Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötande och förhållningsätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötande och förhållningsätt"— Presentationens avskrift:

1 Bemötande och förhållningsätt
i mötet med personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsvariationer

2 NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och är ett nätverk av 19 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

3 Vi jobbar för Att människorna bakom olika diagnoser och tillstånd ska få förståelse, hjälp och stöd. Att alla ska få ett bra bemötande i kontakten med skola, arbetsliv, socialtjänst, vård, omsorg och andra samhällsinstanser Vi informera inåt och utåt om livssituationen och behoven hos medlemmarna och hur svårigheterna kan övervinnas Vill vi förändra attityden till människor med psykisk ohälsa

4 Saker att tänka på i mötet med människor med psykisk ohälsa
Människor är olika, även när de behöver stöd! Individen har ofta mycket kunskap om sig själv. Brukaren är huvudpersonen som ska ges makt och delaktighet i sin egen insats. Kontinuerlig, neutral och tydlig information om behandlingen/insats är nödvändig.

5 Övning- attityder i samhället
Skriv ner de första associationerna ni får om; Depression Asperger Schizofreni Anorexi

6 Hur livet kan påverkas när man har en psykiskfunktionsnedsättning

7 Bristande uppmärksamhet
Har ofta svårt att följa givna instruktioner Tappar ofta bort saker Är ofta glömsk Verkar inte lyssna Är inte uppmärksam på detaljer Saker som kan påverka; Sensation, perception och föreställningsförmåga

8 Svårigheter med de sociala samspelen
Konkret tänkande leder ofta till att saker tolkas bokstavligt Svårt att förstå oskrivna regler Svårt att modifiera sitt sociala beteende till olika situationer Svårt att förstå att andra har ett get inre liv och hur Svårt att ljuga och luras

9 Bristande impulskontroll
I många sammanhang kan impulsivitet vara något positivt t.ex. man är kreativ, spontan och agerar snabbt. Men att vara impulsiv kan också leda till många förhastade beslut och svårt att kontrollera sina reaktioner vilket i sin tur ofta leder till utbrott, avbrytningar.

10 Annorlunda perception
Perception handlar om hur vi tolkar och uppfattar de olika sinnesintrycken, synen, hörseln, smaken, lukten och känseln. Personer med psykiatriska funktionsvariationer kan tolka och uppfatta de olika sinnesintrycken på ett annorlunda sätt. Man kan vara extra känslig eller okänslig för vissa intryck. Det kan vara svårt att sålla bland alla intryck vilket leder till hög stresskänslighet och lätt att bli uttröttad.

11 Motoriska svårigheter

12 Hypoaktivitet Hypoaktivitet innebär att man har svårt att komma igång, uppfattas ofta som slö, trött och disträ. Man känner sig handlingsförlamad och har svårt att nå ut till omgivningen. Dagdrömmandet kan ta upp mycket av den vakna tiden.

13 Hyperaktivitet För personer med psykiatriska funktionsvariationer kan det vara svårt att anpassa sin aktivitetsnivå till rådande situationer. Är man trött så går det inte att skärpa till sig utan man behöver vila en stund. Man kan ha olika pikar under en dag och för att hålla sig alert när pikarna dalar reglerar man det med att röra på sig. Man vickar på stolen, gungar med benen, klottrar på papper, byter ställning ofta. Man kan säga att överaktivitet är kroppens sätt att höja vakenheten.

14 Språk avvikelser Talet kan vara entonigt och sakna den vanliga språkmelodin. Det är även vanligt att talet tolkas bokstavligt alltså svårigheter att läsa mellan raderna. Men det finns även en känslighet om inte röstläget/mimiken passar ihop med informationen.

15 Ojämn begåvningskurva
Ofta finns det stora skillnader i begåvningskurvan. Det kan finnas stora brister i vissa funktioner men i andra så finns det en exceptionell förmåga att klara vissa saker (sifferminne, bildminne musikalisktalang). Detta leder ofta till att personer med psykiatriska funktionsvariationer utvecklar specialintressen.

16 Gruppövning- bikupor I mötet med personer som har en psykisk ohälsa kan det ibland uppstå svårigheter likväl som att allt kan fungera. Frågeställningar; Finns det situationer som känns svåra? Ge några exempel. Finns det situationer som på grund av ert förhållningsätt löser sig väl? Ge några exempel. Finns det situationer som på grund av yttre faktorer blir svåra? Om ja, vad skulle du vilja förändra?

17 Ofta beror funktionssvårigheter på hur de exekutiva funktioner fungerar och inte på personen

18 Byta fokus

19 Annorlunda tidsuppfattning

20 Planera/organisera

21 Arbetsminne

22 Reglering av känslor

23 Hålla igen/avgränsa

24 Komma igång/påbörja

25 Så vad kan vi göra för att hjälpa till med att skapa en struktur för planering och organisering?

26 Viktigt att ta reda på vad just hen behöver
Pedagogiska; Hjälpmedel, fickminne, dator, e-böcker Tidshjälpmedel; Olika sätt att planera; När det är svårt att sova;

27 Bemötande och förhållningssätt

28 En psykisk funktionsnedsättning kan ibland vara ett ok att bära och responsen från omgivningen är inte alltid så förstående. Vad konstig hen är! Vad lite hen orkar göra! Varför sätter hen inte igång? Vad krånglig hen är! Vad slarvig hen är! Varför kan hen inte sitta still? Vad mycket plats hen tar! Vad känslig hen är!

29 Vad är ett gott bemötande?
Gruppdiskussion om vad ett gott bemötande innebär för dig och att enas om tre ord/meningar som kännetecknar det goda bemötandet

30 Styrkor och fördelar hos människor med annorlunda funktionsförmågor
Envisa Handlingskraftiga Påhittiga Tänker utanför boxen Modiga

31 Sammanfattning Brukarrörelsens arbete Utgångspunkter
Orsak och verkan till psykiska funktionsnedsättningar Strategier och hjälpmedel Bemötande och förhållningsätt

32 Tack för ert deltagande!
Kontaktuppgifter; Elisabet Hurtado Lundberg Tele; E-post; Hemsida;


Ladda ner ppt "Bemötande och förhållningsätt"

Liknande presentationer


Google-annonser