Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens familjecentral

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens familjecentral"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens familjecentral

2 Startar ett projekt! STARTA PROJEKT Hur? Hur då? Utveckla verkamheten
Hur skaffar du mer resurser? Utveckla verkamheten Resurser Hur då? Kompetens-utveckling Prova nya arbetssätt och metoder

3 Här växer det nya idéer!

4 Hur gick det till? Planeringsdagar - tankar och idéer
Avsätta tid för personal att utveckla tankar och idéer – nya planeringsdagar, arbetsgrupper och APT - dokumentera Kontakt med ”projekterfaren” person Förankra i organisationen

5 Går ni i projekttankar? Hör av dig till: Maria Norrman-Erixson chef för Öppna förskolan Uppsala kommun, Vård och Bildning tel 018 – e-post

6 ÖPPNA FÖRSKOLAN – EN ARENA FÖR SAMVERKAN 2011.08.01 – 2013.07.31
kr

7 MÅL Delmål: för att nå projektmålet Projektmål:
Skapa bättre förutsättningar i det familjecentrerade arbetet för att fånga upp de som vi idag inte når Delmål: för att nå projektmålet Övergripande mål: Bättre förutsättningar för lagstadgad verksamhet Sprida projektresultatet till andra kommuner Personal med stärkt arbetsmarknadsmässig position

8 ?

9

10 DELMÅL Delmål 1: Höjd kompetens Delmål 2: Utveckla och förbättrad samverkan Delmål 3: Synliggöra/marknadsföra verksamheten Delmål 4: Sprida information om individuella och samhälleliga vinster med tidigt stöd och det förebyggande arbetet

11 KOMPETENS Kundorienterat arbetssätt Samverkan Värdebas Hand- ledning
Leda grupper Team- building Inklu- dering Samtals metodik Föräldra- träffar Avtal + träffar HBT Värd- skapet Kundorienterat arbetssätt Samverkan Värdebas KOMPETENS

12 Delmål 1 & 2: Ökad kompetens och förbättrad samverkan
Vilka kompetenser behövs i det familjecentrerade arbetet? Grundläggande samtalsmetodik - mentalisering HBTQ - grundkunskaper Kunskap om olika kulturer Våld i nära relationer - grundkunskaper Kunskap att leda grupper NPF och kognitiva svårigheter via t ex SUF Omvärldskunskap – ta del av ny forskning Avseende din egen kompetens – kan du tänka dig att kompetensutveckla kolleger, i din egen och andra familjecentraler? 50%

13 Kompetenshöjande insatser och möjligheter till förbättrad samverkan
Internat – gruppers utveckling - teambuilding Föreläsningar – goda värdskapet, kulturkompetens och kulturella möten, NPF, HBTQ, positiv psykologi, beteendestilar för grupper samarbeta, teambuilding, SUF – föräldrar med kognitiva svårigheter, våld i nära relationer – Nexus, bemötande och förståelse av 80- och 90-talister mm Studiebesök – Livstycket, familjecentraler i Hässelby, Hällseholm, Malmö och Rosengård, England – familjecentral i London och Oxford Workshops - samverkan i den egna fc men även mellan fc i Uppsala, att förtydliga samverkansavtalet – konkretiserade målen Finns det idag tydliga, konkreta direktiv om hur samverkan ska ske enligt era avtal? (om vad, när, hur) skala 1-10 25% - 4 25% - 2 50% - 1

14 Konkretisera målen Utdrag ur samverkansavtalet: ”göra öppna förskolorna till en nära mötesplats”? Hur gör vi detta? Vilka? När? Var? Hur?

15 KOMPETENS B E M Ö T A N D S A M V E R K N V Ä R D E B A S
PROJEKTMÅL: Skapa bättre förutsättningar i det familjecentrerade arbetet för att nå fler familjer B E M Ö T A N D S A M V E R K N V Ä R D E B A S Det goda värdskapet Kulturellt bemötande HBT Betéendeprofiler Psykisk ohälsa Våld Teambuilding Kognitiva svårigheter Målen – hur arbetar vi för att nå dem? Förtydligande och samsyn: När? Var? Hur? Vad? Teambuilding KOMPETENS

16

17 Delmål 3: Synliggöra/marknadsföra verksamheten
Brukaren Andra professioner Politiker och tjänstemän Brukaren – att ha kunskaper att synliggöra verksamheten genom att ha kännedom om de andras professioner och kompetenser Andra professioner samt politiker och tjänstemän Filmen Foldrar Spridningskonferenser Mediaspridning – tidning Studiebesök egna eller mottagna Konferenser Lednings- och styrgruppsmöten Strategiskt vald styrgrupp

18 Delmål 4: Sprida information om individuella och samhälleliga vinster med tidigt stöd och det förebyggande arbetet Filmen Diskussioner kring vinster med samverkan – t ex relationsskapandets betydelse för att kunna arbeta förebyggande

19 Hur lever projektresultaten vidare?

20 Lärdomar Hur gick det? - Förankringar uppåt i verksamheterna – alla professioner, chefer, styrgrupp mm - Styrgruppen – vaknade till liv - Samverkan -Tid för implementering av projektet - Låt processen starta i gruppen - Hur får man samverkanpartner med sig – alla MÅSTE inte vara med - Ok att saker inte lyckas - Ingångsmätningar – mätning vid projektslut - intervjuer - Tillgänglighet Jämställdhet - Avsätt projekttid för projektimplementering

21 Framtidens familjecentral – våga tänka nytt ……

22 Detta projekt är finansierat av
ESF – Europeiska Socialfonden


Ladda ner ppt "Framtidens familjecentral"

Liknande presentationer


Google-annonser