Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING NORRBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING NORRBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING NORRBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Norrbottens län har en svarsfrekvens på 71%, vilket är relativt lägre än merparten av länen. Respondenterna i Norrbottens län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt två femtedelar utav respondenterna från Norrbottens län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Norrbottens län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I NORRBOTTENS LÄN 5 n = 40 / Svarsfrekvens = 71% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT NORRBOTTENS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Norrbottens län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 40/ Svarsfrekvens = 71% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Norrbottens län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I NORRBOTTENS LÄN n = 40 / Svarsfrekvens = 71% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I NORRBOTTENS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I NORRBOTTENS LÄN n = 40 / Svarsfrekvens = 71% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Entreprenörskap och företagsutveckling Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I NORRBOTTENS LÄN Top 5 påverkansområden i Norrbottens län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 40 / Svarsfrekvens = 71% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I NORRBOTTENS LÄN 14 n = 40 / Svarsfrekvens = 71% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I NORRBOTTENS LÄN n = 40 / Svarsfrekvens = 71% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I NORRBOTTENS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I NORRBOTTENS LÄN Samarbete ger lärdom/kunskap Hur bäst tillämpa tekniken i vardagsarbetet Att alla måste med om vi ska kunna erbjuda ett Norrbotten där alla kan bo och leva som de vill och för att kunna locka fler att vilja flytta hit med familj och/eller företag. Att samarbeta över kommungränserna. Att Kommunerna tillsätter medel. Att IT-Norrbotten fortsätter att samordna digitaliseringen i länet. Samsynen mellan kommunerna Finna former för att ta hand om fler aktörer som önskar ha en aktiv roll i arbetet. Att få politikerna med på tåget. Särskilt då efter valet. Förbättra samverkan och samsynen kring arbetet Det behövs en ökad kompetens om digitaliseringens möjligheter hos beslutsfattare. Delvis utöka projektgruppen - mer utåtriktad information Kontinuitet i det fortsatta arbetet. Det tar tid att hitta samverkansformer och att för att kunna uppnå en win-win situation måste man ibland backa för att uppnå en gemensamma mål Kommunernas samägda utvecklingsföretag (IT-Norrbotten) var delaktiga i arbetet, jag deltog inte direkt i arbetet. Stort behov av att genomföra genomgripande analyser av vad digitalisering och e-förvaltning innebär innan arbetet dras igång. Idag fokus på att införskaffa programvara innan verksamhets- och processanalyser genomförts. Fortsättning på nästa sida… 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I NORRBOTTENS LÄN Geografisk skillnad, och skillnad stad glesbygd Vi bor i ett glesbefolkat län med stor spridning av storleken på kommunerna. Därför är samarbetet mellan kommunerna och landstinget viktigt för att även de minsta och ekonomiskt svagaste ska få tillgång till den digitala utvecklingen. Det samarbetet har skett inom ramen för IT Norrbotten som ägs av kommunerna och landstinget gemensamt. Behövs medel och kompetens för ansökningar/ upphandlingar etc. Samarbete och samverkan i formulering av målbild. Fokus på att tillföra nytta hela vägen ut till slutkunden Beslutsprocesser måste vara långsiktiga och inte avhängiga av valperioder nationellt, regionalt och lokalt. Digitalisering bör likställas med annan viktig samhällsinfrastruktur och är en ödesfråga huruvida ett samhälle, land kan hävda sig i global konkurrens, kompetens och ytterst kvalitet som säkerställer efterfrågan av tjänster och produkter. Ytterst blir digitaliseringsutfallet ett resultatet var människor kommer att välja att verka, leva och bo. Vikten av samarbete (Region, kommuner, företag...) Statliga organs ointresse av samarbete (Vattenfall, Trafikverket..) Viktigt att engagera företagen Gemensam insikt om behoven Sättet att hantera glesbefolkat och stora avstånd IT-Norrbotten har gjort en bra kartläggning och lämnat ett förslag till kommunerna. Sen backar det största andelen av kommunerna...... Vi måste samordna oss, få ekonomiskt stöd för att alla Norrbottningar ska få tillgång till bra uppkopplingar. Gäller speciellt små kommunerna. Fortsättning på nästa sida… 19

20 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I NORRBOTTENS LÄN Att det är en viktig demokratifråga - därför viktigt att bygga bredband för tillgänglighet. Väl förankring innan beslut skall tas Samverkan Oavsett hur mycket engagerade projektdeltagare som finns så nås aldrig målet med en digital agenda så länge inte politiska beslutsfattare i varje kommun verkligen förstår möjligheterna, riskerna, priset man får betala och den långsiktiga effekten. Området prioriterar sig inte själv. Enbart politikerna kan göra det. 20

21 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

22 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Skola och utbildning Hälsa, vård och omsorg 22 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 Bredbandsutbyggnad Finansiering Samverkan Tydligare styrning och samordning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Bredbandsutbyggnad Finansiering Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Övrigt 23 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

24 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING NORRBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser