Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 6 oktober 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 6 oktober 2015"— Presentationens avskrift:

1 Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 6 oktober 2015
Hur arbetar skolan med läs- och skrivutveckling? Hur kan du som förälder på bästa sätt stötta ditt barn i sin läs- och skrivutveckling? VÄLKOMNA

2 Varför föräldrafrukost?
Hem och skola ansvarar gemensamt för elevernas skolgång och ska tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling och lärande

3 Skillnad förskoleklass och åk 1
Språklig och fonologisk medvetenhet är grunden för läs- och skrivutvecklingen vilket tränas framför allt i förskoleklass Från och med åk 1 fokuserar undervisningen på avkodning och läsförståelse Det är var eleven befinner sig som styr undervisningen, vilket innebär att ”gränsen är flytande” mellan förskoleklass och åk 1

4 Hur arbetar skolan med läs- och skrivutveckling?
Klasscreening och individuella kartläggningar Helklass, grupp och enskilt Varierade teorier och metoder Varierat material och sammanhang Högläsning och samtal Läskvart varje morgon Läsläxa från och med åk 1

5 Utbildningen ska… … vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

6 Några teorier om inlärning
Kognitivism Kunskapskonstruktionen betraktas som en process. Vad händer i inlärarens huvud? Den proximala utvecklingszonen Konstruktivism Individen konstruerar själv sin kunskap. Elevens idéer och lärandemiljön är viktiga. Sociokulturell teori Inlärning sker alltid i ett sammanshang. Var och med vem/vilka? Scaffolding

7 Läsförståelseutveckling beror på individens kognitiva faktorer och ålder, men också i hög grad på motivation och den omgivande sociokulturella kontexten.

8 Några teorier om läsning
Pseudoläsning – ”läser” namn, skyltar, logotyper (läser av bilden) Logografisk läsning – enskilda ord känns igen på form och längd Alfabetisk- fonologisk läsning – kan bokstävernas namn, ljud och form och förstår sambandet, dvs syntes (hur bokstavsljuden dras ihop till ord) och analys (hur ord delas upp i bokstavsljud) Ortografisk läsning - avkodningen automatiserad och mentala resurser frigörs och kan användas till tolkning och förståelse

9 Förutsättningar för att lära sig läsa och skriva?
Språklig och fonologisk medvetenhet dvs språkets form Avkodning x Förståelse x Motivation = Läsning Inkodning x Budskapsförmedling x Motivation = Skrivning

10 Samband mellan läsning och skrivning
Även skrivandet har nivåer; skriva på lek, logografisk, alfabetisk och ortografisk Nivåerna behöver inte komma i en bestämd ordning, de kan växelverka och utvecklas parallellt De kan vara på olika nivåer, t.ex. läsnivå – logografisk och skrivnivå – skriva på lek Läsningen en väg till skrivningen, bl.a. känner igen ord Skrivningen en väg till läsningen, bl.a. syntes och analys av bokstavsljud och ord

11 En modell av fler vid arbete med läsförståelse - Läsfixarna
Spågumman – förutspår och ställer hypoteser Innan, under och efter läsningen Detektiven – reder ut oklarheter, nya ord och uttryck Under läsningen Reportern – läsaren ställer frågor på tre nivåer (på, mellan och bortom raderna) Under och efter läsningen Cowboyen – sammanfattar det viktigaste i texten Konstnären – skapar inre bilder av det lästa med hjälp av sina sinnen En läsande klass, Martin Widmark mfl, 2014

12 En läsande klass

13 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

14 Hur kan du som förälder på bästa sätt stötta ditt barn i sin läs- och skrivutveckling?
Lyssna när ditt barn läser dagligen, 10 – 15 minuter Läs högt för ditt barn Samtala om texter ni möter tillsammans Lek med bokstäver och ord Böcker och dagstidningar Dator Läxor

15 När läs- och skrivinlärningen inte ”flyter på” - orsaker
Biologiska – bl.a. ärftliga faktorer Språkliga – talspråkliga färdigheter och kognitiv bearbetning Perceptuella – auditiv och visuell varseblivning Miljöbetingade – hemma och i skolan

16 Vi är många… Lärare Fritidspersonal Föräldrar
Specialpedagog, speciallärare och bibliotekarie Skoldatateket och språkoteket Elevhälsoteamet - kurator, skolsköterska & rektor Läkare Logoped Psykolog

17 Välkommen till Kod-Knäckarna
Kod-Knäckarna är ett stöd för föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi vet hur svårt det kan vara att se sitt barn kämpa med orden och bokstäverna och att inte veta hur man bäst kan hjälpa till.   Välkommen till Kod-Knäckarna

18 Hur kan jag hjälpa mitt barn?
En del barn har lätt för att lära sig läsa medan andra behöver kämpa betydligt mer för att erövra bokstäverna och orden. Det är lätt att känna sig maktlös när ens barn har problem med läs- och skrivutvecklingen, men det finns mycket ni som föräldrar kan göra. Hur kan jag hjälpa mitt barn?

19 Öva och repetera Du är i första hand ditt barns förälder och du ska inte ta över lärarens uppgift kring läs- och skrivinlärningen. Men det är en stor fördel om du och läraren har ett gott samarbete, så att du kan hjälpa ditt barn med att öva hemma på det man lär sig i skolan.

20 Lek med språket! Skoja om tokiga ord Hitta ord som rimmar Panna sockerkanna Sparkus cykelbarkus Samma begynnelseljud Maja-moster-muffins-mysig Vad ord blir om man tar bort ett ljud i dem - Vad blir ’gapa’ om jag tar bort ’g’? Högläsning Skriva inköpslistan Särskilda, förberedda övningar är bra att hålla på med – korta stunder. Men glöm inte att vardagen är full av andra tillfällen när du kan leka med språket och träna läs- och skrivförmågan med ditt barn, utan att det känns som plugg!

21 Sporra ditt barn och beröm varje framsteg hur litet det än må vara
Sporra ditt barn och beröm varje framsteg hur litet det än må vara. Lyft fram de saker som ditt barn är bra på och de fina egenskaper ditt barn har som person. Hitta tid för att göra roliga saker ihop som barn och förälder, så att inte all tid läggs på skolarbetet.

22 Barnens självkänsla Du stöttar ditt barn genom att hjälpa till att avgränsa problemen, och lyfta fram sådant som går bra. Beröm fungerar bättre än kritik som morot. I uppgifter där stavningen inte är huvudsaken kan man bortse från stavfelen och fokusera på innehållet. Det viktigaste vi kan hjälpa våra barn med, är att bevara deras självkänsla.

23 Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver
Med hjälp av övningarna i Hitta läsningen! gör du en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Bodil Andersson Rack, legitimerad logoped med bred erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter, ger dig vägledning i hur du ska hitta just ditt barns nivå och hur ni kan göra övningarna tillsammans. Övningarna är utformade som lekar och går lätt att utföra i vardagen. Hitta läsningen! Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver

24 “Föräldrar – en resurs för sina barn” är ett informationsmaterial som beskriver vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är. På ett enkelt sätt får du veta hur du kan hjälpa ditt barn i vardagslivet och med skolarbetet redan från starten. “Föräldrar – en resurs för sina barn” är gjort för föräldrar, men även lärare efterfrågar materialet som kan ligga till grund för en bra dialog. Materialet betonar betydelsen av samarbete mellan föräldrar och lärare.

25 Välkomna med frågor Rektor Sigrid Sturegård
Specialpedagog Kristina Widmark Ljungbackens skola


Ladda ner ppt "Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 6 oktober 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser