Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar

2 Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Med målet att ha 80 000 invånare år 2030

3 Kommunens styrprocess Strategisk process på lång sikt Strategisk process på medellång sikt Budgetprocess En treårig budget och plan som innehåller reviderade uppdrag (vid behov), mål och medel för kommunens nämnder och bolag.

4 Policy för god ekonomisk hushållning (KF 2014-04-15 § 89)

5 Kommunägda bolag Affärs- verksamhet Skatte- finansierad verksamhet Styrenheter Kommun Kommunkoncern

6 Långsiktiga finansiella mål Överskott i kommunens verksamhet 1-2 % av skatter o statsbidrag (cirka 40-80 mnkr) Finansiell stabilitet Långsiktig betalningsförmåga (soliditet) Hela pensionsåtagandet Långsiktigt ägande av bolag med hög värdetillväxt Soliditet på minst 60 procent (idag 71 procent) Finansiering av investeringar Grundprincip om egen finansiering Inlåning: Ja, vid ett positivt driftnetto + grundskolor Inlåningstak i kommunen: Maximalt 15 000 kr/inv

7 Långsiktiga finansiella mål Finansiering av verksamhet Planeringen utgår ifrån oförändrad skattesats och utdebitering Andelen externa intäkter från taxor o avgifter ska inte minska Internt bidrag mellan elförsörjning och skattefinansierad verksamhet (motsvarar 4 procent av Skellefteå Krafts redovisade EK vid senast fastställda bokslut)

8 Kommunens styrprocess Strategisk process på lång sikt Strategisk process på medellång sikt Budgetprocess En treårig budget och plan som innehåller reviderade uppdrag (vid behov), mål och medel för kommunens nämnder och bolag.

9 Nuläget för kommunens intäkter och kostnader

10 Skattesatser 2014 2014-10-07 %KommunLandstingTotalt Skellefteå22,6010,8033,40 Riket20,6511,2031,86 Högst: Dorotea23,9010,8034,70 Lägst: Vellinge18,5010,6929,19

11 Skellefteå kommun har högre intäkter jämfört med genomsnittskommunen Budget 2014Mnkr Bidrag från Elförsörjningen215 Högre utdebitering270 Summa485 Ungefär 8 procent av kommunens totala intäkter på 5,8 mdkr

12 Skellefteå kommun har högre kostnader jämfört med genomsnittskommunen Verksamhetens nettokostnader Kr/inv Skellefteå54 723 Alla kommuner i Sverige48 646 Liknande kommuner47 294 Motsvarar cirka 470 mnkr i högre kostnader

13 Prognoser 2014-2018

14 Årsprognos 2014 Årsprognos, ekonomiskt resultat Mnkr Prognos skattefinansierade verksamheter +47 Prognos affärsverksamheter +7 Ökade skatte- och statsbidragsintäkter +45 Förändrat PO-pålägg -5 Summa 94 Budget 2014 (justerad pga. KF-beslut) -132 Resultatprognos -38

15 Årsprognos 2015 Årsprognos, ekonomiskt resultatMnkr Budgeterat resultat 27 Prognos skatter o statsbidrag ? Resultatöverföring 2014 ? Konsekvenser av riksdagens budgetbeslut ? Andra beslut i regeringens budget? ? Summa prognos 2015 ?

16 Förutsättningar 2016 Kostnads- och intäktsförändringar (prognos)Mnkr Externa prisökningar, netto (2,4%) 23 Löneökningar (3,2%) 96 Konsekvenser av riksdagens budgetbeslut ? Driftkonsekvenser av investeringar ? Demografisk utveckling (barn o äldre) ? Kostnadsökning totalt ? Intäktsökning, skatter/statsbidrag (3,3%)137 Behov av åtgärder ? 2014-10-14

17 Befolkningsprognos 2016-2018 Ålder/antal 2015 2016 2017 2018 1-6 år 4 709 4 7614 7974 843 Förändring - +52 +36 +46 7-15 år 7 024 7 1377 2507 316 Förändring - +113+113 +66 16-19 år 3 266 3 2063 1843 222 Förändring - -60 -22 +38 80-w år 4 449 4 5184 5764 649 Förändring - +69 +58 +73 Kommunens befolkningsprognos bygger på en årlig befolkningsökning på 200 personer

18 Omprioriteringar? Hur hanterar vi investeringar som leder till ökade driftkostnader? Resultatöverföring? Taxor och avgifter?

19 Lönebildning under planeringsperioden

20 Navigera genom förändring – en bro till framtiden Organisatoriska stuprörOrganisatoriska nätverk Organisationer inom offentlig sektor som stora, heltäckande jättar Organisationer inom offentlig sektor som små, flexibla, måldrivna enheter Offentliga organisationer äger input och processer Offentliga organisationer och medborgare äger resultaten Mäta produktionMäta resultat Styrning för medborgareStyrning med medborgare

21 Lönebildning 2015-2018 - Omvärldbeskrivning Riksbanken: Räntesänkningen leder till sjunkande arbetslöshet vilket i sin tur leder till stigande löner Löneökningarna har varit måttliga under senare år. Det är tack vare den mycket låga inflationen som reallönerna har stigit. Löntagarna har därmed fått förstärkt köpkraft Sedan 2012 hör lärarna till vinnarna på den svenska arbetsmarknaden. För en lärare har de senaste årens löneutveckling, med ett utfall över det så kallade ”industrimärket”, inneburit drygt en extra månadslön Enligt Medlingsinstitutet ökar lönerna i snitt i med 2,3 procent nästa år. SKL:s prognos är att lönerna ökar med 3,2 för 2016 (Riksbanken 3,5 procent)

22 Övergripande utmaningar - riket Legitimiteten för svenska modellen, fackförbundens uppdrag och facklig anslutningsgrad Löneskillnader mellan kvinnligt och manligt dominerade yrkesgrupper inom olika sektorer av arbetsmarknaden Avtal som stödjer långsiktig, strategisk planering och lokal lönebildning Kompetensförsörjningen till välfärdssektorn

23 Utmaning - Skellefteå kommun Rekrytering av vissa bristyrken skapar konsekvenser för lönestruktur Om prognoserna blir verklighet och näringslivet satsar 0,3 procent mer på löner så kan det innebära att vi halkar än mer efter med våra lönenivåer och därmed får svårt att anställa arbetskraften som vi konkurrerar om Behov av strukturella satsningar för vissa yrkesgrupper Fortsatt utveckling av löneprocessen Ta hänsyn till behovet av löneökningsutrymme för förvaltningarna redan i budgetprocessen, det skapar möjlighet till långsiktigt planerande för verksamheterna

24 Framgångsfaktorer Skellefteå God dialog/kommunikation mellan förtroendevalda och tjänstemannaledningar Stöd till lönesättande chefer genom dialog och kompetensutveckling Tydlig koppling till verksamhetsmål och budget Strategiskt och långsiktigt arbete skapar önskvärd lönestruktur Omvärldsbevakning och hantering av sifferlösa avtal

25


Ladda ner ppt "Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser