Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 28.9.2015 samt Kommunförbundets beräkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 28.9.2015 samt Kommunförbundets beräkningar."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 28.9.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

2 Lönesumman Inkomstnivå Konsumentpriser BNP, volymförändring Kommunernas kostnadsnivå Prognoser i maj 2015 (Programmet för kommunernas ekonomi): 28.9.2015/hp Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: År 2014 Statistikcentralen, prognoser för åren 2015-2019 FM 28.9.2015 Förändring, %: Lönesumma Inkomstnivå Arbetslöshetsgrad BNP, volymförändring Konsumentpriser Kommunernas kostnadsnivå Statsandelsindex Kommunernas inkomstnivå Arbetslöshetsgrad 2019 2,0 0,0 2,0 2014 0,6 8,7 1,0 0,8 1,5 0,7 2015 1,5 8,8 0,3 -0,1 0,9 0,6 0,8 2016 1,1 0,0 1,1 -0,10,5 2,5 2,1 8,3 0,3 1,4 8,7 0,5 1,1 9,6 1,5 1,2 9,4 1,2-0,40,21,3 2,10,50,61,2 1,6 8,6 1,4 1,3 1,4 2017 1,5 0,0 1,2 1,7 1,2 9,1 1,4 1,1 1,41,21,3 1,9 8,3 1,7 1,4 1,5 2018 1,8 0,0 1,7 2,2 1,7 8,7 1,3 1,7 2,5 7,6 1,8 2,0 1,2 2,0 2,3 7,9 1,8 1,3 1,8

3 Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter, md € - Löner Sammanlagt -Inköp - Övr. personalutgifter - Övr. verksamhetsutg. Förändring, %: - Understöd Investeringar Ränteutgifter Verksamhetsutgifter Utgifter sammanlagt -Löner Verksamhetsutgifter 28.9.2015/hp Källa: Åren 2013–2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015–2019 enligt FM 28.9 2015 - Inköp 2) År 2017 minskar verksamhetsutgifterna (samt verksamhetsinkomsterna och statsandelarna) pga av att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Effekten på verksamhetsutgifterna är ca. - 700 miljoner euro. 1) Från och med år 2014 inverkar bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna på nivån på verksamhetsutgifterna (och verksamhetsinkomsterna). Den höga nivån på investeringarna år 2014 beror på anskaffningen av aktier och andelar som härrör till bolagiseringen av affärsverken. 2019** 5,1 16,94 46,73 5,09 1,96 16,67 4,65 0,50 41,58 2,6 1,5 2,8 2013 3,5 16,39 43,35 4,96 2,36 13,85 4,70 0,30 38,35 2,3 0,6 2,4 2014* 0,4 16,30 46,44 4,91 2,46 13,91 7,62 0,31 38,50 7,1 -0,5 0,4 2015** 0,6 16,12 43,53 4,85 2,71 13,99 4,61 0,33 38,59 -6,3 -1,1 0,2 2016** 4,1 16,22 44,37 4,92 2,76 14,56 4,65 0,36 39,37 1,9 0,6 2,0 2017** 4,1 16,42 44,43 4,93 1,97 15,16 4,65 0,39 39,39 0,1 1,3 0,1 1) 0,910,780,920,91 2018** 4,7 16,69 45,53 5,01 1,96 15,87 4,65 0,44 40,44 2,5 1,6 2,7 0,91 2)

4 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet Förändring i kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter 1991–2019, procent % 28.9.2015/hp Källa: Åren 1991-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015–2019 enligt FM 28.9.2015 1) 2)3)2) 3) År 2017 saktar verksamhetsutgifternas tillväxt ner pga av att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Utan denna överflyttning skulle tillväxten vara ca. 1,9 %. 2) Åren 2014-2015 saktar verksahetsutgifternas tillväxt ner pga bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna. Utan dessa bolagiseringar skulle tillväxten vara ca. 1 % år 2014 och ca. 2 % år 2015.

