Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-10-04 1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-10-04 1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av."— Presentationens avskrift:

1 2015-10-04 1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Presentation av avtalet som antogs i Läns-LAKO 5 maj 2012, för beslut även i Landstingets och kommunernas fullmäktige 1

2 2015-10-04 2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. Maj 2012: Avtalsförslag från styrgruppen antas av Läns-LAKO. Samverkan med fackliga företrädare. Juni-September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstings- fullmäktige behandlar avtalet. Sept/oktSkrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. Hösten 2012:Arbete med förberedelser och stöd samt framtida vägledning inför övergången. 1 januari 2013: Skatteväxling och verksamhetsövergång.

3 2015-10-04 3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens Gemensam värdegrund för länets hemsjukvård är:

4 2015-10-04 4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtalets uppbyggnad Inledning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg Avtalet (15 sidor) + 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc)

5 2015-10-04 5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Vad kommunerna tar över 1.Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 2.Insatser till och med specialistsjuksköterska, exvis distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut 3.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats 4.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård 5.Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

6 2015-10-04 6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppföljning Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan kommunerna – Landstinget på länsnivå - respektive huvudman. Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster kostnad för medicintekniska produkter

7 2015-10-04 7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrning och ledning En ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska – följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, – vidta åtgärder och om det krävs, – föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

8 2015-10-04 8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtalstid Avtalet gäller 1 januari 2013 – 31 december 2018. Avtalet förlängs med fem år om inte endera Landstinget eller länets samtliga kommuner senast 12 månader före avtalstidens utgång sagt upp avtalet. Det i avtalet förändrade huvudmannaskapet är en icke omvändbar process!

9 2015-10-04 9 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Mer information på vår webbplats: www.komhem.net www.komhem.net


Ladda ner ppt "2015-10-04 1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av."

Liknande presentationer


Google-annonser