Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad individuell plan, SIP Västernorrland Barn, vuxna och äldre 2015-09-17Viveca Axelsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad individuell plan, SIP Västernorrland Barn, vuxna och äldre 2015-09-17Viveca Axelsson."— Presentationens avskrift:

1 Samordnad individuell plan, SIP Västernorrland Barn, vuxna och äldre 2015-09-17Viveca Axelsson

2 Uppdrag psykisk hälsa  Nils Varg  nils.varg@skl.se nils.varg@skl.se  0737-655222  Viveca Axelsson  viveca.axelsson@sollentuna.se viveca.axelsson@sollentuna.se  08-57921048 2015-09-17Viveca Axelsson

3 Innehåll  Syfte med SIP  Vad är SIP?  Vad säger lagen?  Vilka är berörda?  SIP en process  När SIP?  Film  Reflektion utifrån vinjetter  Delaktighet barn och unga  Planen 2015-09-17Viveca Axelsson

4 Varför SIP 2015-09-17Viveca Axelsson

5 2015-09-17Viveca Axelsson

6 Vad är SIP? 2015-09-17Viveca Axelsson

7 Ett redskap för samordning 2015-09-17Viveca Axelsson

8 Socialtjänstlagen 2 kap § 7 Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f Behov av samordning och Pågående stöd från flera verksamheter eller Behov av stöd från flera verksamheter 2015-09-17Viveca Axelsson

9 Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f  Insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården  Bedömer att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda  Samtycke  Utan dröjsmål  Upprättas tillsammans med den enskilde/ närstående 2015-09-17Viveca Axelsson

10 Innehåll i planen Av planen ska framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen Lag (2009:981) Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. 2015-09-17Viveca Axelsson

11 Vilka kan få en samordnad individuell plan?  Alla - som har behov av samordning för att få sina behov tillgodosedda Gäller alla åldrar Gäller all typ av problematik 2015-09-17Viveca Axelsson

12 Vilka yrkesverksamma?  Gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvård i landstinget  Gäller alla verksamheter inom socialtjänsten -Myndighet, utförare, LSS, råd och stöd  Vård utförd av privata aktörer 2015-09-17Viveca Axelsson

13 Skola Förskola  Skollagen, 29 kap 13 § - Skolan har juridisk skyldighet att samverka när socialnämnden begär det om barn riskerar att fara illa  Elevhälsan inte skyldighet initiera SIP  Inget hindrar att skolan deltar  Regionala/lokala överenskommelser beskriver skolans delaktighet  Skolledning och elevhälsa ha kunskap om SIP 2015-09-17Viveca Axelsson

14 Exempel på andra viktiga aktörer  Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen  SIS  Kriminalvården  Polisen  Hemsjukvård  Tandvård  God man - Ombud - Förvaltare 2015-09-17Viveca Axelsson

15 2015-09-17Viveca Axelsson

16 Ett familjeperspektiv 2015-09-17Viveca Axelsson

17 2015-09-17Viveca Axelsson Statistik SIP

18 2015-09-17Viveca Axelsson

19 När SIP?  Olika SIP Ett kort möte Flera möten ” SIP är väldigt bra, jag önskar bara att det hade gjorts långt tidigare!” 2015-09-17Viveca Axelsson

20 SIP och delaktighet  SIP kräver delaktighet - Barnkonventionen – HSL - SoL - Delaktighet ger bättre resultat Ett samverkansmöte utan delaktighet är inte SIP 2015-09-17Viveca Axelsson

21 Förarbete  Behov upptäcks  Samtycke  Planering med brukare - vårdnadshavare – barn 2015-09-17Viveca Axelsson Jag tror att det stärker ens självkänsla om man får vara med och bestämma!

22 Delaktighet  Barns delaktighet  Anpassad information, möteslokal  Rutiner för barns deltagande  Se barn som kompetenta 2015-09-17Viveca Axelsson

23 Förbered ungas delaktighet Ge tid att fundera/förbereda sig Berätta om sin åsikt för någon Skriva ett brev Ha en stödperson med sig Delta under del av möte Delta via teknisk lösning tex. högtalartelefon/webb 2015-09-17Viveca Axelsson

24 När SIP?  Bedömning 2015-09-17Viveca Axelsson HSL SoL Brukaren

25 När SIP?  Syftet med SIP - Samordning - Heltäckande stöd - Behovet i centrum - Tydlighet - Gemensam plan - Delaktighet 2015-09-17Viveca Axelsson

26 Inventering  Pågående insatser  Behov av insatser  Många insatser  Tydlighet kring insatser - För verksamheter - För familjen  Samstämmiga mål  Fungerande insatser  Problembild och syfte med SIP 2015-09-17Viveca Axelsson

27 När behövs SIP?  Psykisk sjukdom och missbruksproblematik  Allvarliga psykiska sjukdomar  Personer med funktionsnedsättning  Ungdomar med stora psykosociala behov  Dementa med behov av somatiska insatser 2015-09-17Viveca Axelsson

28 Exempel från landet?  SIP i ett sammanhang  Vissa grupper  I viss ordning  Pågående kontakt?  Annan samverkan 2015-09-17Viveca Axelsson

29 SIP och andra möten? Information Konsultation- rådgivning Nätverksmöte SamverkansmöteMotivationsmöte 2015-09-17Viveca Axelsson

30 Vinjetter  Läs vinjett!  Prata med grannen om det finns behov av en SIP 2015-09-17Viveca Axelsson

31 2015-09-17Viveca Axelsson Lars 45 Bor på en gård med ett mindre jordbruk. Är gift med två tonårsbarn. Har en längre tid haft en ökande alkoholkonsumtion och dricker alltmer destruktivt. Blev nyligen anmäld för vanvård av djur. Strax därefter förlorade han sitt körkort som han är beroende av för sin försörjning. Konsekvenserna ledde fram till en depression och ett allvarligt suicidförsök. Han försökte gasa sig till döds. Lars har inte tidigare haft kontakt med psykiatrin eller missbruksvården men vårdas nu inom den psykiatriska heldygnsvården. Ekonomin är dålig och de riskerar att behöva sälja gården. Hustrun och barnen är mycket oroliga för Lars höga alkoholkonsumtion och höga blodtryck. Lars är mycket ovillig att söka hjälp då han inte vill att myndigheter ska blanda sig i deras liv.

32 Josef 3 år 2015-09-17Viveca Axelsson Går hos barnmedicin pga medfött hjärtfel och föräldrarna har en samtalskontakt med kuratorn där. Josefs pappa har sedan några månader en depression. Förskolan har anmält till socialtjänsten då de ansåg att Josefs föräldrar behövde stöd i sitt föräldraskap. Josefs föräldrar har nu stöd från familjebehandlare inom socialtjänstens råd och stöd verksamhet. Dessutom har Josefs pappa kontakt med vuxenpsykiatrin. Josefs föräldrar tycker de har många kontakter

33 Sofie 40 år Har schizofreni, medicinerar via injektion. Senaste skovet med inläggning för tre år sedan. Träffar psykiatrin 1g/månad för sin injektion, det fungerar bra. Har även svår reumatism får behandling 2 gr/v. Har rullstol och färdtjänst. Går i öppen verksamhet 3 dgr/v där hon sysslar med allehanda hantverk. Hon ställer även ut i den lokala konsthallen. Sofie har hemtjänst 1g/v och hjälp med städ och tvätt. Övrigt hushållsarbete klarar hon. Ledsagning 1g/v för att kunna bada. 2015-09-17Viveca Axelsson

34 Klara 17 år Diagnos autismspektrumtillstånd sedan 3 år. Under året haft flera perioder av depression och inte gått till skolan. Spelar då dataspel och vänder på dygnet. Bor med mamma och 2 yngre systrar. Skilda föräldrar, träffar pappa när hon själv vill. Fått stöd i form av ”kortis” och kontaktperson men vägrar ta emot insatserna. Har träffat BUP två gånger under året men vill inte ha behandling. Börjat använda våld mot sina syskon. Mamman kontaktar då BUP och socialtjänstens ungdomsenhet. 2015-09-17Viveca Axelsson

35 2015-09-17Viveca Axelsson Bengt 65 år Bengt har bott hemma hos mamma Lena i hela sitt liv. Lena tar hand om Bengt och sköter mat, städning och tvätt. Bengt har svårt med sociala kontakter. Han har kontakt med öppenvården för psykisk ohälsa och medicinerar, det fungerar bra. På anhörigutbildningen har Lena berättat att hon vill flytta till ett serviceboende för att få mer hjälp och stöd i vardagen men hon är orolig för hur det ska gå för Bengt som aldrig har klarat sig själv.

36 SIP i förhållande till andra planer 2015-09-17Viveca Axelsson

37 Mål Alice träffade en katt. – Vilken väg ska jag ta, frågade Alice. – Det beror rätt mycket på vart du ska, svarade katten. – Jag vet inte, sa Alice. – Då gör det detsamma åt vilket håll du går, svarade katten. Ur Alice i Underlandet av Lewis Caroll. 2015-09-17Viveca Axelsson

38 Att sätta mål  Långsiktigt och övergripande - Att Lisa går i skolan - Pelle och mamma vill bråka mindre  Kortsiktiga, konkreta och mätbara - Vara i skolan vid skolstart 3 dagar i veckan - Stanna kvar i skolan hela skoldagen 2 dagar i veckan - Ett samtal om dagen med Pelle som inte avslutas med konflikt 2015-09-17Viveca Axelsson

39 2015-09-17Viveca Axelsson

40 2015-09-17Viveca Axelsson

41 www.uppdragpsykiskhalsa.se 2015-09-17Viveca Axelsson

42 2015-09-17Viveca Axelsson

43 2015-09-17Viveca Axelsson www.uppdragpsykiskhalsa.se

44 2015-09-17Viveca Axelsson

45 SKL.SE 2015-09-17Viveca Axelsson

46 2015-09-17Viveca Axelsson

47 www.SIPkollen.se Hur är det att få en SIP?  Jag tycker att personalen lyssnade på mig  Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få  Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig  Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad  Jag tycker att jag fick svar på mina frågor  Jag upplever att det vi kommit överens om i den samordnade individuella planen följts 2015-09-17Viveca Axelsson

48 2015-09-17Viveca Axelsson

49 Gradera svaren 2015-09-17Viveca Axelsson

50 Diagram  Bemötande  Medbestämmande  Relevans  Struktur  Information  Uppföljning 2015-09-17Viveca Axelsson

51 2015-09-17Viveca Axelsson

52 Grundkrav och prestationer 2015-09-17Viveca Axelsson


Ladda ner ppt "Samordnad individuell plan, SIP Västernorrland Barn, vuxna och äldre 2015-09-17Viveca Axelsson."

Liknande presentationer


Google-annonser