5 Källa: Åren 2013-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015–2019 enligt FM 28.9.2015 Förändring, %: Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Samfundsskattesats Kommunalskatt Skatteslag Andel av samfundsskatten,% Inkomstskattesats, genomsn. Kommunernas skatteinkomster 2013–2019, md € (Hållbarhetsberäkningen, kommunernas skattesatser oförändrade 2015–2019) 28.9.2015/hp 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m. 2015 20,43 1,46 1,84 23,73 3,8 4,1 3,1 3,8 20,0 2019** 30,34 19,84 17,97 1,31 1,36 20,64 6,7 8,2 7,2 6,8 24,5 2013 29,49 19,38 18,19 1,47 1,51 21,17 1,3 12,0 11,0 2,6 20,0 2014* 35,56 19,74 18,60 1,57 1,61 21,78 2,2 7,1 6,5 2,9 20,0 2015** 36,87 1) 19,84 18,69 1,32 1,66 21,67 0,5 -15,9 2,8 -0,5 20,0 2016** 30,92 2) 19,84 19,04 1,35 1,72 22,11 1,9 1,8 3,9 2,1 20,0 2017** 30,34 19,84 19,67 1,40 1,79 22,86 3,3 4,2 3,8 3,4 20,0 2018** 30,34 19,84 2) Den tillfälliga höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter tar slut år 2016

6 28.9.2015 sl/hp Kumulativ summa av tidigare nedskärningar -40 Kumulativa effekt av tidigare års frysning av indexhöjningarna (uppsk.) Ny statsandelsnedskärning för året i fråga Effekten av ifrågavarande års frysning av indexhöjningarna (uppsk.) Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice* 2012–2019, mn € * Dessutom en nedskärning av UKM:s statsandelsfinansiering med ca 400 miljoner euro åren 2012-2015. Åren 2016-2019 var UKM:s nedskärningar ca 200 miljoner euro På grund av nedskärningarna för åren 2012–2019 går kommunerna miste om 10,5 md euro i statsandelar för kommunal basservice Nedskärningarna minskar statsandelarna med 1,9 md euro, dvs. ca 18 % på 2019 års nivå Nyttan av avgiftshöjningar inom social- och hälsovården (40 mn €) fråntas kommunerna genom minskade statsandelar.

7 Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar för driftsek. Övr. finans. poster, netto Investeringar, netto Räk.periodens resultat Avskrivningar Lånestock Likvida medel Finansieringsresultat 2) Extraordin. poster, netto Årsbidrag 2) Finansieringsresultat = Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + rättelseposter till internt tillförda medel. Internt tillförda medel 28.9.2015/hp Rättelseposter till internt tillförda medel Källa: Åren 2013–2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015–2019 enligt FM 28.9.2015 1) Bolagiseringen av kommunala affärsverk förbättrar räkenskapsperiodens resultat år 2014 med uppskattningsvis 1,7 miljard euro. År 2015 försvagar bolagiseringen av affärsverken verksamhetsbidraget med uppskattningsvis 0,45 md euro. -26,45 20,63 8,29 0,21 -3,53 0,43 -2,63 15,55 5,16 2013 -1,09 -0,62 0,37 2,69 -30,29 23,73 8,54 0,10 -3,61 -0,70 -3,04 24,97 5,30 2019** -1,72 -0,45 0,27 2,07 2,441,89 -26,67 21,18 8,20 0,17 -2,34 2,16 -2,64 16,53 5,30 2014* -0,10 -2,56 1,92 2,88 2,24 -28,07 21,78 8,23 0,24 -3,57 -0,19 -2,64 18,20 5,30 2015** -1,57 -0,45 0,27 2,18 2,00 -28,54 21,67 8,84 0,21 -3,61 -0,29 -2,74 19,91 5,30 2016** -1,61 -0,45 0,27 2,18 2,00 -28,64 22,11 8,64 0,19 -3,61 -0,27 -2,84 21,51 5,30 2017** -1,50 -0,45 0,27 2,30 2,11 1) -29,45 22,86 8,70 0,15 -3,61 -0,42 -2,94 23,15 5,31 2018** -1,54 -0,45 0,27 2,26 2,07 1)

8 1) Driftsinkomster = verksamhetsinkomster + skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och driftsinkomster 1) 1997-2019 Löpande priser indexerade, 1997=100 28.9.2015/hp Åren 2014-2015 saktar verksamhetsutgifternas och -inkomsternas tillväxt ner pga bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna. År 2017 saktar verksamhetsutgifternas och –inkomsternas samt statsandelarnas tillväxt ner pga av att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Källa: Åren 1997–2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015–2019 enligt FM 28.9.2015

9 Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1) 1991–2019, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015-2019 enligt FM 28.9.2015. 1) Investeringar, netto = Investeringsutgifter – finansieringsandelar – inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Bolagiserandet av de kommunala affärsverken inverkar på nettoinvesteringarnas nivå år 2014 28.9.2015/hp

10 Källa: Åren 2000-2014 Statistikcentralen. Åren 2015-2019 uppsk. FM 28.9.2015 28.9.2015/hp Md € Statsandelsnedskärningarna år 2012–2019 och deras inverkan på kommunsektorns årsbidrag Utan nedskärningarna i statsandelarna för kommunal basservice 2012–2019 skulle den kommunala ekonomin vara i balans 2015–2019 (årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i genomsnitt 134 %) och årsbidraget skulle räcka till för att täcka nettoinvesteringarna.

11 28.9.2015/hp Verksamhetsutgifternas inverkan på årsbidraget: Den kommunala sektorns årsbidrag och avskrivningar, md € Verksamhetsutgifternas nominella ökning enl. FM, % Källa: Åren 2000-2014 Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2015 – 2019 enligt FM 28.9.2015. 2019 2,8 2016 2,0 2017 1) 0,1 2018 2,7 1) År 2017 saktar verksamhetsutgifternas (samt verksamhetsinkomsternas och statsandelarnas) tillväxt ner pga att utbetalandet och fakturerandet av det grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. Utan denna överflyttning skulle verksamhetsutgifternas tillväxt vara ca. 1,9 %. Uppskattad förändring i kommunalekonomins kostnadsnivå, %2,11,21,11,7

12 28.9.2015/hp Källa: Åren 1997-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015-2019 enligt FM 28.9.2015 Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat år 1997–2019, md € (löpande priser) (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 0,95 miljard euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades. År 2014 förbättrar bolagiseringen av kommunala affärsverk räkenskapsperiodens resultat med omkring 1,7 miljard euro. Bolagisering av affärsverk Bildandet av HRM

13 Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991–2019, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015-2019 enligt FM 28.9.2015. 28.9.2015/hp

14 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn åren 1997-2019, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Åren 1997-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015-2019 enligt FM 28.9.2015.

15 28.9.2015/hp Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn, kumulativt från år 1997, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Åren 1997-2014 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2015-2019 enligt FM 28.9.2015.

16 2016 28.9.2015/hp 20142017201820192015 Kommunernas och samkommunernas resultaträkning 2014–2019, md € Förändring, %: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella poster, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar Källa: År 2014 Statistikcentralen, bokslutsprognoser. Uppskattningarna för åren 2015-2019 enligt FM 28.9.2015. År 2014 och 2015 påverkas posterna i resultaträkningen av bolagiseringen av kommunala affärsverk och yrkeshögskolor. År 2014 uppskattas bolagiseringen av affärsverk förbättra räkenskapsperiodens resultat med omkring 1,7 miljard euro. År 2017 minskar verksamhetsinkomsterna och –utgifterna samt statsandelarna då faktureringen och utbetalningen av grundläggande utkomststödet flyttas över till FPA. 2,9 -28,54 -0,5 7,4 0,21 2,18 -2,74 0,27 -0,29 10,83 -39,37 21,67 8,84 2,0 -0,6 -26,67 2,6 -1,1 0,17 2,88 -2,64 1,92 2,16 11,83 -38,50 21,17 8,20 0,4 -0,7 -28,64 2,1 -2,3 0,19 2,30 -2,84 0,27 -0,27 10,75 -39,39 22,11 8,64 0,1 2,2 -29,45 3,4 0,8 0,15 2,26 -2,94 0,27 -0,42 10,99 -40,44 22,86 8,70 2,7 -30,29 3,8 -1,9 0,10 2,07 -3,04 0,27 -0,70 11,28 -41,58 23,73 8,54 2,8 -11,1 -28,07 2,9 0,4 0,24 2,18 -2,64 0,27 -0,19 10,52 -38,59 21,78 8,23 0,2


Ladda ner ppt "Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 28.9.2015 samt Kommunförbundets beräkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser