Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ljungbackens skola!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ljungbackens skola!!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ljungbackens skola!!

2 Ljungbackens Skola F-4 Cirka 265 elever ht 2014 Ca 30-35pedagoger
Tätt samarbete med Käppala skola

3 Organisation Ljungbackens skola F-4
Två förskoleklassgrupper med två pedagoger per grupp samt ytterligare två pedagoger. Ljunggården gemensamt med år 1 Två årskurs ett - Ljunggården gemensamt förskoleklass Två klasser per årskurs med en ansvarig lärare och en fritidspersonal i årskurser ett till tre – årskurs två har vi tre klasser Två lärare i årskurs fyra Musiklärare, idrottslärare,speciallärare och specialpedagog Två arbetslag f-4 som träffas varje vecka Lärarmöte, förskoleklassmöte och fritidsmöte varje vecka

4 Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar Skollag Lgr 11 Allmänna råd

5 Lgr 11 Läroplanens första del behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Här slås det fast att verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och att alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö. I läroplanens andra del finns övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Här anges de normer, värden och kunskaper som alla elever bör ha utvecklat efter avslutad skolgång. Kunskapsmålen i kap 2 - gäller f-9

6 Förskoleklass Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål Därigenom ges alla barn en möjlighet till en tio-årig skolgång Verksamheten ska betraktas som utbildning i samma formella mening som i övriga skolformer Förskoleklassen får en viktig roll i att utveckla kontinuitet och gemensamma synsätt på utveckling och lärande

7 I förskoleklass Språkutveckling – Fonomix
Matte – talområdet 1-10, taluppfattning, mönster, begrepp, problemlösning Utvärdering av alla förskoleklassbarnens utveckling under vårterminen

8 Hur stödja hemma - svenska
Läs högt för ditt barn dagligen – enligt undersökning publicerad i SvD så har föräldrar halverat tiden de läser högt för sina de senaste 10 åren Prata tillsammans om det som ni har läst Nya ord – ca ord när ett barn börja förskoleklass och ca ord när en elev slutar grundskolan

9 Hur stödja hemma - matte
Vara med och baka och laga mat och lära sig mäta både volym och vikt Alltid använda korrekta begrepp – triangel och inte trekant! Fråga gärna lärarna Spela spel tillsammans. Lär sig både räkna och tänka logiskt

10 Stöd för barn/elever Elevvårdsteam med skolsköterska och kurator – barn och vårdnadshavare träffar skolsyster under första året Specialpedagog och speciallärare Likabehandlingsgrupp Plan för att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Komet – ett förhållningssätt Ordningsregler

11 Skolbibliotek Skolbibliotek med bibliotekarie på deltid
( som också arbetar som speciallärare på skolan) Alla klasser träffar bibliotekarien en gång i veckan Bokprat Lässtrategier och läsförståelse Förskoleklass tillgång till skolbiblioteket

12 Elevmedverkan Klassråd/Elevråd
Klassvärdar – hjälpa till vid mellanmålet Tisdagssamlingarna – Värdegrundsarbetet mot hållbar utveckling Påverkar hela tiden utformningen och delta hela tiden aktivt under samling etc

13 Trygghet Respekt Ansvar Glädje Vår värdegrund
Om man känner trygghet så är det lätt att visa och få respekt. Om man känner sig respekterad är det lätt att ta ansvar. Om man tar ansvar är det lätt att känna glädje själv och för andra.

14 Hållbar utveckling för kropp, själ och miljön
Faddergrupper - en viktig del av vårt värdegrundsarbete!

15 Fritidshemmet- en del av förskoleklassen
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i elevernas lärande och utvecklingen samt möjlighet till rekreation Morgonfritids från 7.30 till skolstart och eftermiddagsfritids till kl.18.00 Förskoleklass har eget fritids , de elever som är kvar efter går över till ”Stor- fritids”. Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

16 Klasser och grupper Möte med förskoleklasspersonalen
Samtalar utifrån en mall Kunskapsutveckling Social utveckling Jämna grupper utifrån ovanstående Blanda geografiskt Analys under vt för ev nya grupper i år 1

17 Dexter och frånvaro Viktigt att uppdatera telefonnummer och mailadresser på dexter. Använder dexter när vi mailar till vårdnadshavare och när vi vill nå er under dagen Anmäla frånvaro varje dag via dexter och maila och tala om orsak för lärarna Frivillig verksamhet, men måste följa de regler som skolan satt upp om ledighet, närvaro, starttid på morgonen

18

19 Blandat Att lämna på morgonen – 8.00 – 8.30
Rutiner ger trygghet för barnen Raster – västar på i början av terminen Skolmat Mycket nytt – bra med få aktiviteter för barnen Besök på skolan – dokument på hemsidan Lära känna klasserna – använda idrottshallen Föräldrakontakter Föräldraråd, Säkra skolvägar Föräldrafrukostar, ”morgonkaffe med rektor”

20 Om några frågor dyker upp
Rektor Sigrid Sturegård Tel eller Förskoleklassen Tel

21 Varmt välkomna till oss på Ljungbacken!!


Ladda ner ppt "Välkommen till Ljungbackens skola!!"

Liknande presentationer


Google-annonser