritabilitet Kräkningar Ljus-, ljud skygghet Ömmande pulslösa tinningartärer  Fokala neurologiska symtom Stor ljusstel pupill, ensidig ptos, anisokori Staspapiller Hemisymtom, reflexasymmetri, pos Babisnskis tecken

8 Urakut- Akut debut- Diff diagnos ”Åsknallshuvudvärk”  Subaraknoidalblödning  Karotis- eller vertebralisdissektion  Sinustrombos  Meningit/ encefalit  Glaukom/ akut irit  Mer sällan  Postcoital HV  Postpunktionell HV  Hypertensiv encefalopati  Hypofysär apoplexi (blödning eller infarcering av hypofys)  OBS! Tänk alltid på första episod med migrän eller spänningshuvudvärk

9 Subakut debut- Diff diagnos  Temporalisarterit  Tumörer  Subduralhematom  Hjärnabscess  Idiopatisk Intrakraniell hypertension  Neuralgier (ex trigeminus)  Postherpetisk neuralgi  Hypertension  OBS! Tänk alltid på första episod med migrän eller spänningshuvudvärk

10 Kronisk huvudvärk- Diff diagnos  Migrän  Spänningshuvudvärk  Hortons huvudvärk  Nacksmärtor  Sinuit  Tand sjukdomar  Läkemedelsutlöst HV

11 SAB  Urakut debut!!!  Intensiv, skärande och sprängande (värsta smärtan)  Ibland nackstelhet (inträder 3-12 timmar efter insjuknandet)  Varierande vakenhetsgrad  Ofta påfallande påverkad pat  Utredning med akut CT och om ua SKALL LP göras!  Vid SAB direkt transport till NK med övervakning  Majoriteten som söker dock har godartad hv utlöst av fysisk ansträngning, relaterad till sexuell aktivitet

12 Karotis eller vertebralisdissektion  Hv eller ansiktsvärk med/utan nacksmärta på samma sida som dissektion  Svår och ihållande hv  Vid karotisdissektion ofta smärta bakom ögat och tinnitus  Anamnes för trauma i nacken eller manipulation (kiropraktor, naprapat)  Ev fokala neurologiska symtom (TIA/stroke)  Karakteriskt: ipsilateralt Horners syndrom med ptos och mios  Akut utredning med CT eller MR angio  AK beh 3-6 månader

13 Sinustrombos  Svår diagnos  Ofta påverkad pat  Akut och progredierande hv med varierande neurologiska symtom  Riskgrupper  Sen graviditet samt post-partum, p-piller bruk  Koagulopati  Tidigare DVT  CT eller MR angio i samråd med neurolog  Inläggningsfall  Beh med fulldos Heparin eller Warfarin minst 6 månader Bristande kontrastfyllnad Hemorragiska eller icke-hemorr stasinfarkter

14 Bakteriell meningit/ encefalit  Akut hv med hög feber  Medvetandepåverkan, nackstyvhet, motorisk oro, kräkningar, fotofobi  Vid fokala neurologiska symtom- tänk encefalit/cerebral abscess  Hv är global, dovt molande/ sprängande, hög intensitet  Gör akut LP, pleocytos i likvor vid meningit, kan saknas vid encefalit  Antibiotikabeh inledas direkt efter LP  Behandla ev kramper, EEG  Tänk också på virusencefalit (ofta ej nackstelhet, rel ”mjukare” symtom, ta med PCR neurotropa virus)

15 Akut obstruktiv hydrocefalus  Akut hv med minst ett av följande: Illamående och/eller kräkning Utlöses eller förvärras av fysisk aktivitet, planläge, hosta, nysning eller valsalvamanöver Staspapiller, n. occulomotorius pares, n. abducens pares, medvatandepåverkan, ostadig gång, hörselpåverkan, nystagmus, yrsel, dimsyn, syncope  Intrakraniell expansivitet, foramen Monroi-cysta, eller Arnold-Chiari malformation kan orsaka hydrocefalus  DT hjärna diagnostisk  Neurokirurgisk åtgärd, regress av symtom inom 72 timmar

16 Idiopatisk intrakraniell hypertension  Ung, överviktig kvinna  Daglig global hv  Ljudupplevelser, synpåverkan (ofta diplopi- abducens pares), staspapiller  Ofta helt normal neuroradiologisk bild  LP ICP> 25cm H2O  Beh med Acetazolamid, steroider  Vid hotad syn med opticus-skidefenestrering– shunt inläggning- NK

17 Temporalisarterit  Ihållande hv, lokaliserad i trigeminus regionen  Allmän sjd känsla, skalpömhet, tuggclaudicatio  Ofta >50 års ålder, vanligare hos kvinnor  Dimsyn, ljusblixtrar, diplopi, amaurosis fugax kan förekomma  Förhöjd SR, CRP  Biopsi  Beh med höga doser kortison (SoluMedrol) 500 eller 1000 mg/dygn i.v. i minst tre dygn

18 Migrän  Vanligaste folksjd/ drabbar >1miljon svenskar  Utlöses av stress, sömnbrist, fastande/matvanor och hormonförändringar  Ärftlig benägenhet  De första anfallen kommer vanligen under tidig pubertet, därefter kommer och går  Kraftig pulserande ofta ensidig hv - attacker. Hv är förenad med illamående, kräkningar, känslighet för ljud, ljus och lukter och i vissa fall även halvsidig domning i armar och ben  Kan förvärras av fysisk aktivitet  Anfallet pågår i genomsnitt i 19 timmar hos vuxna, men för ett fåtal kan det pågå längre än i 5 dygn  Faser: 1.Prodromalfas 2.Aurafas eller inte 3.Huvudvärksfas 4.Resolutions- och återhämtningsfas

19 Migrän

20  Lätt/måttlig migränhuvudvärk  ASA  Paracetamol  NSAID  Måttlig migränhuvudvärk med illamående  Metoklopramid + ovan  Svår migränhuvudvärk  Triptaner  Ergotaminer  Förebyggande beh vid migrän (>3 svåra migränanfall/ månad)  Betablockerare  Kalciumkanalblockerare  NSAID-preparat  Antiepileptiska läkemedel (valproat, gabapentin, topiramat)  Antidepressiva (amitriptylin)  Angiotensin II- receptorantagonister (kandesartan)

21 Spänningshuvudvärk (HST)  Prevalens: episodisk HST 70%, kronisk 3%  Fysisk och psykosocial stress bakom det  Pressande eller tryckande smärta  Lindrig till måttlig intensitet  90% bilateral lokalisation och lika uttalad i båda huvudhalvorna - av bandformig karaktär  Duration 30min- 7 dagar (12 timmar)  Typiska försämrande faktorer: Trötthet, emotionella påfrestningar, stress, intensiv koncentration, kraftig fysisk ansträngning  Associerade symtom: yrsel, öronsus och lockkänsla, tandgnissling, smärtor I rörelseapparaten, symtom från GI kanal

22 Spänningshuvudvärk (HST)  Sjukgymnastiska tekniker  Avslappningsövningar  Anti-stress träning  Ergonomiska instruktioner  Övningar i kroppskännedom  Fysisk träning  TENS- akupunktur  Massage, köld- eller värmebehandling  ASA  Paracetamol  NSAID

23 Hortons huvudvärk Diagnoskriterier: A. Åtminstone 5 attacker som uppfyller krit B-D B. Svår ensidig smärta i ögat, ovan ögat och/eller vid tinningen vilken obehandlad varav 15-180 min C. Hv åtföljs av ett av följande som måste finnas på smärtsidan:  Konjuktival kärlinj/ tårflöde  Nästäppa /snuva  Ögonlocksödem  Pann eller ansiktssvettning  Liten pupill och nedsänkt ögonlock  Känsla av rastlöshet eller oro/agitation D. Attackfrekvens från 1 varannan dag till 8 per dag E. Tillskrivs ingen annan sjd

24 Hortons huvudvärk Behandling  Triptaner  Syrgas på mask Profylax (>2 attacker/dygn)  Verapamil  Prednisolon (korttidsbeh)  Ergotamin (korttidsbeh)  Litium

25 Läkemedelsutlöst HV  kronisk huvudvärk >15 dagar/månad  Den tredje vanligaste orsaken till läkarbesök p g a huvudvärk  Frekvent medicinering mot migrän och/eller HST kan leda till en paradoxal försämring, med ökat antal huvudvärksdagar och ändrad karaktär  Oklar huvudvärk med omväxlande inslag av migrän och HST med varierande smärtintensitet  Läkemedelsintag >3 dagar/vecka utgör risk för utveckling av LKDH  Huvudvärksdagsbok!!!  Poliklinisk avgiftning med abrupt start  ”räddningsmedicin”

26 Tack!


Ladda ner ppt "Huvudvärk Utredning - handläggning Marina Parziali Specialist i Rehabmedicin ST i Neurologi."

Liknande presentationer


Google-annonser